GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Bydd eich bywyd myfyrwyr yn rhan bwysig iawn o'ch profiad prifysgol ac yn rhywbeth y byddwch yn cofio am byth. Bydd eich cyfnod yn y brifysgol yn gyfle i wneud ffrindiau newydd – nid dim ond ar eich cwrs ond yn eich llety myfyrwyr, yn undeb y myfyrwyr a thrwy'r clybiau a'r cymdeithasau y byddwch yn ymuno â nhw.

Oes oes gennych ddiddordeb mewn chwaraeon neu ond eisiau cynnal ffordd iach o fyw yn ystod eich astudiaethau, mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam lu o gyfleusterau chwaraeon ar y campws a gerllaw. Mae ein lleoliad yn golygu os ydych yn hoff o weithgareddau awyr agored mae yna ddigon o gyfleoedd i barhau chwaraeon yr ydych yn eu mwynhau neu hyd yn oed rhoi cynnig ar un newydd.

Hoci

Ar gampws Wrecsam mae Stadiwm Hoci Rhanbarthol Gogledd Cymru a Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam sy'n cynnwys ystafell ffitrwydd, stiwdio dawns, cae astroturf a neuadd chwaraeon maint chwe chwrt badminton lle mae nifer o chwaraeon gwahanol ar gael. Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd nifer o glybiau chwaraeon ac mae'n cystadlu mewn cynghreiriau prifysgol ar gyfer pêl-droed, pêl-rwyd, hoci, pêl-fasged a rygbi.

Os ydych yn chwilio am fywyd cymdeithasol egnïol, bydd Undeb y Myfyrwyr ynghanol y bwrlwm. Mae'n gwneud popeth y byddech yn ei ddisgwyl: trefnu partïau, nosweithiau comedi, cerddoriaeth fyw a dawnsiau myfyrwyr. Mae yna hefyd noson arbennig i fyfyrwyr yn Liquid ac Envy yng nghanol y dref. Yn ogystal â llu o wahanol fathau o adloniant mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn rhedeg ystod eang o gymdeithasau a chlybiau ac maent yn croesawu syniadau ar gyfer rhai newydd hefyd. Gyda sgriniau teledu plasma, byrddau pŵl, Wi-Fi a llwyfan ar gyfer bandiau byw, DJs a digwyddiadau comedi, mae'n lle gwych i ymlacio, astudio a chymdeithasu ar y campws.

Y tu hwnt i'r campws, mae canol y dref yn gartref i ddetholiad da o leoliadau yn amrywio o dafarndai traddodiadol i fariau a chlybiau mwy modern - pob un o fewn taith fer ar droed i'w gilydd. Mae bob amser digon yn digwydd, band newydd i'w weld neu gynnig i fyfyrwyr i gymryd mantais arno.

www.ceridwenhughes.com/stereophonics

Pan fyddwch angen hoe ar gyfer bwyd a diod, mae ein campws yn darparu ystod eang o leoedd sy'n cynnig popeth o fyrbryd i bryd bwyd. Os am gael bwyd oddi ar y campws, mae gan Wrecsam bob un o'r prif gadwyni archfarchnad. Yn ogystal â Sainsbury ac Aldi sydd drws nesaf i'r campws ar Barc Manwerthu Plas Coch, mae yna hefyd Tesco, Asda, Morrisons a Lidl o fewn pellter byr. Ceir hefyd nifer o wyliau bwyd a marchnadoedd yn Wrecsam a'r cyffiniau.

Os ydych yn dymuno byw oddi cartref tra byddwch chi'n astudio, mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam lety ar ei champysau yn Wrecsam a Llaneurgain yn ogystal â llety gerllaw. Gallant hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â landlordiaid preifat os ydych yn penderfynu rhannu cartref.

Bydd byw rhywle sydd â chost gymharol isel o fyw o'i gymharu â llawer o drefi a dinasoedd eraill hefyd yn eich galluogi i fanteisio ar y gweithgareddau a digwyddiadau niferus ar y campws a gerllaw.

Ysgolheigion

Mae'r amgylchedd cefnogol a gynigiwn yn rheswm arall y mae ein myfyrwyr yn ein dewis ni. Mae ein darlithwyr bob amser wrth law i roi cyngor petaech ei angen ac rydym yn sicrhau bod maint ein dosbarthiadau'n fach sy'n datblygu cymuned. Os bydd arnoch ei angen, mae ein tîm gwasanaethau cymorth wrth law i roi cyngor a dod o hyd i atebion o gymorth i bobl anabl i gymorth astudio academaidd a phopeth yn y canol.

Rydym yn sicr y byddwch yn cytuno bod gan Wrecsam bpeth ar restr dymuniadau myfyrwyr, ond peidiwch â chymryd ein gair ni - edrychwch beth sydd gan ein myfyrwyr i'w ddweud.

Mae'r awyrgylch o amgylch y campws yn gyfeillgar, ofalgar a chadarnhaol. Un o fanteision y brifysgol fel prifysgol sydd ychydig yn llai na phrifysgolion eraill yw bod yna ymdeimlad cryf o gymuned ymhlith myfyrwyr a staff. Mae hyn yn gadarnhaol iawn gan fod pawb yn adnabod pawb arall ac yn eu hadnabod yn bersonol, ac mae hyn yn creu ymdeimlad cryf o ddiogelwch, cymorth, cymhelliant a chymuned. Gwennan, myfyrwraig seicoleg

Diwrnod a Nosweithiau Agored

Diwrnodau agored prifysgol gogledd Cymru

Diwrnodau Pwnc a Diwrnodau blasu

Diwrnodau enghreifftiol prifysgol Gogledd Cymru
Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top