GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Profiadau Rhithwir

Profiadau Rhithwir

 

Croeso i ddigwyddiad profiad rhithwir Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Er nad ydym yn gallu cwrdd â chi wyneb yn wyneb yn ystod diwrnod agored, byddem yn dal i garu i chi gael cipolwg ar fywyd yn PGW. Gallwch siarad â'n timau derbyn a chymorth drwy gyfrwng ein sgyrsiau byw a hefyd archwilio ein cyrsiau isod. Bydd staff a myfyrwyr ar gael o 10yb tan 2yp ddydd Sadwrn, Hydref 10 i sgwrsio am astudio yn PGW felly beth am ddweud helo!


Ewch i bwnc

Gwyddor Anifeiliaid | Gwyddoniaeth Gymhwysol | Celf a Dylunio | Busnes | Amgylchedd Adeiledig | Cyfrifiadura | Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol | Addysg ac Astudiaethau Plentyndod | Peirianneg | Iechyd a Lles | Dyniaethau | Cyfryngau | Nyrsio | Therapi Galwedigaethol | Ffisiotherapi | Plismona | Seicoleg a Chwnsela | Gwaith Cymdeithasol | Chwaraeon | Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon | Theatr | Ieuenctid a Chymuned

 

join a chat cym   take a tour cym  

Gwyddorau Anifeiliaid

Mae ein hadran gwyddorau anifeiliaid, a gydnabyddir fel #1 yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr *, wedi'i leoli yn ein safle rhagorol yn Llaneurgain, gyda mynediad at gyfleusterau ardderchog a golygfeydd hardd. Cynlluniwyd ein hystod o raddau a chymwysterau eraill i roi'r dechrau sydd ei angen arnoch mewn unrhyw nifer o yrfaoedd yn y diwydiannau anifeiliaid.
* Dadansoddiad PGW o ddata ACF heb ei gyhoeddi 2019

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Gwyddoniaeth Gymhwysol

O drawma grym miniog i sbectol, o esgyrn i chwilod, bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth. Yn y lle cyntaf yng Nghymru am foddhad myfyrwyr, mae gan ein gradd israddedig ffocws ymarferol cryf, sy'n elwa ar gyfleusterau rhagorol fel ein labordai penodedig, y tŷ gwyddor troseddau a'r cyfleuster dadelfennu taphonomig (fferm y corff).

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Celf a Dylunio

Wedi'i lleoli o fewn adeilad ysgol gelf draddodiadol ar gyrion canol tref Wrecsam, mae ein hadran Celf a Dylunio yn cynnig ystod eang o raddau a chymwysterau ôl-radd amlddisgyblaethol. Mae pob cwrs wedi'i gynllunio i wella eich ymarfer celf neu ddylunio, gan eich datblygu'n ymarferwr creadigol y gallwch ei farchnata.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Amgylchedd Adeiledig

P'un a oes gennych ddiddordeb yn y ffordd y mae adeiladau wedi'u cynllunio neu'r effaith a gânt ar y byd o'n cwmpas, gall cyrsiau amgylchedd adeiledig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rhoi hwb i’ch rhagolygon gyrfa ar gyfer y dyfodol. Gyda meysydd pwnc amrywiol a thiwtoriaid yn canolbwyntio ar addysgu damcaniaethau arloesol, cyfoes ac arloesol yn ogystal ag arferion diweddaraf y diwydiant, byddwch yn dod o hyd i gwrs sy'n berffaith addas ar gyfer eich diddordebau a'ch chwaeth bersonol.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Busnes

Mae llawer mwy i fusnes na dim ond troi elw; ewch yn ddyfnach ac archwiliwch y syniadau, y damcaniaethau a'r technegau sy'n llifo drwy'r byd hwn sy'n newid yn gyson gydag ysgol fusnes Gogledd Cymru. Gydag ysbryd a brwdfrydedd entrepreneuriaeth yn symbylydd ac yn ffocws, byddwch yn rhan o adran sy'n ymroddedig i arloesedd, Confensiwn heriol a'r ewyllys i feddwl yn wahanol.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Cyfrifiadura

Ymchwilio i fyd cyflym cyfrifiadura gyda'n hamrywiaeth cyffrous o raddau sy'n cael eu harwain gan ddiwydiant. P'un a ydych yn dewis dilyn llwybr arbenigol neu anelu at gynyddu dealltwriaeth a sgiliau, byddwch yn elwa ar addysgu o'r radd flaenaf a phrosiectau sy'n canolbwyntio ar faterion diwydiant go iawn, gan roi'r arbenigedd sydd ei angen arnoch i ragori.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Trosedded a Chyfiawnder Troseddol

