GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Campws Wrecsam

Ein llwyddiant

Cyflogadwyedd Rhagorol

Rydyn yn sicrhau bod ein cyrsiau sydd â ffocws ar yrfaol yn aros yn ddiweddar ac yn berthnasol i alwedigaethau drwy ein perthynas aith agos gyda busnes a diwydiant. Mae profiad ymarferol a'r cyfle i gymhwyso gwybodaeth yn rhan fawr o'n cyrsiau ac mae hyn ynghyd â'n gwasanaeth gyrfaoedd cefnogol, yn golygu bod ein graddedigion yn cael y cychwyn gorau yn eu gyrfaoedd.


Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw'r un orau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi ar gyfer ei graddedigion, gan gael ffigwr cyflogadwyedd o 92.1% yn yr Arolwg Cyrchfan Ymadawyr diweddaraf (DLHE). Mae hefyd yn uwch na chyfartaledd sector Cymru ar gyfer cyflogaeth ar lefel raddedig.

Arwain y Ffordd

Mae'r Brifysgol yn agored i arloesedd a syniadau, ac mae'n cynhyrchu ymchwil o'r radd flaenaf a phrosiectau ymchwil a datblygu arloesol. Un o'i llwyddiannau mwyaf nodedig oedd gwaith y tîm yng Nghanolfan OpTIC yn Llanelwy yn gloywi drychau prototeip ar gyfer telesgop £900m mwyaf y byd.

Mae'r Brifysgol yn gweithio ochr yn ochr â chewri byd-eang, gan gynnwys Toyota, Tata Steel, Airbus a'r BBC, yn ogystal â chwmnïau gweithgynhyrchu ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, un o barciau busnes mwyaf yn Ewrop.

Tim yr Undeb

Cymorth i Fyfyrwyr

Mae'r Brifysgol yn hyrwyddo cynhwysiant ac roedd yn seithfed yn y DU ac rhif un yng Nghymru o ran cynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd anhraddodiadol i swyddi proffesiynol, yn ôl Mynegai Symudedd Cymdeithasol Graddedigion . Rydym hefyd yn enwog am ein gofal a'n cymorth o fyfyrwyr anabl, yn enwedig y rhai sydd â dyslecsia a syndrom Irlen.

Cafodd ein Hundeb y Myfyrwyr ei enwi'n Undeb y Myfyrwyr Bach ac Arbenigol UCM Cymru y Flwyddyn 2016, ac roedd yn ail-orau yn y DU.

Bodlonrwydd Myfyrwyr

Dangosodd canlyniadau diweddaraf Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol (AMC) sgôr gyffredinol o 85%, gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y safle uchaf yng Nghymru ar gyfer asesu ac adborth, amserlennu, meithrin hyder a datblygiad personol. Roedd y Brifysgol hefyd yn ail yn y wlad am gyngor ar ddewisiadau a chymorth astudio, a phrofodd gynnydd mewn bodlonrwydd mewn cyfathrebu a datblygiad personol.

Ymhlith y meysydd oedd yn perfformio orau oedd pynciau perthynol i Feddygaeth (100%) - yn gydradd gyntaf yn y DU - a Nyrsio (96%), oedd yn rhif un yng Nghymru ac yn gydradd bedwerydd yn y DU.

Astudiaethau Academaidd mewn Addysg (98%), Marchnata (92%) ac Anthropoleg (85%) oedd y rhai gorau yng Nghymru, ac roedd Peirianneg Fecanyddol, Cynhyrchu a Gweithgynhyrchu (87%) ac Astudiaethau Dylunio (85%) yn ail yng Nghymru.

Roedd y Brifysgol yn ail yng Nghymru o ran bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghanllaw Cyflawn Prifysgolion 2017 ac ein Hysgol y Celfyddydau Creadigol hefyd yw rhif un yng Nghymru yn y canllaw hwnnw.

Techiniquest

Rhan o'r Gymuned

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn chwarae rhan weithgar yn ei chymuned o gefnogi busnesau a sefydliadau yn y rhanbarth i ymchwil, prosiectau a syniadau cydweithredol ac agor ei chyfleusterau fel adnodd cymunedol megis Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a'r Feithrinfa Ddydd Ysgolheigion Bach.

Mae gan y Brifysgol y ganolfan darganfod gwyddoniaeth, Techniquest Glyndŵr hefyd ar y campws ac mae ganddi ran fawr yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr sy'n gartref i Glwb Pêl-droed Wrecsam a thîm rygbi'r gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru.

Ar ben hyn mae dros 50,000 o bobl yn defnyddio cyfleusterau cynadledda y brifysgol ar ei gampysau bob blwyddyn ac mae amrywiaeth eang o berfformwyr yn perfformio yn ei lleoliadau cyngherdda drwy gydol y flwyddyn.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top