Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Ymholiadau

Sut i wneud cais

Gyda system ymgeisio am lety ar-lein newydd Prifysgol Glyndwr Wrecam, mae gwneud cais am lety'n gyflym a hawdd.

Defnyddiwch y system ar-lein wrth wneud cais am lety Pentref y Myfyrwyr neu Neuadd Corbishley. Bydd y system ymgeisio ar-lsin yn agor Mawrth 2018.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n dymuno byw yn llety Pentref Wrecsam anfon e-bost i info@wrexhamvillage.co.uk er mwyn cofrestru eu diddordeb.

Gall myfyrwyr sy'n dymuno byw yn Neuadd Snowdon gysylltu â nhw ar 01978 265799 neu anfon e-bost snowdonhall@derwentstudents.com

Hefyd, os nad ydych eisiau ymrwymo i gytundeb 37 neu 40 wythnos rydym yn fodlon cynnig cytundeb semester un yn unig i'ch galluogi i weld a dydych yn hoffi byw ar y campws gyda'r opsiwn o estyn neu ryddhau amser Nadolig.

Am unrhyw ymholiadau anfonwch e-bost accommodation@glyndwr.ac.uk

Cymhwyster

Mae ein hystafelloedd mor boblogaidd, yn anffodus ni fydd pawb sy'n gwneud cais yn cael lle. 

Felly, rydym yn gweithio i system sy'n rhoi ystafelloedd i'r bobl hynny sydd eu hangen fwyaf. Golyga hyn fod blaenoriaeth yn cael ei rhoi i fyfyrwyr sydd:

 

  • Yn eu blwyddyn gyntaf o astudio
  • Ar gwrs llawn-amser ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam
  • Erioed wedi bod i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam o'r blaen
  • Yn byw yn rhy bell i ffwrdd i allu dod o hyd i lety rhent preifat
  • Ag anghenion cymdeithasol a/neu gorfforol penodol

 

Gall myfyrwyr sy'n dychwelyd wneud cais am lety prifysgol ar gyfer unrhyw ystafelloedd dros ben a allai fod ar gael..

Talu am eich llety

Talu'ch blaendal

Pan fyddwch yn derbyn eich contract bydd gofyn i chi dalu blaendal o £250. Caiff manylion y cerdyn a roddir i dalu'r blaendal hwn yn cael eu defnyddio ar gyfer y taliad cerdyn cylchol ar gyfer eich rhandaliadau llety. Bydd y blaendal hwn yn cael ei ddychwelyd i chi ar yr amod nad oes unrhyw ddirwyon dyledus.

Fforddiadwyedd ac opsiynau rhatach

Os na allwch fforddio'r llety yr ydym wedi ei gynnig byddwn yn ceisio cynnig llety rhatach, sy'n fwy sylfaenol i chi. Er mwyn i ni allu gwneud hyn mae angen i chi ysgrifennu at neu anfon e-bost i wasanaethau llety'n esbonio'r amgylchiadau a rhoi gymaint o fanylion ag y bo modd.

Anabledd ac anghenion arbennig

Ydych chi'n darparu ar gyfer pobl sydd ag anableddau ac anghenion arbennig? 

Byddwn yn cynnig eich dewis cyntaf o lety i chi mewn neuadd os:

  • Mae gennych anabledd sy'n effeithio ar eich gofynion o ran adeiladau
  • Byddwch chi'n cwblhau'r ffurflen gais ar-lein erbyn canol Mehefin
  • Rydych wedi nodi eich cyflwr meddygol neu'ch gofynion arbennig yn yr adran Dewisiadau Personol o'r ffurflen gais ar-lein

Byddwn hefyd yn gwarantu lle mewn neuadd i chi drwy gydol eich astudiaethau, ond efallai y bydd angen i ni weld tystysgrif feddygol.
Os yw'n well gennych lety yn y sector preifat, efallai y byddwn yn gallu cael hyd i wybodaeth am landlord addas. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am hyn gan Wasanaethau Myfyrwyr.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Live Chat Software by Click4Assistance UK
Top