GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Gwneud cais am wybodaeth

Gwneud cais am wybodaeth

Gwneud Cais am Wybodaeth (Cais Gwrthrych am Wybodaeth)

Mae Deddf Diogelu Data 1998 (DDD) yn rhoi hawl i unigolion ofyn am fynediad at unrhyw ddata personol y mae'r Brifysgol yn ei ddal amdanynt. Gelwir hyn yn  ‘Cais Gwrthrych am Wybodaeth’ (CGG). Mae'r wybodaeth hon yn egluro'r broses i gael eich data personol.

Dylid cyflwyno CGG yn ysgrifenedig i'r Swyddog Diogelu Data. Gellir defnyddio'r ffurflen gais a bydd yn helpu i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnpm i ddelio â'ch cais. Unwaith y byddwn yn derbyn eich cais, efallai y byddwn am gadarnhau eich hunaniaeth a chodi ffi  (ar hyn o bryd £10 yw'r ffi tan 25 Mai 2018). Er mwyn dod o hyd i'r wybodaeth gywir o fewn y Brifysgol, efallai y bydd angen i ni ofyn ichi ddarparu rhagor o wybodaeth am yr hyn rydych ei angen.

Y wybodaeth a ddarperir mewn ymateb i'ch cais fydd yr hyn y mae'r Brifysgol yn ei chadw (yn amodol ar unrhyw eithriadau) ar yr adeg y cawsom eich cais. Mae'r Ddeddf yn caniatáu i ddiweddaru a chynnal a chadw cyffredinol barhau ar y data rhwng dyddiad y derbyniwyd y cais a'r dyddiad pan anfonir yr ymateb. Mae hyn yn golygu y gallai'r wybodaeth a ddarperir fod yn wahanol i'r hyn a ddelid adeg y derbyniwyd eich cais, nd dim ond o ganlyniad i brosesu arferol.

Mae'n bosibl y byddwn yn cysylltu â thrydydd parti a grybwyllir yn y ffeil er mwyn cael caniatâd i ddatgelu'r wybodaeth.

Os na ellir cael caniatâd neu os caiff caniatâd ei wrthod byddwn yn ystyried y rhesymau a dyletswydd gofal y Brifysgol i'r ddau barti fel y nodir yn y DDD er mwyn penderfynu a ddylid datgelu'r wybodaeth ai peidio. Ymdrinnir â phob cais o fewn 40 niwrnod calendr ôl derbyn y cais dilys (ID, gwybodaeth berthnasol a ffi lle bo angen). Bydd y wybodaeth yn cael ei hanfon atoch cyn gynted ag y bydd y broses uchod wedi'i chwblhau.

Top