 Astudiwch bwnc diddorol troseddeg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam a darganfyddwch pam ein bod yn cynnig un o'r rhaglenni â'r radd orau yn y wlad. Mae’r cwrs yn drydedd yn y DU yn ôl Tabl Cynghrair y Guardian 2019, ac yn rhoi'r cyfle i chi astudio rhai o'r achosion mwyaf uchel eu proffil yn y maes cyfreithiol gyda thîm addysgu brwdfrydig sy'n weithgar mewn ymchwil.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Addysg

Ydych chi eisiau ysbrydoli, cefnogi a grymuso plant, pobl ifanc a theuluoedd i gyrraedd eu potensial? Gyda dewis eang o gyrsiau ymarferol yn cwmpasu popeth o addysg a phlentyndod, teuluoedd, plant ifanc, anghenion addysgol arbennig a llawer mwy, rydych chi'n sicr o ddod o hyd i gwrs sy'n gwbl addas ar gyfer eich diddordebau a'ch chwaeth bersonol.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Peirianneg

Mae rhaglenni Peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn canolbwyntio ar addysgu damcaniaethau ac arferion arloesol, blaengar a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y maes ymarferol hwn. Gan gwmpasu sbectrwm eang o arbenigeddau, mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio gyda'ch cyflogadwyedd mewn golwg. Cewch fynediad i gyfleusterau ac offer cyfoes, ynghyd â chysylltiadau cryf â'r diwydiant gyda sefydliadau fel Toyota a Rolls-Royce.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Iechyd a Lles

Os ydych eisiau gyrfa yn gofalu am, cefnogi a helpu eraill, mae gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam lu o gyrsiau perffaith i chi. Gyda chwrs Iechyd a lles, byddwch yn rhan o adran sy'n canolbwyntio ar addysgu technegau, damcaniaethau ac arferion cyfoes a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn y sectorau ysbrydoledig hyn.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Dyniaethau

Boed eich angerdd am hanes, Saesneg neu ysgrifennu creadigol, byddwch yn dod o hyd i gwrs gradd sy'n berffaith i chi o fewn ein hadran dyniaethau. Archwilio themâu megis y teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda, cael dealltwriaeth fanwl wahanol genres a chyfnodau amser mewn llenyddiaeth, neu ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu creadigol, gyda chymorth tîm addysgu ymroddedig.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Y Cyfryngau

Harneisio technoleg ac ysbrydoli eich creadigrwydd. Wedi'i lleoli yn ein canolfan ar gyfer y diwydiannau creadigol, mae ein cyrsiau technoleg cyfryngau creadigol yn rhoi'r cyfle i chi fynd ymlaen â chyfarpar gyda theledu, sain a chynhyrchu cerddoriaeth. Byddwch yn ymuno ag adran sy'n ymroddedig i'ch helpu i ddatblygu'r sgiliau ymarferol a damcaniaethol cyfoes i'ch paratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant hwn sy'n datblygu'n gyson.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Nyrsio

Mae nyrsio yn broffesiwn sy'n rhoi boddhad, ac mae'n gofalu am unigolion drwy gydol eu bywydau. Ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam Rydym yn cynnig amrywiaeth o raglenni nyrsio, yn eich paratoi ar gyfer mynediad i'r proffesiwn ac yn datblygu eich arbenigedd ar ôl cofrestru. Pa bynnag gwrs y byddwch yn ymgeisio amdano, byddwch yn elwa o'r gefnogaeth a'r arweiniad heb eu hail a gynigiwn, gyda dull drws agored a maint dosbarthiadau bach.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Therapi Galwedigaethol

Gweithio gyda phobl o bob oed mewn ffordd greadigol a grymusol gyda'n gradd therapi galwedigaethol - yn y lle cyntaf yn y DU am foddhad myfyrwyr * a thrydydd yn y DU am ragolygon graddedigion * *. Bydd myfyrwyr yn datblygu'n broffesiynol ac yn bersonol i ddod yn therapydd galwedigaethol tra chyflogadwy.
* Dadansoddiad PGW o ddata ACF heb ei gyhoeddi 2019
**Complete University Guide 2020

