Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Polisi Preifatrwydd Gwefan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Polisi Preifatrwydd

Cyffredinol

Ni fydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dal na chadw data personol (e.g. enw, cyfeiriad ebost) heb wybodaeth flaenorol a chaniatâd y defnyddwyr.


Pe gofynnir i chi roi gwybodaeth bersonol i’r wefan, efallai y gofynnir i chi a ydych yn dymuno derbyn unrhyw gyfathrebiaeth bellach gan Brifysgol Glyndŵr. Bydd y Brifysgol yn sicrhau fod pob data personol a gyflenwir yn cael ei gadw mor ddiogel â phosibl, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  

Data

Nid yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gwerthu na throsglwyddo mewn unrhyw ffordd arall unrhyw ddata personol i gwmnïau masnachol neu sefydliadau eraill ac eithrio o fewn amodau ei hysbysiad Prosesu Data Myfyrwyr yn Deg, a chan eithrio 1) gwe-ystadegau (gweler isod) sy’n cael eu cynnal a’u rheoli gan drydydd parti (Google, Inc a gwasanaethau dadansoddeg gwe) a 2) amgylcheddau serfiwr oddi ar y safle ar gyfer rhai gwasanaethau gwefan (Microsoft Live@edu, RhAD Moodle, a chymwysiadau eraill).

Bydd data personol amdanoch chi a gasglwyd drwy'r siop ar-lein yn cael eu cadw am gyfnod rhesymol neu am y cyfnod sy'n ofynnol o dan gyfraith y DU. 

Mae data personol a gesglir oddi wrthych drwy ein gwefan yn debygol o gael ei ddefnyddio i reoli a monitro'r defnydd o'n siop ar-lein. Fel rhan o'r rheoli hwn mae defnydd y Brifysgol o ddata personol yn cynnwys:

  • I anfon nwyddau a gohebiaeth trwy negeswyr a chwmnïau post. 
  • I hysbysu a chynghori trefnwyr cynadleddau trydydd parti, cyflenwyr a'u hasiantau. 

Cwcis a Gwe-Ystadegau

Mae rhai rhannau o wefan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio cwcis i gynorthwyo profiad  defnyddwyr (e.e. i arbed y defnyddiwr rhag gorfod ail-roi manylion personol ar gyfer pob tudalen mewn adran o’r wefan, gan gynnwys y rhan ‘Cysylltiadau cyflym’). Defnyddir cwcis hefyd i grynhoi ystadegau defnyddio’r we cyffredinol (yn hytrach na phersonol). Darllenwch fwy am ein polisi Cwcis.

Top