GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Dychwelyd i Addysg

Dychwelyd i Addysg

Mae yna nifer o resymau y bydd myfyrwyr aeddfed yn penderfynu dychwelyd i addysg; o ddilyniant gyrfaol i ddiddordeb personol syml.

Pa reswm bynnag sydd gennych dros ddymuno astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, rydym yn cydnabod y gall eich anghenion fod yn wahanol i rywun 18 mlwydd oed sydd newydd adael yr ysgol, felly rydym yn gobeithio y bydd yr wybodaeth ganlynol yn eich helpu i ddod o hyd i'r llwybr cywir.


Rhywun 22 oed nad aeth i'r brifysgol ar ôl y coleg

Er fod bod dros 21 yn dechnegol yn eich gwneud chi'n fyfyriwr 'aeddfed', ni ddylai hyn eich troi chi oddi ar ddod i'r brifysgol.  Peidiwch â phoeni am fod y person hynaf yn yr ystafell ddarlithio chwaith; mae cyfran dda o'n myfyrwyr dros 21 ac maent yn cael  llawn cymaint allan o'u profiad yn y brifysgol â'r myfyrwyr hynny sy'n dod atom yn syth o'r coleg, yn aml yn elwa ar fod â chwpl o flynyddoedd ychwanegol o brofiad gwaith a bywyd sydd gennym o'i gymharu â'u cyd-fyfyrwyr.

Gany byddwch eisoes wedi astudio ar gyfer eich cymwysterau lefel 3 byddwch eisoes wedi cael eich canlyniadau, fel mae hyn yn golygu eich bod chi mewn sefyllfa wych, rydych eisoes yn gwybod yr hyn yr ydych ei gyflawni ac rydych yn gallu edrych ei werth o ran bwyntiau tariff.  Felly, os oes gennych 112 o bwyntiau tariff yna rydych chi mwy na thebyg wedi bodloni'r rhan hon o'n gofynion mynediad ar gyfer gradd dros dair blynedd.

Un peth y dylech chi ei gadw mewn cof yn bendant os ydych yn y sefyllfa hon yw bod tariff UCAS ar gyfer 2017 yn wahanol i'r tariff oedd yn cael ei ddefnyddio o'r blaen. Y llynedd, os oedd gennych  'B' yn Safon Uwch, roedd hyn yn werth 100 o bwyntiau tariff ond ar gyfer 2017 ymlaen, mae'n mynd i fod yn werth 40 o bwyntiau. Peidiwch â phoeni, nid yw hyn yn golygu bod eich 'B' yn werth llai nag yr oedd y llynedd; mae'r system tariffau gyfan wedi newid, ac mae ein gofynion mynediad wedi newid i adlewyrchu hyn. Nid ydych yn mynd i fod o dan anfantais oherwydd nad oeddech yn mynd yn syth i'r brifysgol ar ôl gorffen eich cwrs coleg.

 

Rhywun 30 mlwydd oed gyda hyfforddiant ‘yn y swydd’ a chymwysterau galwedigaethol

Nid yw NVQ (Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol) yn draddodiadol yn cyfateb i bwyntiau tariff UCAS, ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn ddi-werth wrth ystyried astudio yn y brifysgol. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn trin pob cais yn ôl ei rinweddau ei hun ac rydym yn hapus i ystyried ceisiadau gan bobl sydd â chymwysterau llai 'traddodiadol'  ar sail sy'n gyfartal â rhai sy'n dod atom gyda chymwysterau Safon Uwch.

Bydd cymwysterau galwedigaethol yn dangos i ni eich bod yn gallu astudio ochr yn ochr â swydd, gan bwysleisio eich sgiliau rheoli amser a'ch ymrwymiad i'ch datblygiad eich hun, yn ogystal arddangos eich awydd i ddysgu.

Pan fyddwch yn cwblhau eich cais i UCAS, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys yr holl ddysgu yn y gweithle rydych wedi ei wneud, yn enwedig yn ystod y 5 mlynedd diwethaf. Bydd eich Datganiad Personol yn rhoi cyfle i chi ddangos i ni sut y mae'r hyfforddiant hwn wedi bod o gymorth i chi ddatblygu a gwella yn eich swydd felly gwnewch y gorau o'r cyfle hwn. Dangoswch i ni pa sgiliau rydych wedi eu datblygu o'r cymwysterau yr ydych wedi eu gwneud, a sut y bydd hyn yn eich helpu yn eich amser gyda ni fel myfyriwr prifysgol.

