Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Dydy hi ddim yn rhy hwyr

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cael Arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu
Find a course
Arrow
call or email
Arrow
apply
Arrow
new you

Wedi methu dyddiad cau UCAS? Dim problem - os ydych chi am ddechrau'r brifysgol ym mis Medi, mae yna amser o hyd i wneud cais am le ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Os nad ydych chi'n siŵr beth yr hoffech ei astudio, edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig, neu'r cyrsiau newydd sydd gennym ar gyfer mynediad ym mis Medi. 

Mae'r hyn sy'n digwydd nesaf yn dibynnu ar eich sefyllfa bresennol. Rydym yn gwybod y gall ymgeisio mynd yn eithaf cymhleth yn dibynnu ar a ydych eisoes wedi gwneud cais trwy UCAS neu beidio. Mae ein canllaw cam wrth gam yn eich tywys drwy'r opsiynau.

Heb gofrestru eto gydag UCAS?

Os ydych chi am wneud cais i ni yn unig, yna gallwch wneud cais trwy ddefnyddio'r ffurflen gais uniongyrchol sydd ar gael yma. Bydd angen i chi nodi eich manylion personol yn ogystal â'r cymwysterau sydd gennych ar hyn o bryd a'r cymwysterau (os oes rhai) yr ydych yn eu cymryd ar hyn o bryd. Hefyd, bydd angen i chi ddarparu enw a manylion cyswllt rhywun sy'n barod i roi geirda i chi, a datganiad personol yn dweud wrthym ychydig amdanoch chi, pam eich bod am wneud y cwrs yr ydych yn ymgeisio amdano a pham rydych chi'n gweddu i'r cwrs.  Os ydych chi'n cael trafferth i gael geirda neu anawsterau ysgrifennu eich datganiad personol yna cysylltwch â ni ar admissions@glyndwr.ac.uk i gael cyngor.

Yn ystyried dechrau yn y brifysgol ym mis Medi eleni?‌

Mae llawer o bobl yn meddwl ei bod yn rhy hwyr i wneud cais i'r brifysgol yn awr a bod y cyfle i ddechrau gradd amser-llawn ym mis Medi eleni wedi mynd heibio ar ddyddiad cau UCAS 15 Ionawr.

 

Nid yw hyn yn wir o gwbl yn achos llawer o'n cyrsiau. Er bod rhai o'n cyrsiau ar gau ar gyfer ceisiadau newydd, mae'r mwyafrif yn dal ar agor ac rydym yn dal i dderbyn ceisiadau. Os ydych yn ystyried astudio unrhyw beth o Beirianneg Awyrennol i Hanes, Aciwbigo i Troseddeg, mae amser o hyd i chi gyflwyno'ch cais er mwyn dechrau YM MIS MEDI.

 

Y camau cyntaf

Ypeth cyntaf sydd rhaid i chi ei wneud yw penderfynu beth rydych am ei astudio.  Edrychwch ar y rhestr o'n cyrsiau israddedig yma a phenderfynu pa faes yr hoffech ei astudio.  Y cam nesaf yw darganfod a ydyn ni'n dal i dderbyn ceisiadau ar gyfer y cwrs hwn, felly ffoniwch ein tîm Derbyniadau ac Ymholiadau ar 01978 293439 neu anfonwch e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk

 

Os yw'r cwrs o'ch dewis ar gau am eleni, gofynnwch inni am wneud cais y flwyddyn nesaf – nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau paratoi'ch cais!  Os oes gennym leoedd gwag ar gyfer eleni, nawr yw'r amser gorau i drefnu i ddod i mewn i'n gweld ar un o'n teithiau campws unigol.

 

Eich taith wedi'i phersonoli o gwmpas y campws

Os byddwch yn rhoi ychydig o ddyddiadau inni pan fyddwch chi ar gael i ymweld â ni, byddwn ni'n gallu trefnu amser ichi gael gweld a gwneud popeth yr ydych am ei wneud ar y cam hwn o'ch cais.  Cwrdd â'r tiwtoriaid, edrych o gwmpas y campws, gweld ein llety - rydym yn ceisio cynnwys popeth rydych chi'n dymuno ei wneud felly gwnewch yn siŵr bod gennych bore neu brynhawn rhydd os yn bosibl. Ar ôl ichi ymweld â ni, rydym yn sicr y byddwch am wneud cais, felly beth am gychwyn y cam nesaf hwn yn y fan a'r lle?

