There is still time to apply for September 2017 entry. Take a look at our undergraduate course list to see what we offer.

Polisi Preifatrwydd Prifysgol Glyndŵr

1.   PWRPAS Polisi Preifatrwydd Gwefan Prifysgol Glyndŵr :

Pwrpas y datganiad polisi yma yw amlinellu prosesau Preifatrwydd y Brifysgol mewn perthynas â’i gwefan.

2.   DIFFINIAD CYFUNDREFNOL o Bolisi Preifatrwydd Gwefan Prifysgol Glyndŵr :   

 

Polisi Preifatrwydd

Cyffredinol

Ni fydd Prifysgol Glyndŵr yn dal na chadw data personol (e.g. enw, cyfeiriad ebost) heb wybodaeth flaenorol a chaniatâd y defnyddwyr.
Pe gofynnir i chi roi gwybodaeth bersonol i’r wefan, efallai y gofynnir i chi a ydych yn dymuno derbyn unrhyw gyfathrebiaeth bellach gan Brifysgol Glyndŵr. Bydd y Brifysgol yn sicrhau fod pob data personol a gyflenwir yn cael ei gadw mor ddiogel â phosibl, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 

 

Data

Nid yw Prifysgol Glyndŵr yn gwerthu na throsglwyddo mewn unrhyw ffordd arall unrhyw ddata personol i gwmnïau masnachol neu sefydliadau eraill ac eithrio o fewn amodau ei hysbysiad Prosesu Data Myfyrwyr yn Deg, a chan eithrio 1) gwe-ystadegau (gweler isod) sy’n cael eu cynnal a’u rheoli gan drydydd parti (Google, Inc a gwasanaethau dadansoddeg gwe) a 2) amgylcheddau serfiwr oddi ar y safle ar gyfer rhai gwasanaethau gwefan (Microsoft Live@edu, RhAD Moodle, a chymwysiadau eraill).

Bydd data personol amdanoch chi a gasglwyd drwy'r siop ar-lein yn cael eu cadw am gyfnod rhesymol neu am y cyfnod sy'n ofynnol o dan gyfraith y DU. 

Mae data personol a gesglir oddi wrthych drwy ein gwefan yn debygol o gael ei ddefnyddio i reoli a monitro'r defnydd o'n siop ar-lein. Fel rhan o'r rheoli hwn mae defnydd y Brifysgol o ddata personol yn cynnwys:

  • I anfon nwyddau a gohebiaeth trwy negeswyr a chwmnïau post. 
  • I hysbysu a chynghori trefnwyr cynadleddau trydydd parti, cyflenwyr a'u hasiantau.Cwcis a Gwe-Ystadegau

Mae rhai rhannau o wefan Prifysgol Glyndŵr yn defnyddio cwcis i gynorthwyo profiad  defnyddwyr (e.e. i arbed y defnyddiwr rhag gorfod ail-roi manylion personol ar gyfer pob tudalen mewn adran o’r wefan, gan gynnwys y rhan ‘Cysylltiadau cyflym’). Defnyddir cwcis hefyd i grynhoi ystadegau defnyddio’r we cyffredinol (yn hytrach na phersonol). Darllenwch fwy am ein polisi Cwcis.

Ymwadiad

Mae’r datganiad preifatrwydd yma yn berthnasol i’r gwefannau a gynhelir yn ganolog gan Brifysgol Glyndŵr. Mae’n bosibl y bydd gan dudalennau eraill y ceir dolen iddynt o brif wefannau Prifysgol Glyndŵr bolisi preifatrwydd ar wahân, gan gynnwys gwefannau rhai Ysgolion Academaidd, Canolfannau Ymchwil a gwefannau sy’n ymwneud â phrosiectau.

3.   CWMPAS Y POLISI

Mae’r datganiad preifatrwydd yma yn berthnasol i’r gwefannau a gynhelir yn ganolog gan Brifysgol Glyndŵr. Mae’n bosibl y bydd gan dudalennau eraill y ceir dolen iddynt o brif wefannau Prifysgol Glyndŵr bolisi preifatrwydd ar wahân, gan gynnwys gwefannau rhai Ysgolion Academaidd, Canolfannau Ymchwil a gwefannau sy’n ymwneud â phrosiectau.

4.   CYFRIFOLDEBAU CYFLENWI

Cyfrifoldebau Pennaeth Gwasanaethau TG i adolygu’r polisi a sicrhau fod y polisi ar gael ar Fewnrwyd y Brifysgol ac ar brif wefan y Brifysgol. 

5.    STRATEGAETH WEITHREDU 

5.1       Cymorth a Chyngor

Cysylltwch â Phennaeth Gwasanaethau TG

5.2       Gweithdrefnau

Polisi cysylltiedig  “POLISI DIOGELU DATA A DILEU DATA”

5.3       Canllawiau a Ffurflenni

Amherthnasol

5.4       Strategaeth Gyfrathrebu

Bydd y polisi yn cael ei bostio ar Fewnrwyd Prifysgol Glyndŵr.

Bydd dolen i’r polisi preifatrwydd ar gael o hafan gwefan Prifysgol Glyndŵr.

 6.      GWERTHUSIAD

Adolygir y polisi hwn ar y dyddiad adolygu er mwyn sicrhau ei fod yn cwrdd â deddfwriaeth gyfredol. Mae’n bosibl yr adolygir y polisi yng ngoleuni newidiadau deddfwriaethol.

Top