GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Bydd eich bywyd myfyrwyr yn rhan bwysig iawn o'ch profiad prifysgol ac yn rhywbeth y byddwch yn cofio am byth. Bydd eich cyfnod yn y brifysgol yn gyfle i wneud ffrindiau newydd – nid dim ond ar eich cwrs ond yn eich llety myfyrwyr, yn undeb y myfyrwyr a thrwy'r clybiau a'r cymdeithasau y byddwch yn ymuno â nhw.

Oes oes gennych ddiddordeb mewn chwaraeon neu ond eisiau cynnal ffordd iach o fyw yn ystod eich astudiaethau, mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam lu o gyfleusterau chwaraeon ar y campws a gerllaw. Mae ein lleoliad yn golygu os ydych yn hoff o weithgareddau awyr agored mae yna ddigon o gyfleoedd i barhau chwaraeon yr ydych yn eu mwynhau neu hyd yn oed rhoi cynnig ar un newydd.

Hoci

Ar gampws Wrecsam mae Stadiwm Hoci Rhanbarthol Gogledd Cymru a Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam sy'n cynnwys ystafell ffitrwydd, stiwdio dawns, cae astroturf a neuadd chwaraeon maint chwe chwrt badminton lle mae nifer o chwaraeon gwahanol ar gael. Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd nifer o glybiau chwaraeon ac mae'n cystadlu mewn cynghreiriau prifysgol ar gyfer pêl-droed, pêl-rwyd, hoci, pêl-fasged a rygbi.

Os ydych yn chwilio am fywyd cymdeithasol egnïol, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghanol y bwrlwm. Mae'n gwneud popeth y byddech yn ei ddisgwyl: trefnu partïau, nosweithiau comedi, cerddoriaeth fyw a dawnsiau myfyrwyr. Mae yna hefyd noson arbennig i fyfyrwyr yn Liquid ac Envy yng nghanol y dref. Yn ogystal â llu o wahanol fathau o adloniant mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn rhedeg ystod eang o gymdeithasau a chlybiau ac maent yn croesawu syniadau ar gyfer rhai newydd hefyd. Gyda sgriniau teledu plasma, byrddau pŵl, Wi-Fi a llwyfan ar gyfer bandiau byw, DJs a digwyddiadau comedi, mae'n lle gwych i ymlacio, astudio a chymdeithasu ar y campws.

Y tu hwnt i'r campws, mae canol y dref yn gartref i ddetholiad da o leoliadau yn amrywio o dafarndai traddodiadol i fariau a chlybiau mwy modern - pob un o fewn taith fer ar droed i'w gilydd. Mae bob amser digon yn digwydd, band newydd i'w weld neu gynnig i fyfyrwyr i gymryd mantais arno.

www.ceridwenhughes.com/stereophonics

Pan fyddwch angen hoe ar gyfer bwyd a diod, mae ein campws yn darparu ystod eang o leoedd sy'n cynnig popeth o fyrbryd i bryd bwyd. Os am gael bwyd oddi ar y campws, mae gan Wrecsam bob un o'r prif gadwyni archfarchnad. Yn ogystal â Sainsbury ac Aldi sydd drws nesaf i'r campws ar Barc Manwerthu Plas Coch, mae yna hefyd Tesco, Asda, Morrisons a Lidl o fewn pellter byr. Ceir hefyd nifer o wyliau bwyd a marchnadoedd yn Wrecsam a'r cyffiniau.

Os ydych yn dymuno byw oddi cartref tra byddwch chi'n astudio, mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam lety ar ei champysau yn Wrecsam a Llaneurgain yn ogystal â llety gerllaw. Gallant hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â landlordiaid preifat os ydych yn penderfynu rhannu cartref.

Bydd byw rhywle sydd â chost gymharol isel o fyw o'i gymharu â llawer o drefi a dinasoedd eraill hefyd yn eich galluogi i fanteisio ar y gweithgareddau a digwyddiadau niferus ar y campws a gerllaw.

Ysgolheigion

Mae'r amgylchedd cefnogol a gynigiwn yn rheswm arall y mae ein myfyrwyr yn ein dewis ni. Mae ein darlithwyr bob amser wrth law i roi cyngor petaech ei angen ac rydym yn sicrhau bod maint ein dosbarthiadau'n fach sy'n datblygu cymuned. Os bydd arnoch ei angen, mae ein tîm gwasanaethau cymorth wrth law i roi cyngor a dod o hyd i atebion o gymorth i bobl anabl i gymorth astudio academaidd a phopeth yn y canol.

Rydym yn sicr y byddwch yn cytuno bod gan Wrecsam bpeth ar restr dymuniadau myfyrwyr, ond peidiwch â chymryd ein gair ni - edrychwch beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud.

Mae'r awyrgylch o amgylch y campws yn gyfeillgar, ofalgar a chadarnhaol. Un o fanteision y brifysgol fel prifysgol sydd ychydig yn llai na phrifysgolion eraill yw bod yna ymdeimlad cryf o gymuned ymhlith myfyrwyr a staff. Mae hyn yn gadarnhaol iawn gan fod pawb yn adnabod pawb arall ac yn eu hadnabod yn bersonol, ac mae hyn yn creu ymdeimlad cryf o ddiogelwch, cymorth, cymhelliant a chymuned. Gwennan, myfyrwraig seicoleg

Diwrnod a Nosweithiau Agored

Diwrnodau agored prifysgol gogledd Cymru

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau blasu

Diwrnodau enghreifftiol prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top