GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Y 10 prif reswm i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam


Gwybodaeth yn llifo atoch o bob cwr? Dyma'n gryno pam y gallai Prifysgol Glyndŵr Wrecsam fod y brifysgol berffaith i chi...

1. Lleoliad, Lleoliad, Lleoliad

Location

Mae gennym y gorau o bob byd yn Wrecsam – mae gennym y ddinas, glan y môr a golygfeydd. Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn llai na deg munud ar droed i'r orsaf drenau a 15 munud i ganol y dref.

Mae goleuadau llachar Lerpwl a Manceinion ond awr i ffwrdd – ond pwy sydd eisiau teithio pan fo gan Wrecsam amrywiaeth wych o siopau, bwytai a thafarnau ar garreg ei drws. Mae'r dref yn gartref i un o un o safleoedd treftadaeth gorau y byd sef Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte (yn y llun). Rydym hefyd yn llai nag awr o dref glan môr hardd Gogledd Cymru Llandudno, a ysbrydolodd nofelau Alice in Wonderland Lewis Carol.

 

Aquaduct Gif

2. Y nod yn y pen draw - cyflogadwyedd

Employability

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r orau yng Ngogledd Cymru am gael hyd i swyddi ar gyfer ei myfyrwyr. Cawson ni ffigur cyflogadwyedd o 92.1% ac rydym hefyd yn uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cyflogaeth lefel graddedig, yn ôl yr Arolwg Cyrchfan Ymadawyr diweddaraf (DLHE).

Mae Prifysgol Wrexham Glyndwr yn enwog am ei gymorth i fyfyrwyr a'r zon gyrfaoedd – oherwydd ei maint bach mae'n cynnig gwasanaeth personol i bob myfyriwr.

3. Gwylio sioeau byw!

Stereophonics event gif

Mae'r brifysgol yn cynnal digwyddiadau llwyddiannus bob blwyddyn gan gynnws Comicon Cymru, Ffocws Cymru a'r haf 'ma cynhalion ni gig Stereophonics gwych yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndwr. Daeth 20,000 o ddilynwyr y band i Wrecsam ar gyfer y digwyddiad ac mae'r brifysgol yn gobeithio cynnal gigs tebyg yn y dyfodol.

Mae gennym hefyd ein lleoliad ein hunain ar gyfer cyngherddau a'r theatr, Neuadd William Aston, sy'n denu perfformwyr mwyaf y DU bob blwyddyn, ymhlith y sioeau diweddar mae Jimmy Carr, Russell Howard, Al Murray, Romesh Ranganathan, Nish Kumar, Rhod Gilbert a llawer mwy o'r digrifwyr enwocaf!

4. Campws Hapus

Happy campus

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsawm yn ymfalchïo yn ei hymdeimlad personol a chymunedol ar y cawmps. Mae ein myfyrwyr yn dweud bod ein staff a'n darlithwyr yn agos atoch a dydyn nhw ddim yn teimlo fel rhif yn unig.

Mae gennym dri campws yng Ngogledd Cymru - Wrecsam, Llaneurgain a Llanelwy.

Meddai Myfyriwr Graddedig Theatr, Teledu a Pherfformio, Maddy Matthews, oedd yn byw ar gampws Wrecsam: “Mae'n awyrgylch mor gyfeillgar, achos ei bod yn brifysgol fach mae'n anodd cerdded o gwmpas heb weld rhywun rydych chi'n ei nabod, ond mae hynny'n wych - rydych chi'n dod i adnabod pobl yn gyflym.” Cewch weld beth sydd gan ragor o'n myfyrwyr i ddweud amdanon ni yn ein hadran hanesion myfyrwyr.

5. Undeb y Myfyrwyr arobryn

Guild Team GIF

Enillodd Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Undeb y Myfyrwyr Bach ac Arbenigol y Flwyddyn yn NUS Cymru ym mis Mawrth 2016, a nhw oedd yr Ail Orau Undeb y Myfyrwyr Bach ac Arbenigol yn y DU ym mis Gorffennaf 2016.


Mae'r undeb yn cynrychioli llais y myfyrwyr, mae'n creu pythefnod y Glas bythgofiadwy, yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau ac mae amrywiaeth o glybiau a chymdeithasau ar gael.

