GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Ymchwil sy'n berthnasol i ddiwydiant

Ymchwil sy'n berthnasol i ddiwydiant

Ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, rydym yn canolbwyntio ar berfformio rhaglenni ymchwil arloesol, cyffrous, a thrwyadl a chanddynt effeithiau pell-gyrhaeddol yn y byd go iawn.

Mae ein myfyrwyr yn torri tir newydd ac yn hybu cyfnewid gwybodaeth er nod a budd diwydiant, yr economi a chymdeithas yn gyffredinol.

Mae'r prosiectau hyn yn amrywio o ran maint; o weithio gyda busnesau lleol i ddatblygu a gwella arferion, i gydweithio ar brosiectau seryddol byd-eang.

Rydym yn pwysleisio pwysigrwydd datrys problemau drwy'r syniadau arloesol diweddaraf a gwybodaeth dechnegol flaengar.

Cyfleusterau ymchwil

Y Ganolfan ar gyfer Gwyddoniaeth Gymhwysol, Cyfrifiadura a Pheirianneg

Mae ffocws y ganolfan ar ymchwil gymhwysol a chynhyrchu canlyniadau y gellir eu cymhwyso mewn ystod eang o sectorau diwydiant. Y themâu allweddol yw deunyddiau a gweithgynhyrchu, technolegau'r rhyngrwyd, cyfathrebu a pheirianneg.

Y Ganolfan ar gyfer Rheolaeth

Gan ganolbwyntio ar ymchwil sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n cefnogi datblygiad cymdeithasol ac economaidd Gogledd Cymru, mae'r ganolfan yn gweithio i ddatblygu egwyddorion economi a yrrir gan wybodaeth a chreu cyfoeth, wrth weithio gydag arweinwyr rhanbarthol a dinasyddion preifat mewn swyddi o awdurdod i gyflawni polisïau cynaliadwy.

Y Ganolfan ar gyfer y Cyfryngau, Celfydyddau a Dylunio

Ethos y ganolfan ymchwil yw bod addysgu'n cael ei hysbysu a'i wella gan ymchwil; nod y ganolfan yw meithrin cydweithrediad rhwng rhanddeiliaid ac annog gweithio rhyngddisgyblaethol rhwng meysydd o arbenigedd o fewn Prifysgol Glyndwr Wrecsam.

Y Ganolfan ar gyfer Gwyddoraeth Cymdeithasol a Bywyd

Mae staff a myfyrwyr yn y ganolfan yn cynhyrchu cynnyrch ymchwil academaidd a arweinir gan ymarfer o fewn saith maes pwnc:

  • Gweithwyr proffesiynol, deintyddiaeth, nyrsio a fferylliaeth
  • Seicoleg, seiciatreg a niwrowyddoniaeth
  • Amaethyddiaeth, milfeddygol a bwyd gwyddoniaeth
  • Gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol
  • Cymdeithaseg
  • Addysg
  • Gwyddoraeth Chwaraeon ac ymarfer, hamdden a thwristiaeth
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top