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Ffisiotherapi

Chwarae rôl allweddol wrth alluogi eraill i wella eu hiechyd, lles ac ansawdd bywyd pan fyddwch yn cymhwyso fel ffisiotherapydd. Mae ein rhaglen yn cael ei chyflwyno gan weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig HCPC gyda diddordebau clinigol arbenigol, a bydd gennych fynediad i sesiynau addysgu ar y cyd gyda myfyrwyr eraill perthynol i iechyd, gan roi mewnwelediad i chi i mewn i feysydd ymarfer cysylltiedig.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Plismona

Mae'r Coleg Plismona bellach yn mynnu bod pob heddwas newydd yn derbyn eu haddysg hyd at lefel gradd - mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol, yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i lwyddo mewn gyrfa blismona. Mae'r rhaglen, sy'n cael ei haddysgu gan staff academaidd profiadol a swyddogion yr heddlu, yn cyfuno darlithoedd gyda gwersi ar sail senario a sesiynau plismona ffug, gan helpu i'ch paratoi ar gyfer gwasanaeth yr heddlu neu archwilio opsiynau gyrfa mewn meysydd eraill o gyfiawnder troseddol.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Seicoleg a Chwnsela

Archwiliwch fyd diddorol y seiat ddynol gyda'n cyrsiau seicoleg a chwnsela sy'n procio'r meddwl. P'un a ydych chi'n ymchwilio i'r wyddoniaeth y tu ôl i sut mae pobl yn meddwl, yn actio, yn adweithio ac yn rhyngweithio, neu'n paratoi eich hun ar gyfer gyrfa mewn cwnsela gyda chymhwyster proffesiynol, byddwch yn elwa o gyfleusterau ardderchog, tîm addysgu angerddol a chefnogaeth o'r radd flaenaf.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Gwaith Cymdeithasol

Wedi'i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru, y radd hon yw'r llwybr delfrydol i fynd i fyd gwaith cymdeithasol, gan arwain at gymhwyster proffesiynol. Yn ogystal â chael eu haddysgu gan dîm addysgu profiadol a gwybodus, mae'r cwrs yn elwa o weithio'n agos gyda grŵp ffocws y tu allan, y mae ei aelodau'n cynnwys y rhai sydd wedi defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol ac iechyd ac sydd ag arbenigedd drwy brofiad fel defnyddiwr gwasanaeth.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Chwaraeon

Darganfyddwch wyddoniaeth chwaraeon, gwyddor perfformiad, hyfforddi gwyddoniaeth ac iechyd. Drwy astudio cwrs chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, byddwch yn ymuno ag adran gyfoes, ymarferol sy'n canolbwyntio ar addysgu damcaniaethau, dulliau ac arferion ar y duedd i gychwyn ar eich gyrfa fuddugol yn y diwydiant cyffrous hwn.

Ymunwch â’n sgwrs fyw

Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

Paratowch ar gyfer gyrfa fel adysgrif chwaraeon i raddedigion gyda'r cwrs wedi'i achredu gan y BASRaT. Rydym yn pwysleisio ennill profiad ymarferol, felly erbyn diwedd y cwrs byddwch yn gallu ymarfer yn ddiogel, yn fedrus ac yn hyderus, yn barod ar gyfer gwaith mewn amgylcheddau penodol fel timau chwaraeon, addasrwydd i weithio a hybu iechyd.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Watch a Session

Theatr a Pherfformio

Mae cysylltiad agos wedi bod rhwng actio a pherfformio ar gyfer y teledu a'r gwresogydd, ond mae angen set trawiadol o sgiliau arnoch i wneud yn siŵr eich bod yn disgleirio yn y ddau. Mae ein gradd perfformiad theatr yn rhoi sgiliau craidd i chi ar gyfer bywyd mewn perfformiad - bod ar y llwyfan, yn theatr gymwysedig, gweithio gyda'r gymuned, teledu a radio, coreograffi a dawns, hwyluso a dysgu drama neu feysydd eraill theatr a chyfathrebu.

Ymunwch â’n sgwrs fyw Gwyliwch sesiwn

Gwaith Cymunedol ac Ieuenctid

Mae ein cyrsiau gwaith cymunedol cyffrous wedi'u cynllunio'n arbennig ar gyfer y rheiny sydd am weithio gyda phlant, pobl ifanc, grwpiau ymylol a chymunedau. Pan fyddwch yn ymuno â ni, byddwch yn mwynhau'r manteision o astudio mewn adran sydd â 43 o flynyddoedd o brofiad, cysylltiadau cryf â chyflogwyr ar draws y rhanbarth a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwaith ieuenctid a chymunedol yn rhyngwladol.

Ymunwch â’n sgwrs fyw
Top