GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Polisi'r Gymraeg

Polisi'r Gymraeg

Sefydlodd Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011 fframwaith cyfreithiol i osod dyletswydd statudol ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i gydymffurfio â safonau ymddygiad o ran y Gymraeg. Roedd yn cydnabod bod dwy iaith swyddogol yng Nghymru - y Gymraeg a'r Saesneg. Golyga hyn na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Nod y Safonau yw gwella'r gwasanaeth dwyieithog y gall pobl Cymru ddisgwyl ei gael gan sefydliadau yng Nghymru. Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i wneud cyfraniad cadarnhaol at ddatblygiad yr iaith Gymraeg ac i gadw at safonau'r Gymraeg. Mae'r dudalen hon yn amlinellu rhai o'r gwasanaethau y gallwch ddisgwyl eu derbyn gennym yn y Gymraeg.

Rydym yn dangos ein hymroddiad i'r Safonau ac yn nodi sut y byddwn yn cydymffurfio â hwy yn y polisi a Chanllaw canlynol:

Fel rhan o'n hymroddiad i Safonau'r Gymraeg byddwn yn:

 • Peidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg
 • Annog siaradwyr y Cymraeg i ddefnyddio'r gwasanaethau y mae ganddynt hawl i'w derbyn oddi wrthym
 • Hwyluso defnyddio'r Gymraeg ar y campws
 • Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iaith i'r holl staff am Safonau'r Gymraeg
 • Cefnogi aelodau o staff sydd angen cymorth gyda'r Gymraeg.

Mae'r safonau sy'n berthnasol i Brifysgol Glyndwr wedi eu rhestru yn yr Hysbysiad Cydymffurfio gan Gomisiynydd y Gymraeg. Mae copi o Hysbysiad Cydymffurfio Prifysgol Glyndŵr yma. 

Mae angen inni gydymffurfio â safonau a restrir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio o dan y themâu canlynol:

 • Safonau Cyflenwi Gwasanaethau
 • Safonau Llunio Polisi
 • Safonau Gweithredu
 • Safonau Cadw Cofnodion

 

Mae'r Brifysgol wedi ymroi i gydymffurfio â'r Safonau yn unol â'r disgwyliadau a amlinellir yn yr Hysbysiad Cydymffurfio ac mae'n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaeth dwyieithog. Rydym yn cadw at yr egwyddor y byddwn yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal.

Mae gofyn bod y Brifysgol yn cynhyrchu Adroddiad Blynyddol yn manylu ar sut mae wedi cydymffurfio â'r safonau perthnasol, cliciwch yma i weld.

Am ragor o wybodaeth am Safonau'r Gymraeg cysylltwch â Swyddog Cynllunio a Pherfformio'r Brifysgol.

Y gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg eu disgwyl oddi wrthym

 • Rydym yn croesawu gohebiaeth ac ymholiadau dros y ffôn yn y Gymraeg a byddwn yn sicrhau bod yr holl ohebiaeth Gymraeg y mae'r Brifysgol yn ei derbyn yn derbyn ymateb yn y Gymraeg. Ni fydd ysgrifennu atom yn y Gymraeg yn arwain at oedi or ran cael ymateb.
 • Bydd ein cylchlythyrau, llythyrau safonol a'n cyhoeddiadau a gynhyrchir yn ganolog yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog.
 • Bydd ein cyhoeddiadau a'n deunyddiau wedi eu hargraffu a gynhyrchir yn ganolog hefyd yn ddwyieithog.
 • Bydd holl dudalennu rhyngrwyd a mewnrwyd y Brifysgol ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.
 • Rydym yn cofrestru ac yn cadw cofnod o ddewis iaith ein gohebwyr rheolaidd ac rydym yn cyfathrebu â nhw gan ddefnyddio eu dewis iaith.
 • Mae croeso ichi ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus

Y gwasanaethau y gall myfyrwyr eu disgwyl oddi wrthym

Mae'r Brifysgol yn gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gefnogi myfyrwyr i ddefnyddio'r Gymraeg.

Dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg

Mae'r Brifysgol yn gwbl ymroddedig i ddatblygiadau'r sector o ran darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Rydym yn cynnig nifer gynyddol o fodiwlau y gellir eu hastudio drwy gyfrwng y Gymraeg ar draws pynciau megis Therapi Galwedigaethol ac Addysg.  Mae siaradwyr Cymraeg o blith y staff academaidd yn cynnig tiwtorialau pwnc-benodol drwy gyfrwng y Gymraeg ac anogir myfyrwyr i ddewis lleoliadau cyfrwng Cymraeg y gall y Brifysgol eu trefnu.

Gofal Bugeiliol

Gall myfyrwyr ofyn am diwtor personol sy'n siarad Cymraeg, ar yr amod bod yna aelodau Cymraeg eu hiaith ymhlith y staff dysgu yn eich maes pwnc. Os nad oes siaradwyr Cymraeg rhugl ymhlith y staff academaidd yn eich maes, gofynnir i aelod o staff priodol o'ch cyfadran eich tiwtora.

Asesu

Gall myfyrwyr gyflwyno eu haseiniadau yn y Gymraeg a gallant ddefnyddio meddalwedd cywiro Cymraeg ar gyfrifiaduron y Brifysgol i hwyluso hyn.

Mae'r trefniadau hyn yn ddarostynedig i gyfarwyddyd neu reoliadau cenedlaethol neu gorff proffesiynol neu Arweiniad yr Asiantaeth Ansawdd (QAA).

Cyfathrebu

Mae ein holl ohebiaeth ganolog i fyfyrwyr yn eu dewis iaith.

Llety

Gwahoddir myfyrwyr i wneud cais am lety sydd wedi eu neilltuo'n benodol ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn ein neuaddau preswyl.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Safonau'r Gymraeg cysylltwch â Swyddog Cynllunio a Pherfformio'r Brifysgol ffôn: 44(0)1978 293995 e-bost Leonna.Messiter@glyndwr.ac.uk

Top