 

Y broses o wneud cais

Mae gwneud cais ar gyfer ein holl raglenni israddedig llawn-amser drwy UCAS.  Mae UCAS yn system gwneud cais ar-lein a ddefnyddir gan brifysgolion ledled y DU.  Yn ogystal â'ch manylion personol sylfaenol (eich enw, eich cyfeiriad, a'r cymwysterau sydd gennych ayb), bydd arnoch angen ddatganiad personol sy'n dweud wrthon ni pam rydych chi am wneud y cwrs a pham y dylen ni eich derbyn, a bydd angen ichi roi manylion rhywun a all ddarparu geirda ichi. 

 

Mae'r broses o wneud cais yn eithaf syml, ond os ydych yn teimlo y byddech yn elwa o rywfaint o helpi roi cychwyn arni, yna gallwn ni egluro dechrau'r broses gyda chi tra byddwch yma.

 

Os nad ydych am gychwyn y broses yn syth ar ôl eich ymweliad od yn eisiau dod i mewn eto ar ddydiad nes ymlaen am ragor o gymorth, anfonwch e-bost atom yn dweud pryd y byddwch ar gael i admissions@glyndwr.ac.uk.  Mae weithiau'n bosibl i alw heibio i fynd drwy'r ffurflen UCAS gyda ni, ond mae'n well gennym sicrhau bod rhywun ar gael pan fyddwch yn cyrraedd felly mae rhoi gwybod inni pryd y byddwch ar gael o gymorth mawr.‌

 

Beth sy'n digwydd ar ôl imi wneud cais?

Unwaith y byddwch chi wedi gwneud cais, bydd eich cais UCAS yn dod atom ni a byddwn yn dechrau ar y broses o wneud ein penderfyniad.  Rydym yn edrych ar bob cais yn unigol, ac rydym yn ystyried pob agwedd arni (nid dim ond eich cymwysterau!) felly gwnewch yn siwr eich bod wedi treulio ychydig o amser ar eich datganiad personol ac bod chi wedi dweud wrthym bopeth yr hoffech i ni ei wybod amdanoch chi.

 

Ar gyfer rhai o'n cyrsiau mae pob ymgeisydd addas yn cael ei gyfweld (Gwaith Cymdeithasol, er enghraifft) neu'n cael clyweliad (Theatr, Teledu a Pherfformio, er enghraifft) cyn inni gynnig lle iddynt. Yn yr achosion hyn, byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi pryd bydd dyddiad eich cyfweliad neu'ch clyweliad. Nid yw nifer o gyrsiau angen cyfweliad, ac yn yr achosion hynny, byddwn yn gwneud ein penderfyniad yn seiliedig ar eich ffurflen gais yn ei chyfanrwydd ac wedyn byddwn yn anfon y penderfyniad hwn atoch chi drwy eich UCAS Trach. Byddwn yn dilyn hyn â llythyr cynnig, a fydd hefyd yn egluro beth fydd yn digwydd nesaf. Os byddwch yn dewis derbyn ein cynnig, byddwch yn gwneud hyn drwy eich UCAS Track.

 

Beth am gyllid?

Efallai eich bod yn poeni am fod yn rhy hwyr i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr, ond peidiwch â phoeni - nid yw'n rhy hwyr i drefnu hyn i gyd chwaith. Yn dibynnu ar y man lle rydych yn gwneud ei gais, dylech fod yn anelu at wneud cais am gyllid i fyfyrwyr erbyn diwedd Mai/dechrau Mehefin. Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru yn gofyn i chi wneud cais erbyn Mehefin 10 (2016) er enghraifft, ond mae'n ofynnol gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr fod ceisiadau'n cael eu gwneud erbyn Mai 27. Yn y ddau achos mae hyn i sicrhau bod eich cyllid yn ei le erbyn ichi ddechrau gyda ni ym mis Medi. Gallwch wneud cais yn hwyrach na'r dyddiadau hyn, ond byddem bob amser yn eich cynghori i geisio cadw at y dyddiad cau sy'n berthnasol i chi.

 

Unrhywbeth arall?

Bydd eich blwyddyn gyntaf gyda ni'n cychwyn Medi 26 a byddwn ni'n anfon mwy o fanylion atoch chi am hyn yn ystod yr haf. Mae'n sicr y bydd gennych gwestiynau cyn hynny wrth gwrs, felly bydd ein Tîm Cefnogi Ymgeiswyr yn cysylltu â chi drwy gydol y broses dderbyn i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych. Os fyddai'n well gennych i gysylltu â ni eich hunan, ffoniwch ein tîm Derbyn ac Ymholiadau ar 01978 293439 neu anfonwch e-bost i enquiries@glyndwr.ac.uk.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi'n fuan!

Diwrnod Agored y BrifysgolWGU UG prospectus

chat to admissions
Top