Ar ôl i ni ystyried eich cais mae'n bosibhl na fyddwn yn teimlo eich bod chi'n gwbl barod ar gyfer astudio ar lefel gradd eto.  Yn yr achos hwn mae'n bosibl mai un o'n llwybrau blwyddyn sylfaen yw'r ffordd ymlaen i chi. Mae ein rhaglenni blwyddyn sylfaen fel arfer yn 4 blynedd o hyd, gyda'r flwyddyn gyntaf yn eich paratoi ar gyfer astudio yn y brifysgol.  Pan fyddwch yn pasio y flwyddyn gyntaf hon byddwch chi'n symud ymlaen i flwyddyn gyntaf y rhaglen radd gyda ni.

 

Gweithiwr proffesiynol 35 mlwydd oed heb radd

Nid yw hynny'n golygu nad oes llwybr i'r brifysgol sy'n gallu cyd-fynd â'ch amserlen brysur. Mae llawer o'n rhaglenni israddedig ar gael yn rhan-amser, ac yn wir mae rhai wedi'u cynllunio'n benodol i gyd-fynd â'ch patrymau gwaith.  Mae ein FdEng mewn Peirianneg Ddiwydiannol er enghraifft, yn rhaglen hynod o boblogaidd sy'n darparu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ar hyn o bryd mewn nifer o feysydd peirianneg.  Mae myfyrwyr yn dilyn system rhyddhau am y dydd lle byddant yn dod i'r brifysgol un diwrnod yr wythnos  gyda chefnogaeth eu cyflogwr. Pan fyddant yn ôl yn eu hamgylchedd gwaith, mae myfyrwyr yn parhau i ddatblygu'r sgiliau academaidd y maent wedi eu dysgu drwy eu rhoi ar waith yn eu swyddi o ddydd i ddydd, gydag asesiadau yn cael eu cynnal yn y gweithle yn ogystal ag yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r math hwn o gwrs o fudd i'r myfyriwr a'r cyflogwr, gyda'r bonws ychwanegol o'ch galluogi i gwblhau gradd ran-amser mewn tair blynedd.

Cwrs arall sydd yn addas iawn ar gyfer pobl sy'n dymuno parhau i weithio ar yr un pryd ag astudio yw ein rhaglen BA (Anrh) Busnes Cymhwysol newydd sbon. Mae ei chynllun arloesol yn golygu bod myfyrwyr yn astudio m ddau ddiwrnod yr wythnos tra'n cael eu cyflogi mewn cwmni am y tri diwrnod arall, gan elwa o gael cyflog parhaol ochr yn ochr ag addysg prifysgol. Roedd rhai o'n myfyrwyr ar y rhaglen eleni eisoes mewn swydd ac maent wedi parhau yn y swydd honno ochr yn ochr â'u gradd, tra bod rhai o'r myfyrwyr eraill wedi gweithio gyda'n Hysgol Fusnes i gael swydd newydd y maent wedi ei dechrau ar yr un pryd â'u gradd. Y gofynion mynediad ar gyfer Busnes Cymhwysol yw'r 112 o bwyntiau tariff UCAS safonol ond rydym hefyd yn ystyried y sgiliau a'r profiadau sydd eisoes gennych, felly os nad oes gennych gymwysterau ffurfiol, yna byddem yn eich annog i gysylltu â ni.

Wrth gwrs, efallai nad ydych yn dymuno cymryd unrhyw amser allan o'ch wythnos waith i astudio at radd, ac mae gennym hefyd opsiynau i chi os byddwch chi yn y sefyllfa hon. Rhaglen e-ddysgu ar-lein yw ein rhaglen FdA Astudiaethau Plentyndod er enghraifft; os ydych yn gweithio gyda phlant ar hyn o bryd ac yn meddu ar gymhwyster lefel 3 perthnasol beth am edrych ar y rhaglen hon? 

 

 

Rhywun 40 mlwydd oed sy'n mynd yn ôl i addysg gyda chwrs mynediad

Mae'r Diploma Mynediad i AU wedi dod yn llwybr poblogaidd iawn i astudio mewn prifysgol, yn enwedig ar gyfer y bobl hynny heb gymwysterau perthnasol diweddar yn y maes pwnc y maent yn dymuno ei ddilyn yn y brifysgol. Mae'r cwrs mynediad yn eich paratoi'n llwyr i astudio ar flwyddyn un gradd baglor, ac mae hyn wedi cael ei brofi gan y canlyniadau da a gyflawnir yn y brifysgol gan fyfyrwyr sy'n dod atom gyda'r diploma.

Un o'r rhaglenni mynediad mwyaf poblogaidd a welwn yw'r llwybr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac mae ymgeiswyr sy'n dod atom gyda'r diploma hwn wedi mynd ymlaen i wneud Gwaith Cymdeithasol, Troseddeg, Iechyd a Gofal Cymdeithasol ... mae digon o opsiynau ar gael i chi ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam.

