GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Campws Wrecsam

Ein llwyddiant

Cyflogadwyedd Rhagorol

Rydyn yn sicrhau bod ein cyrsiau sydd â ffocws ar yrfaol yn aros yn ddiweddar ac yn berthnasol i alwedigaethau drwy ein perthynas aith agos gyda busnes a diwydiant. Mae profiad ymarferol a'r cyfle i gymhwyso gwybodaeth yn rhan fawr o'n cyrsiau ac mae hyn ynghyd â'n gwasanaeth gyrfaoedd cefnogol, yn golygu bod ein graddedigion yn cael y cychwyn gorau yn eu gyrfaoedd.


Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw'r un orau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi ar gyfer ei graddedigion, gan gael ffigwr cyflogadwyedd o 92.1% yn yr Arolwg Cyrchfan Ymadawyr diweddaraf (DLHE). Mae hefyd yn uwch na chyfartaledd sector Cymru ar gyfer cyflogaeth ar lefel raddedig.

Arwain y Ffordd

Mae'r Brifysgol yn agored i arloesedd a syniadau, ac mae'n cynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf a phrosiectau ymchwil a datblygu arloesol. Un o'i llwyddiannau mwyaf nodedig oedd gwaith y tîm yng Nghanolfan OpTIC yn Llanelwy yn gloywi drychau prototeip ar gyfer telesgop £900m mwyaf y byd.

Mae'r Brifysgol yn gweithio ochr yn ochr â chewri byd-eang, gan gynnwys Toyota, Tata Steel, Airbus a'r BBC, yn ogystal â chwmnïau gweithgynhyrchu ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, un o barciau busnes mwyaf yn Ewrop.

Tim yr Undeb

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae'r Brifysgol yn hyrwyddo cynhwysiant ac roedd yn seithfed yn y DU ac rhif un yng Nghymru o ran cynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd anhraddodiadol i swyddi proffesiynol, yn ôl Mynegai Symudedd Cymdeithasol Graddedigion . Rydym hefyd yn enwog am ein gofal a'n cymorth o fyfyrwyr anabl, yn enwedig y rhai sydd â dyslecsia a syndrom Irlen.

Cafodd ein Hundeb y Myfyrwyr ei enwi'n Undeb y Myfyrwyr Bach ac Arbenigol UCM Cymru y Flwyddyn 2016, ac roedd yn ail-orau yn y DU.

Bodlonrwydd Myfyrwyr

Dangosodd canlyniadau diweddaraf Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) sgôr gyffredinol o 85%, gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y safle uchaf yng Nghymru ar gyfer asesu ac adborth, amserlennu, meithrin hyder a datblygiad personol. Roedd y Brifysgol hefyd yn ail yn y wlad am gyngor ar ddewisiadau a chymorth astudio, a phrofodd gynnydd mewn bodlonrwydd mewn cyfathrebu a datblygiad personol.

Ymhlith y meysydd oedd yn perfformio orau oedd pynciau perthynol i Feddygaeth (100%) - yn gydradd gyntaf yn y DU - a Nyrsio (96%), oedd yn rhif un yng Nghymru ac yn gydradd bedwerydd yn y DU.

Astudiaethau Academaidd mewn Addysg (98%), Marchnata (92%) ac Anthropoleg (85%) oedd y rhai gorau yng Nghymru, ac roedd Peirianneg Fecanyddol, Cynhyrchu a Gweithgynhyrchu (87%) ac Astudiaethau Dylunio (85%) yn ail yng Nghymru.

Roedd y Brifysgol yn ail yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghanllaw Cyflawn Prifysgolion 2017 ac ein Hysgol y Celfyddydau Creadigol hefyd yw rhif un yng Nghymru yn y canllaw hwnnw.

Techiniquest

Rhan o'r Gymuned

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn chwarae rhan weithgar yn ei chymuned o gefnogi busnesau a sefydliadau yn y rhanbarth i ymchwil, prosiectau a syniadau cydweithredol ac agor ei chyfleusterau fel adnodd cymunedol megis Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r Feithrinfa Ddydd Ysgolheigion Bach.

Mae gan y Brifysgol y ganolfan darganfod gwyddoniaeth, Techniquest Glyndŵr hefyd ar y campws ac mae ganddi ran fawr yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr sy'n gartref i Glwb Pêl-droed Wrecsam a thîm rygbi'r gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru.

Ar ben hyn mae dros 50,000 o bobl yn defnyddio cyfleusterau cynadledda y brifysgol ar ei gampysau bob blwyddyn ac mae amrywiaeth eang o berfformwyr yn perfformio yn ei lleoliadau cyngherdda drwy gydol y flwyddyn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top