 

6. Cyfleusterau arloesol

Creative Industries Gif

Mae gennym adeiladau, offer a chyfleusterau blaengar ar ein campysau. Gwnaeth y brifysgol fuddsoddi £5 miliwn ar gyfer Adeilad y Diwydiannau Creadigol newydd sydd hefyd yn gartref i mae BBC Cymru Wales, yn Wrexham. 

Mae gennym ganolfan ymchwil blaengar yn Llanelwy, sy'n canolbwyntio ar dechnoleg opto-electroneg lefel uchel. Ymhlith y cyfleusterau eraill y mae canolfan cynadleddau a pherfformio £3 miliwn arloesol a Stiwdio Theatr ar wahân.

Mae Neuadd William Aston hefyd yn denu perfformwyr enwog rhyngwladol gyda 900 o seddi, bar a 1,000 o fannau parcio am ddim ar y safle. Am ragor o fanylion am campws a chyfleusterau'r brifysgol dewch draw i'w gweld!

7. Campws Bywiog

active campus

Mae ein campysau'n llawn bwrlwm ac mae cymdeithasau a chlybiau chwaraeon amrywiol y gallwch ymuno â nhw.

Mae hefyd ddigon o antur i'w gael ar garreg ein drws. Mae canolfan awyr agored o fewn 20 munud, sy'n cynnwys rafftio dŵr gwyn, cerdded ceunentydd, pledu paent, saethyddiaeth a llawer mwy.

Mae Gogledd Cymru yn gartref i Barc Cenedlaethol Eryri gydag amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys Zip World, y llinell zip hiraf yn Ewrop a'r cyflymaf yn y byd, Syrffio Eryri, y lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd ac os nad ydych am fod mor fywiog - gallwch fynd am dro o gwmpas y tirwedd hardd.

8. Rhyngwladol

International

Efallai bod Glyndŵr Wrecsam yn ymddangos yn fach ond rydym yn chwaraewyr mawr ar lwyfan y byd. Mae gennym gysylltiadau rhyngwladol gyda phrifysgolion, busnesau a gwahanol feysydd diwydiant y gall ein myfyrwyr gael lles ohono.

Mae in partneriaid masnachol wedi chwarae rôl fawr yn nhwf cyflym ein sefydliad. Ymhlith y cwmnïau  mawr byd-eang y byddwn ni'n delio â nhw yn ddyddiol y mae Airbus, Toyota a'r BBC.

9. Bwyd, siopau ac adloniant

Food, shops and entertainment

Mae gan Wrecsam fwytai a siopau di-ri. Os ydych chi am gael therapi siopa canolfan siopa Dôl yr Eryrod yw'r lle i fynd iddi - mae'n llawn o bopeth sydd ei angen arnoch!

Ar ôl i chi flino ar y siopa, mae gan Wrecsam ddigon o ddewis o ran cael bwyd o fyrgyr a sglods a bwyd tafarn i ginio mawreddog. Gyda'r nos beth am fynd i gyfadeilad Wrecsam a rhoi eich sgiliau bowlio ar waith neu ymweld â sinema'r Odeon.

Darllenwch fwy am bethau i'w gwneud yn yr ardal yn adran bywyd myfyrwyr ein gwefan.

10. Bywyd nos

Nightlife

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ei Glwb y Canmlwyddiant ei hun, neu ‘y Cent’ fel y mae'n cael ei nabod ar y campws, sydd ychydig lathenni o lety myfyrwyr Pentref Wrecsam.

Tu hwnt i'r campws, mae canol y dref yn gartref i ddewis da o dafarnau a chlybiau nos.

Cyn i chi fynd i'r prif glybiau nos mae digon o dafarnau ar hyd y brif lain sy'n arwain i Liquid ac Envy, lleoliad clwb nos mwyaf Gogledd Cymru, sy'n gartref i noson i fyfyrwyr swyddogol Glyndŵr Wrecsam. 

Mae nosweithiau thema amrywiol y clwb yn gyson yn cynnwys prif DJs a PAs mwyaf y DU. Mae Central Station hefyd yn cynnal amrediad eang o nosweithiau clwb yn rheolaidd, yn ogystal â'i ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw.

Darllenwch fwy am bywyd nos yn yr ardal yn adran bywyd myfyrwyr ein gwefan.

 

 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021Dewch o hyd i'ch lle dechreuwch eich dyfodol
Top