Cyn 2017 nid oedd y cwrs mynediad yn rhoi unrhyw bwyntiau tariff UCAS i chi, ond o fynediad 2017 ymlaen byddan nhw - sy'n newyddion da iawn i ymgeiswyr newydd. Os bydd y rhan fwyaf o'r graddau o'ch modiwlau lefel 3 yn rhai Teilyngdod a Rhagoriaeth, yna mae'n debygol iawn y byddwch yn bodloni ein gofynion mynediad academaidd o 112 o bwyntiau tariff gan eich galluogi i ddechrau ar un o'r rhaglenni gradd baglor.  Os mai graddau Llwyddo yn bennaf rydych chi'n eu cael mae'n bosibl y bydd ein tîm derbyn yn awgrymu eich bod chi'n cychwyn ar un o'n blynyddoedd sylfaen. 

 

Beth bynnag bo eich sefyllfa, rydym yn hapus i drafod eich opsiynau gyda chi.

Gweithiwr proffesiynol 45 oed sydd â gradd

Os ydych eisoes wedi cael eich gradd ac maent yn gweithio yn eich swydd ddelfrydol ond yn teimlo awydd am her newydd, yna rydych mewn sefyllfa ddelfrydol i ystyried un o'n rhaglenni proffesiynol neu ôl-raddedig. Gweithio mewn addysg ac yn teimlo fel ehangu eich gwybodaeth? Beth am ystyried ein MA Addysg, sy'n cael ei haddysgu ar ddydd Sadwrn i ffitio o amgylch eich wythnos waith? Dal swydd rheoli ond yn ystyried sut i ddatblygu'ch gyrfa? Beth am ein MBA Gweithredol, a gynlluniwyd i'ch galluogi i adeiladu ar eich sgiliau a'ch profiad ac i ddatblygu eich sgiliau rheoli ac entrepreneuraidd ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o'r un meddylfryd.

Efallai bod gennych fwy o ddiddordeb mewn astudio rhywbeth sy'n hollol wahanol i'ch llwybrau gyrfa presennol ond sydd wedi mynd â'ch bryd ers tro? Efallai bod ein cwrs MSc Seicoleg Crefydd yn gweddu i'r dim ichi! Mae'r cwrs yn cael ei addysgu'n gyfan gwbl ar-lein ac mae'n hyblyg i gyd-fynd â'ch amserlen bywyd . Mae'n cynnig cipolwg diddorol ar gredoau ac arferion crefyddol a sut mae'r rhain yn effeithio ar bobl a chymdeithas.

Mae digon o opsiynau ar gael i chi ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, felly beth am fynd i'r adrannau proffesiynol ac ôl-raddedig ar ein gwefan a dod i un o'n nosweithiau agored; rydym yn siwr y byddwch yn dod o hyd i rywbeth sy'n apelio atoch chi!

Rhywun 55 mlwydd oed sy'n chwilio am newid cyfeiriad

Rydym yn cael ymholiadau yn fwyfwy aml gan bobl sydd wedi cael gyrfa lwyddiannus ond sy'n teimlo fel newid cyfeiriad yn llwyr. Efallai eich bod hi wedi gweithio mewn gwerthiant am gyfnod ond eisiau newid cyflymder i archwilio'r freuddwyd hirbarhaus o fod yn artist? Gall ein BA (Anrh) Celfyddyd Gain fod yn union gwrs rydych yn chwilio amdano!

Gall yr ymadrodd ‘pwyntiau tariff UCAS’ ymddangos yn eithaf annymunol os ydych yn ystyried dod i'r brifysgol yn ddiweddarach mewn bywyd, ond cofiwch mai dim ond un agwedd ar y broses dderbyn yw cymwysterau ffurfiol. Byddwch wedi datblygu sgiliau a phrofiadau hanfodol o'ch gyrfa blaenorol, a bydd y sgiliau hyn yn debygol o fod yn drosglwyddadwy iawn i astudio yn y brifysgol. Wedi gweithio am nifer o flynyddoedd mewn tîm gwerthu a yrrir gan dargedau? Mae hyn yn dangos eich bod yn dda wrth weithio gyda phobl eraill ac yn dda yn cyflawni targedau a chanddynt terfyn amser. Dylai'r cyflwyniad mewn grwpiau sy'n rhan o'ch asesiad fod dim problem o gwbl! 

Efallai bydd angen ychydig mwy o waith paratoi arnoch cyn ichi astudio ar lefel gradd, ac yn yr achos hwnnw gallai ein blwyddyn sylfaen fod y llwybr gorau i chi. Ar ôl i chi anfon eich cais atom byddwn yn ei ystyried yn ofalus, ac os byddwn yn meddwl bod angen ychydig o gymorth ychwanegol arnoch yn gyntaf, yna byddwn yn eich ystyried yn awtomatig ar gyfer y flwyddyn sylfaen berthnasol yn hytrach na gwrthod eich cais. Os hoffech chi drafod y pwynt mynediad gorau cyn gwneud cais, yna bydd ein tîm derbyn yn fwy na pharod i helpu. Ffoniwch ni!

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top