GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Bywyd ar y campws

Bywyd ar y campws

Bariau, caffis a siopau

Mae gan y Brifysgol ei far ei hun i fyfyriwr, Clwb y Canmlwyddiant ar Gampws Wrecsam yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr, sy'n gwerthu bwyd a diodydd drwy gydol y tymor i gyd, ac sy'n cynnal digonedd o ddigwyddiadau i'ch diddanu hefyd.

Mae amrywiaeth o fannau arlwyo ar draws campws Wrecsam lle gall myfyrwyr fwyta, yfed, ymlacio a chymdeithasu mewn amgylchedd sydd yr un mor ffasiynol a modern â'r hyn a geir ar y stryd fawr. Mae yna hefyd nifer o beiriannau gwerthu bwyd a diod ar draws y campws sy'n darparu lluniaeth cyflym.

Mae safle Plas Coch yn gartref i Scholars' Rest,  ein prif fwyty, sy'n cynnig popeth o frechdanau a salad i frecwast a phrydau cyflawn gyda'r nos. Darperir ar gyfer gofynion dietegol arbennig gan gynnwys prydau halal, llysieuol a di-glwten, ac mae prydau thematig a barbeciws yn digwydd yn rheolaidd.

Mae nifer o siopau ar gael ar gampysau Prifysgol Glyndŵr,  gyda phob siop yn arbenigo mewn cynnyrch arbennig i gwrdd ag anghenion myfyrwyr.

Scholars' Rest

Cymdeithasau a Digwyddiadau

Mae digon o bethau i'w gwneud ym Mhrifysgol Glyndŵr a'r cyffiniau pan ydych am dreulio amser i ffwrdd o'ch astudiaethau.

Yn ogystal â Bar y Canmlwyddiant ar gampws Plas Coch, mae Theatr Terry Hands, Canolfan Catrin Finch a Neuadd William Aston.

Gallwch gymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau sy'n cael eu trefnu gan Undeb y Myfyrwyr (a gafodd ei enwu'n Undeb y Myfyrwyr Bach ac Arbenigol y Flwyddyn 2016 gan UCM Cymru) gan gynnwys Wythnos y Glas.

Yn ystod fy nhrydedd flwyddyn, roeddwn yn byw yn llety Pentref y Myfyrwyr. Roedd yn werth da iawn am arian, a ddaeth gyda'r holl hanfodion; ac roedd cymorth bob amser wrth law os byddwch ei angen. Yn bennaf oll, yr oedd yn dwlu ar y fffaith bod y llety yn eich annog i gyfarfod a meithrin perthynas gyda chyd-fyfyrwyr yn y brifysgol. Y safleoedd llety yw canolfannau cymdeithasol Wrecsam Glyndwr. Ellie Felton
Glasfyfyrwyr

Chwaraeon

Mae ein canolfan chwaraeon wedi'i lleoli yng nghanol campws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae'n un o'r prif leoliadau chwaraeon yng Ngogledd Cymru ac mae wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau chwaraeon mawr sy'n dangos ein bod o ddifrif am chwaraeon a'r rhan y mae'n ei chwarae yn y Brifysgol a bywyd cymunedol.

tîm pêl rwyd

Iechyd a Diogelwch

Mae gan y brifysgol ddwy feddygfa meddygon teulu ar y safle, y ddau'n cynnig mynediad at feddygon gwrywaidd a benywaidd ac yn darparu gwasanaeth cyfrinachol.

Gall myfyrwyr gofrestru gyda naill neu'r llall o'r meddygfeydd hyn neu ag un o'r amrywiaeth o feddygfeydd eraill yn Wrecsam.

Hefyd ar gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr, mae Clinig Aciwbigo a Therapïau Cyflenwol - clinig wyth gwely sydd ar agor i drin y cyhoedd, staff a myfyrwyr.

Mae'ch diogelwch yn bwysig i ni, mae gan y campws bresenoldeb diogelwch 24 awr.

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr ydym wedi ymroi i greu amgylchedd cefnogol lle y gallwch fod yn sicr y bydd cwrdd â'ch anghenion wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym yn brifysgol sy'n adnabyddus am y gofal a'r gefnogaeth ragorol a gynigiwn - dyna pam mae gennym boblogaeth myfyrwyr mor amrywiol a record wych o helpu pobl i gyrraedd eu potensial. Darllenwch mwy darllenwch fwy am ein cefnogaeth lles.

Iechyd a Diogelwch

 Rhai o'r manteision os byddwch yn penderfynu byw yn ein Neuaddau Preswyl ar y campws:

  • rydych yn agos i ddarlithoedd
  • nid oes unrhyw gostau teithio neu amser teithio
  • rydych yn agos at y llyfrgell a labordai TG 
  • rydych ymhlith llawer o gyd-fyfyrwyr sydd newydd i fywyd yn y brifysgol
  • mae costau llety yn cael eu gosod ar gyfer y flwyddyn
  • mae cost llety yn cynnwys ystafell wedi'i dodrefnu, biliau cyfleustodau a mynediad i'r rhyngrwyd
  • mae'r cloeon yn ddiogel ac mae gan y campws bresenoldeb diogelwch 24 awr
  • rydych yn agos at Undeb y Myfyrwyr a'i ddigwyddiadau
  • gallwch ddefnyddio'r bwytai ar y campws
  • rydych yn agos i'r Ganolfan Chwaraeon 

Edrychwch ar ein holl gyfleusterau ar y campws

Lleoliad

Mae Wrecsam ei hun yn llawn treftadaeth, gyda golygfeydd hardd a nifer o safleoedd hanesyddol, yn ogystal â chanol y dref brysur gyda siopa gwych, digwyddiadau diwylliannol ac adloniant niferus, a bywyd nos cyffrous. Ddim yn ddrwg am dref farchnad fach.

Ac ar ben hyn oll, mae'n hawdd iawn cyrraedd y lle. Wedi'i lleoli ychydig o bellter oddi ar yr A483, mae gennym gysylltiadau ardderchog i holl brif ffyrdd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, yn ogystal â rhwydwaith bysiau helaeth ar draws Gogledd Cymru, Gogledd Orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr.

Hefyd, mae gan Wrecsam gysylltiadau rheilffordd gwych, gyda dwy brif orsaf sy'n rhedeg gwasanaethau uniongyrchol i Gaer, Caergybi ac Arfordir Gogledd Cymru, yr Amwythig, Birmingham a Chaerdydd. Gallwch hefyd fod yn Llundain mewn ychydig dros ddwy awr a hanner, Caeredin mewn ychydig dros bedair awr, a Dulyn dan chwe awr.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top