Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Polisi Preifatrwydd Gwefan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Polisi Preifatrwydd

Cyffredinol

Ni fydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dal na chadw data personol (e.g. enw, cyfeiriad ebost) heb wybodaeth flaenorol a chaniatâd y defnyddwyr.


Pe gofynnir i chi roi gwybodaeth bersonol i’r wefan, efallai y gofynnir i chi a ydych yn dymuno derbyn unrhyw gyfathrebiaeth bellach gan Brifysgol Glyndŵr. Bydd y Brifysgol yn sicrhau fod pob data personol a gyflenwir yn cael ei gadw mor ddiogel â phosibl, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.  

Data

Nid yw Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gwerthu na throsglwyddo mewn unrhyw ffordd arall unrhyw ddata personol i gwmnïau masnachol neu sefydliadau eraill ac eithrio o fewn amodau ei hysbysiad Prosesu Data Myfyrwyr yn Deg, a chan eithrio 1) gwe-ystadegau (gweler isod) sy’n cael eu cynnal a’u rheoli gan drydydd parti (Google, Inc a gwasanaethau dadansoddeg gwe) a 2) amgylcheddau serfiwr oddi ar y safle ar gyfer rhai gwasanaethau gwefan (Microsoft Live@edu, RhAD Moodle, a chymwysiadau eraill).

Bydd data personol amdanoch chi a gasglwyd drwy'r siop ar-lein yn cael eu cadw am gyfnod rhesymol neu am y cyfnod sy'n ofynnol o dan gyfraith y DU. 

Mae data personol a gesglir oddi wrthych drwy ein gwefan yn debygol o gael ei ddefnyddio i reoli a monitro'r defnydd o'n siop ar-lein. Fel rhan o'r rheoli hwn mae defnydd y Brifysgol o ddata personol yn cynnwys:

  • I anfon nwyddau a gohebiaeth trwy negeswyr a chwmnïau post. 
  • I hysbysu a chynghori trefnwyr cynadleddau trydydd parti, cyflenwyr a'u hasiantau. 

Cwcis a Gwe-Ystadegau

Mae rhai rhannau o wefan Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio cwcis i gynorthwyo profiad  defnyddwyr (e.e. i arbed y defnyddiwr rhag gorfod ail-roi manylion personol ar gyfer pob tudalen mewn adran o’r wefan, gan gynnwys y rhan ‘Cysylltiadau cyflym’). Defnyddir cwcis hefyd i grynhoi ystadegau defnyddio’r we cyffredinol (yn hytrach na phersonol). Darllenwch fwy am ein polisi Cwcis.

Top