GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Karen Rhys Jones

Darlithydd, Addysg/Addysg Gorfforol

Staff Profile

Karen Rhys Jones

Ystafell: K28a

ffôn:

+44 (0)1978 293329

e-bost:

k.r.jones@glyndwr.ac.uk

Mae Karen Rhys Jones yn Arweinydd Rhaglen ar gyfer y Rhaglen TAR Cynradd ac yn Arweinydd Pwnc ar gyfer Addysg Gorfforol.

Ers ei phenodi'n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae hi wedi chwarae rhan allweddol mewn codi proffil addysg gorfforol yn yr Ysgol Addysg yn ogystal ag arfer addysgeg arloesol. Mae Karen wedi dysgu nifer o fodiwlau Addysg, Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff, gan gyfrannu at nifer o raglenni israddedig ac ôl-raddedig.

Galluogodd cyfraniad Karen i brosiect Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (PESS), Chwaraeon Cymru, a leolwyd yn bennaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, iddi weithio gyda, a datblygu partneriaethau llwyddiannus gyda staff yr ALl, Penaethiaid a chydweithwyr addysgu.  Roedd hi'n ymfalchïo yn yr awyrgylch a grëwyd yn ystod cyrsiau a oedd yn sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael profiad cadarnhaol a chynhyrchiol. Mae Karen wedi gweithio fel Hyfforddwr Cenedlaethol yn y maes Gymnasteg, Dawns, Mentora a Hyfforddiant Sylfaenol i Diwtoriaid. Roedd hi hefyd yn diwtor Iechyd, Ffitrwydd a Lles, Chwarae i Ddysgu a Symudiad Creadigol. Mae hi wedi gweithio fel ymgynghorydd ac wedi darparu hyfforddiant DPP i fyfyrwyr ac athrawon ac roedd yn asesydd ar gyfer y nod ansawdd addysg gorfforol ‘Activemarc Cymru’.

Yn ddiweddar cafodd Karen secondiad i weithio gyda GwE fel Rheolwr Rhaglen Llythrennedd Corfforol ar gyfer Ysgolion (PLPS) yng Ngogledd Cymru. Fel rheolwr PLPS GwE mae Karen wedi gweithio ar draws Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Ariannwyd y secondiad gan Lywodraeth Cymru a chafodd ei reoli drwy Chwaraeon Cymru. Ei swydd oedd cefnogi athrawon ac ymarferwyr (o fewn addysg a thu hwnt) i roi hyder, sgiliau a gwybodaeth i blant a phobl ifanc i fwynhau Addysg Gorfforol (AG) ac felly creu poblogaeth yng Nghymru sy'n llythrennog yn gorfforol.

Mae Karen yn ymgysylltu â phenaethiaid, athrawon, ymgynghorwyr her ysgolion, timau gwella ysgolion a staff awdurdodau lleol i dynnu sylw at bwysigrwydd llythrennedd corfforol ac mae wedi bod yn rhan o ddylunio a chyflwyno gweithdai pwrpasol.

Mae'n parhau i weithio fel Ymgynghorydd Llythrennedd Corfforol i Chwaraeon Cymru ac mae wedi datblygu pecyn hyfforddi a rhaglen newydd ar gyfer llythrennedd corfforol cymunedol.

BA (Anrh) Gwyddorau Cymdeithasol Cymhwysol ac Addysg Gorfforol (Edge Hill), TAR Addysg Gorfforol Uwchradd (Caerdydd), Meistr mewn Addysg (Prifysgol Bangor).

Aelodaethau proffesiynol:

AfPE (y Gymdeithas Addysg Gorfforol)

IPLA (y Gymdeithas Llythrennedd Corfforol Ryngwladol)

Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Awdurdod Lleol Wrecsam

Sefydliadau Addysg Uwch y Brifysgol yng Nghymru

IPDA (y Gymdeithas Datblygiad Proffesiynol Ryngwladol)

TAR Cynradd

BA (Anrhydedd) Addysg

BSc (Anrhydedd) Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff

BSc (Anrhydedd) Hyfforddi Chwaraeon

Ar hyn o bryd mae Karen wrthi'n astudio ar gyfer gradd Doethuriaeth Broffesiynol. Mae ei hymchwil yn caniatáu iddi gadw i fyny â materion cyfoes a chyfredol, datblygu ei dealltwriaeth o'r cysyniad o lythrennedd corfforol a chefnogi addysgu a dysgu myfyrwyr.

Top