GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Grisiad Adeilad Edward Llwyd

Cyfleusterau

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymfalchïo mewn ystod eang o gyfleusterau sy'n cefnogi'r cyrsiau rydym yn eu cynnig ar draws ein campysau yn Wrecsam a Llaneurgain. Mae ein cyfleusterau yn allweddol i ni, yn rhoi cyfleoedd ymarferol i'n myfyrwyr ac mae ein campysau'n brolio llu o gyfleusterau gwych sydd wedi eu teilwra i'r cyrsiau a gynigiwn.

Mae ein llyfrgell yn cynnwys cyfnodolion, adnoddau electronig a miloedd o lyfrau. Mae'r rhan fwyaf ar gael i'w benthyca, neu os byddai'n well gennych aros ac astudio yn y llyfrgell, gallwch chi bob amser weithio mewn un o'r ardaloedd tawel. Mae lle i astudio mewn grwpiau yn ogystal. Mae gan y Brifysgol ystafelloedd o gyfrifiaduron sydd wedi eu lleoli'n gyfleus ar draws y campws. Mae pob cyfrifiadur yn cynnig mynediad i'r rhyngrwyd, ac mae labordai arbenigol ar gyfer cyfrifiadura, peirianneg a myfyrwyr celf a dylunio.

Llyfegell

Mae gallu siarad mwy nag un iaith yn gaffaeliad mawr yn yr 21ain ganrif. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn dysgu iaith newydd neu wella un yr ydych eisoes wedi eu hastudio, fe ddewch o hyd i ddosbarth sy'n addas i chi yn ein Canolfan Ail Iaith.

Ein prif ganolfan chwaraeon wedi'i lleoli yng nghanol campws Wrecsam. Mae'r cyfleuster yn cydymffurfio â safonau cystadleuaeth genedlaethol ar gyfer badminton, pêl-rwyd, pêl-fasged, pêl-foli, futsal a phêl-law.  Mae gennym hefyd ddarpariaeth ar gyfer tenis bwrdd a matiau ar gyfer crefftau ymladd. Ar y llawr cyntaf mae yna stiwdio ddawns llawr sbring pwrpasol sy'n darparu cartref ardderchog ar gyfer ein nifer o ddosbarthiadau ffitrwydd.

Mae ein horiel gelf, Oriel Sycharth ar agor i'r cyhoedd, gydag arddangosfeydd yn cael eu cynnal gan ystod eang o artistiaid rhyngwladol-enwog. Mae arddangosfeydd yn newid drwy gydol y flwyddyn, ac maent yn cynnwys arddangosfeydd gan fyfyrwyr celf a graddedigion y Brifysgol.

Siop Peiriannau

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o raddau peirianneg ac mae gennym y cyfleusterau i gyd-fynd â nhw.Ar gyfer myfyrwyr peirianneg modurol, mae ceir i weithio arnynt ac ar gyfer myfyrwyr awyrennol mae efelychydd hedfan arloesol ac awyrendy sydd ag awyrennau jet a phiston. Mae ein labordy electroneg yn cynnwys offer profi peiriannau ac chyrydiad.

Mae'r Uned Lleoliad Trosedd wedi'i chynllunio i edrych fel y tu mewn i dŷ gydag ystafell ymolchi, ystafell wely, lolfa, cegin, ystafell fwyta, a cyntedd. Gellir ei gosod fel adluniad realistig o senarios gwahanol droseddau.

Mae gan ein myfyrwyr iechyd, gofal cymdeithasol, seicoleg a gwyddor chwaraeon ac ymarfer fynediad i'r cyfleusterau gorau sydd i'w cael. Mae ein Labordy Perfformiad Dynol yn llawn offer arbenigol i gynorthwyo dysgu myfyrwyr. Mae hyn yn cynnwys offer dadansoddi cardiofasgwlaidd tra-uwch ac offer dadansoddi symudiadau 3D ar gyfer astudio ffisioleg a biomecaneg. Mae'r cyfleuster yn cael ei ddefnyddio i gynnal profion ffitrwydd ar bobl chwaraeon proffesiynol.

Mae ein Clinig Meddygaeth Tseiniaidd wyth gwely ar agor i'r cyhoedd ac mae myfyrwyr-ymarferwyr yn gallu darparu triniaethau. Defnyddir triniaethau fel Aciwbigo, Mocsilosgi a Meddyginiaeth Llysieuol Patent Tseiniaidd i drin pob math o gyflyrau, gan gynnwys poen cefn, gordewdra, iselder ac anhunedd.

Labordy Gwyddoniaeth Fforensig

Mae ein Hadeilad y Creadigol Diwydiannau wedi cael ei ddatblygu i gynnwys y diwydiant creadigol cyfan mewn un, sy'n galluogi i brosiectau aml-ddisgyblaethol ddigwydd. Mae ein myfyrwyr cyfrifiadureg, darlledu, celf, newyddiaduraeth a recordio i gyda yn defnyddio'r cyfleuster hwn a'r holl offer uwch-dechnoleg gyffrous y mae'n gartref iddynt o stiwdios teledu i orsaf radio leol, Calon FM. Mae gan ein myfyrwyr theatr a pherfformio fynediad i'w ardal theatr a pherfformio eu hunain sydd â dwy stiwdio gyda lloriau sbring arbennig, yn ogystal â thrydedd stiwdio amlbwrpas. Mae hyn yn cynnwys yr holl offer AV diweddaraf, "stiwdio llais" i fyfyrwyr gael ymarfer ynddi, ynghyd ag ardal crefftau ar gynllun agored a lleoliad cwpwrdd dillad.

Mae ein cyfleusterau celf a dylunio mewn adeilad Fictoraidd traddodiadol sy'n darparu stiwdios, orielau a labordai cyfrifiadurol arbenigol i fyfyrwyr celf. Mae 'na siop gelf a chaffi fel y gall myfyrwyr godi offer celf a deunyddiau a lluniaeth heb orfod gadael yr adeilad. Mae'r cyfleusterau arbenigol yn cynnwys gweithdai pren, baeau weldio a mannau dylunio. Mae ei gweithdai cerameg yn cynnwys mannau gwydro a gweithfannau crochenwaith, tra bod ystafelloedd odyn ar gael yn y gweithdai gemwaith a metel.

Dosbarth Celf Gymhwysol

Mae Canolfan y Brifysgol ar gyfer y Plentyn, y Teulu a Chymdeithas yn dyblu fel meithrinfa ddydd a chanolfan ymchwil y brifysgol ar gyfer datblygiad plant. Mae cyfleusterau ar gyfer babanod, plant bach a phlant cyn oedran-ysgol, ac mae'n cynnwys mannau chwarae tu mewn a thu allan, ystafelloedd cysgu ac ystafell synhwyraidd yn ogystal ag ystafelloedd seminar ac arsylwi.

Mae ein campws Llaneurgain wedi'i leoli mewn lleoliad gwledig prydferth. Mae'n ganolbwynt ar gyfer holl ddarpariaeth addysg tir a cheffylau y Brifysgol. Mae'r cyfleusterau yma'n cynnwys ystafelloedd darlithio, mannau astudio, neuadd chwaraeon, gweithdai a labordai. Mae cyfleusterau arbenigol ar gampws Llaneurgain yn cynnwys mynediad i goetir ac ardal cadwraeth hynafol, gerddi ffurfiol ac anffurfiol, ac Uned Ceffylau a gymeradwywyd gan Gymdeithas Ceffylau Prydain (BHS).


Dim ond detholiad yw hyn o'n cyfleusterau, cewch fwy o wybodaeth yn ein hadran ysgolion academaidd.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top