GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Hyfforddiant

Hyfforddiant GDPR

Hyfforddiant Diogelwch Gwybodaeth

Mae'r cwrs Ymwybyddiaeth am Ddiogelwch Gwybodaeth yn rhoi trosolwg i'r holl staff ac ôl-raddedigion ymchwil o'r prif faterion sy'n ymwneud â dal a defnyddio data'n ddiogel.

am Ddiogelwch Gwybodaeth yn rhoi trosolwg i'r holl staff ac ôl-raddedigion ymchwil o'r prif faterion sy'n ymwneud â:

 • Y rhesymau pam y mae angen inni ddiogelu gwybodaeth
 • Diogelwch corfforol ac arferion da
 • Cael a rhannu gwybodaeth
 • Bygythiadau ac amddiffyniad
 • Gweithio i ffwrdd oddi wrth eich desg
 • Eich cyfrifoldebau

Mae Diogelwch Gwybodaeth ar gyfer Ymchwil Data yn fodiwl hyfforddi atodol ar gyfer ôl-raddedigion ymchwil a staff sy'n gweithio gyda data ymchwil. Mae'r hyfforddiant 15 munud yn cynnwys pynciau gan gynnwys:

 • Prosesu data personol yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data
 • Materion cytundebol ynghylch sut mae data ymchwil i gael ei brosesu a'i gadw, gan gynnwys ystyriaethau technegol
 • Ystyried sut y byddwch yn casglu, prosesu a chadw data (gan gynnwys copïau wrth gefn)

Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth

Mae'r gweithdy hwn yn edrych ar oblygiadau ymarferol Diogelu Data (gan gynnwys y Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol newydd sy'n dod i rym ym mis Mai 2018) a'r ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.

Yn ystod y gweithdy byddwn yn trafod prif egwyddorion y gyfraith ac yn eich annog i'w cymhwyso i'ch gwaith.Nod y gweithdy yw cynyddu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o'r ddeddfwriaeth a rhoi cyngor ymarferol ar sut i gydymffurfio. Mae'r cwrs yn weithdy rhagarweiniol sy'n esbonio elfennau allweddol y ddeddfwriaeth a'r goblygiadau allweddol ar gyfer eich gwait.

Ar ddiwedd y sesiwn hwn, bwriedir y byddwch wedi:

 • Datblygu dealltwriaeth sylfaenol o'r ddeddfwriaeth berthnasol.
 • Cynyddu eich ymwybyddiaeth o'r hawl mynediad at wybodaeth.
 • Datblygu eich gwybodaeth ar ba reolau sy'n ymwneud ag ymdrin â gwybodaeth da.
 • Datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o rai technegau syml i helpu i reoli gwybodaeth.

Hyfforddiant Pwrpasol

Os oes angen penodol am sesiwn hyfforddi i'ch swyddfa neu adran, gellir trefnu hyn, cysylltwch â dpo@glyndwr.ac.uk neu ein hadran Adnoddau Dynol ali.bloomfield@glyndwr.ac.uk 

i drafod eich anghenion.

Gellir trefnu sesiynau pwrpasol ar gyfer y Swyddfa Academaidd, staff Academaidd, Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig, yr Adran Gyllid, y Gwasanaethau Cofrestru a'r Adran Cyfatbrebu, Marchnata a Recriwtio a'r Swydfa  Cysylltiadau Cyn-fyfyrwyr. Mae cynnwys sesiynau hyfforddi yn cael ei newid ar gyfer pob sesiwn i sicrhau ei bod yn berthnasol i'r mynychwyr.

Rydym hefyd yn fodlon mynychu cyfarfodydd tîm/coleg/adran i drafod materion penodol a darparu canllawiau perthnasol.

Dyma'r meysydd y gallwn eu cynnwys:

 • Diogelu Data a'r ddeddfwriaeth newydd a ddaw i rym ym mis Mai 2018, y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)
 • Rhyddid Gwybodaeth
 • Diogelwch Gwybodaeth (cysylltwch â TG ar gyfer diogelwch technegol)
 • Preifatrwydd o'r cychwyn a sicrhau bod eich prosiect yn cydymffurfio'n gyfreithiol
Top