GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Chwaraeon

Chwaraeon

Mae Wrecsam, ynghyd a gweddill Cymru, yn hynod angerddol ynglŷn â chwaraeon, sy'n un o nodweddion rhan yma o'r byd. Nid yn unig yw hyn yn cael ei hadlewyrchu yn y cynnig chwaraeon a hamdden ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ond mae'r ardal ei hun yn gartref i glybiau proffesiynol a rhan-broffesiynol sy'n cynnig adloniant gwych i ffaniau chwaraeon.

Bydd yna lu o gyfleoedd i chi gymryd rhan a hwyrach drio rhywbeth cwbl wahanol, wrth wneud ffrindiau da yn y broses.

Felly os ydych chi'n gyfranogwr brwd neu'n hapus yn cefnogi o gysur eich sedd, mae gan Wrecsam a’r ardal leol rhywbeth i bawb.

Chwaraeon gellwch ei wylio
Pel-droed

Clwb Peldroed Wrecsam yw calon y dref, ac mae pob gem gartref, sy'n cael eu chwarae yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndwr Wrecsam, yn cael ei gwrdd a disgwyliad brwd. Mae'r clwb yn chwarae yng Nghynghrhair Genedlaethol Vanarama ac yn denu presneoldebau rheolaidd o rhwng 4,000 a 7,000.

Cynhaliwyd pel droed rhyngwladol yn y stadiwm am y tro cyntaf ym 1887 sy'n golygu y stadiwm yw'r un pel droed rhyngwladol hynaf s'n mewn defnydd heddiw. Gallwch dalu ar y giatiasu tro am rhan fwyaf or'r gemau.

Mae llawer o glybiau llai'r ardal yn chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru ac mae yna ddigon o bêl droed cynghrair lleol ar y penwythnosau.

 

Llun rygbi

Rygbi Cynghrhair


Crusaders Gogledd Cymru yw'r unig dîm rygbi cynghrair yng ngogledd Cymru ac maent yn chwarae yn Stadiwm Queensway yn Wrecsam. Maent yn chwarae ar hyn o bryd yng Nghynghrair Un Betfred, ac mae rygbi cynghrair yn tyfu mewn poblogrwydd ers i'r tîm ei sefydlu yn 2012.

Rasio Ceffylau

Bu Cae Ras Bangor-is-y-Coed, dim ond chwe milltir o'r dref, gynnal ei gyfarfod neidio gyntaf ym 1859. Rŵan, mae'n dal o leiaf un cyfarfod y mis am 11 o fisoedd y flwyddyn. Mae'r cwrs yn cynnig profiad rasio gwahanol i hudoliaeth ac urddas Cae Ras Caer. Y Roodee yn y ddinas yw'r cwrs hynaf ym Mhrydain ac mae'n cynnal cyfarfodydd rasio rheolaidd yn ystod yr haf. Mae'r dorf gyfartalog yn rasys Gaer dros 22,000, gyda chyfarfod Mai sy'n cychwyn y tymor fel arfer yn gwerthu allan. Mae'r siwrne o Wrecsam i Gaer yn cymryd tua 20 munud yn y car neu ar y trên.

Llun rasio

Hoci


Deeside Dragons yw'r unig dîm hoci iâ'n seiliedig yng Ngogledd Cymru. Mae'r clwb yn chwarae ei gemau cartref ar nosweithiau Sul yn llawr iâ Glannau Dyfrdwy yn Queensferry, siwrne 30 munud o Wrecsam. Mae'r clwb yn cystadlu yn y Gynghrair Hoci Iâ Cenedlaethol.

Criced

Mae Clwb Criced Morgannwg yn chwarae un gêm y flwyddyn yng Nghlwb Criced Bae Colwyn yn Llandrillo-yn-rhos. Mae Bae Colwyn ar arfordir Gogledd Cymru, tuag awr o Wrecsam ar drafnidiaeth gyhoeddus neu yn y car.

Rasio Moduron

Pob Hydref mae'r ardal yn croesawu Rali Cymru Prydain Fawr, digwyddiad pwysig ym Mhencampwriaeth Byd Ralio. Mae yna sawl ras sydd yn amgylchu ardal Wrecsam a gallwch ymweld â phrif hwb y gweithgareddau ym Mharc Gwasanaeth Glannau Dyfrdwy sydd yn agos i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.


llun pel rhwyd

Chwaraeon gellwch eu chwarae

Mae Gogledd Cymru yn gartref i nifer o gyfleusterau chwaraeon o'r radd uchaf, yn darparu lleoliad ardderchog i unrhyw un sydd am barhau i chwarae eu hoff chwaraeon wrth iddynt astudio...neu hwyrach drio rhywbeth newydd.

Mae Canolfan Chwaraeon Prifysgol Wrecsam Glyndŵr yn gyfleuster myfyrwyr a chymunedol, yn cynnwys campfa, neuadd chwaraeon a sawl cae chwarae allanol, gan gynnwys cae hoci o safon ryngwladol.

Athletau

Mae'r cyfleusterau trac a maes yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgaredd Queensway yn cael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau pencampwriaethau a fe'u defnyddiwyd hyd yn oed gan dîm Olympaidd Lesotho i hyfforddi cyn Gemau Olympaidd Llundain 2012. Mae Clwb Athletau Wrecsam yn hyfforddi yn y ganolfan bob Dydd Mawrth. Mae gan y cyfleuster gampfa, neuadd chwaraeon, cwrt sboncen a chaeau pump-bob-ochr hefyd.

Hoci

Mae Stadiwm Hoci Rhanbarthol Gogledd Cymru yn gyfleuster sail dwr rhyngwladol wedi'i achredu gan y Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol ar gampws Wrecsam y brifysgol. Mae wedi'u oleuo ac yn dal 200 gwyliwr. Mae'r cae wedi cynnal sawl gem hoci rhyngwladol Cymru a chafodd Tlws Cenhedloedd EwroHoci dynion ei ddal yno yn 2009. Mae Clwb Hoci Glyndŵr Wrecsam (iau, dynion a merched) a Chlwb Hoci Pentre'r Moch (dynion) yn chwarae yn y stadiwm.

Llun hoci

Nofio

Byd Dwr ydy prif ganolfan dwr Wrecsam. Mae ganddo bwll 25m, chwe lôn yn ogystal â llithren a phwll swigod. Mae hefyd yn gartref i swît iechyd a chanolfan ffitrwydd. Defnyddiwyd y ganolfan gan Glwb Nofio Wrecsam.

Golff

Wedi'i leoli mewn rhan wledig o'r wlad, dydy ardal Wrecsam ddim yn fyr o glybiau golff. Mae Clwb Golff Wrecsam a Chanolfan Golff Clays o fewn ychydig filltiroedd i ganol Wrecsam.

Tennis

Mae Canolfan Tennis Wrecsam nesaf i brif gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Sefydlwyd y cyfleuster ym 1990 i ddarparu canolfan rhagoriaeth a datblygu talent newydd tennis Gogledd Cymru. Mae ganddo saith cwrt tu mewn a saith cwrt tu allan, i gyd yn faint llawn, ac mae'n Ganolfan Perfformiad Uchel y Gymdeithas Tennis Lawnt.

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top