GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Myfyrwyr o Gymru

Cymorth i Fyfyrwyr o Gymru

Cymorth ariannu i Fyfyrwyr Cymru

O fis Medi 2018, bydd gan fyfyrwyr Cymru becyn cymorth newydd a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru sydd â'r nod o wedi cyflwyno pecyn cymorth newydd fynd i'r afael â'r costau byw cynyddol ac sy'n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar eu hastudiaethau yn hytrach na phoeni am sut i gael deupen llinyn ynghyd.

Bydd gan bob myfyriwr israddedig cymwys o Gymru sydd i fod i ddechrau'r Brifysgol o fis Medi 2018 fynediad at y pecyn cyllid myfyrwyr newydd, sy'n darparu'r hyn sy'n gyfateb i'r Cyflog Byw Cenedlaethol trwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau nad oes rhaid eu had-dalu. 

Elfen allweddol o'r pecyn yw ei bod yn cynnig lefel llawer uwch o gymorth i fyfyrwyr sy'n dymuno astudio'n rhan-amser, gan alluogi'r un cyfleoedd i israddedigion amser llawn a rhan-amser.

Y gobaith yw y bydd hyn yn annog myfyrwyr o bob cefndir i fynd i addysg uwch, gan leihau rhwystrau i'r rhai sydd eisoes mewn gwaith amser llawn, yn magu teulu neu a chanddynt gyfrifoldebau gofalu.  

Pwy sy'n gymwys?

Gallai pob myfyriwr israddedig sy'n astudio am y tro cyntaf (boed hynny'n amser llawn neu'n rhan-amser) fod yn gymwys ar gyfer y cymorth ariannol cyhyd â'ch bod yn cychwyn eich astudiaethau o fis Medi 2018 ymlaen. Mae croeso i fyfyrwyr o Gymru wneud cais waeth ble maent yn astudio yn y DU.  

Beth y gallwch ei hawlio?

Bydd pob myfyriwr o Gymru sy'n studio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gymwys am uchafswm o £9,000, a ddarperir trwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau. Bydd israddedigion rhan-amser yn derbyn cymorth cyfatebol, ar sail pro-rata yn seiliedig ar ddwysedd y cwrs.

Bydd pob myfyriwr cymwys yn gallu hawlio grant isafswm o £1,000 gan y llywodraeth.  Nid yw prawf modd yn y rhan hon o'r grant felly ni fydd yn rhaid ei dalu'n ôl, waeth beth yw incwm eich cartref.  

Mae'r gyfran ychwanegol o gyllid yn destun prawf modd er mwyn cefnogi'r myfyrwyr hynny sydd â'r angen mwyaf am gymorth ariannol.   IOs ydych chi'n dod o gartref incwm isel, byddwch yn derbyn y lefel uchaf o grant.   Bydd uchafswm y benthyciad yn dibynnu ar faint o grant rydych chi'n gymwys i'w gael. 

Bydd y symiau hefyd yn dibynnu ar a ydych chi'n byw i ffwrdd neu yn teithio o'r cartref.

Byw oddi cartref
Incwm cartre Benthyciad Loan Cyfanswm
 hyd at £18,370  £8,100 £900  £9,000
 £20,000  £7,817  £1,183   £9,000
 £25,000  £6,947  £2,053   £9,000
 £30,000  £6,078  £2,922   £9,000
 £35,000  £5,208  £3,792   £9,000
 £40,000  £4,339  £4,661   £9,000
 £45,000  £3,469  £5,531   £9,000
 £50,000  £2,600  £6,400   £9,000
 £55,000  £1,730  £7,270   £9,000
 £59,200 neu uwch  £1,000  £8,000   £9,000

 

Cymudo o'r cartref
Incwm cartref Grant Benthyciad Cyfanswm
  hyd at £18,370 £6,885 £765 £7,650
 £20,000 £6,651 £999 £7,650
 £25,000 £5,930 £1,720 £7,650
 £30,000 £5,209 £2,441 £7,650
 £35,000 £4,488 £3,162 £7,650
 £40,000 £3,767 £3,883 £7,650
 £45,000 £3,047 £4,603 £7,650
 £50,000 £2,326 £5,324 £7,650
 £55,000 £1,605 £6,045 £7,650
 £59,200 neu uwch £1,000 £6,650 £7,650


A yw'r benthyciad yr un peth â benthyciad ffioedd dysgu?

Mae'r pecyn cymorth newydd hwn ar wahân i fenthyciad ffioedd dysgu - gallwch wneud cais am hyn yn y ffordd arferol, os yn berthnasol. 

Mae'r benthyciadau sydd ar gael i fyfyrwyr o Gymru o 2018 wedi'u cynllunio i'ch helpu chi gyda chostau byw fel costau llety, teithio a chostau eraill.

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'r arian yn cael ei ad-dalu'n tdebyg i benthyciadau ffioedd dysgu. Ni fydd angen i chi dalu unrhyw beth yn ôl nes i chi raddio o'r brifysgol a dim ond pan fyddwch wedi cyrraedd isafswm y trothwy incwm.

Sut y galla i wneud cais?

Gall myfyrwyr o Gymru sy'n dymuno gwneud cais am y pecyn cymorth ariannol hwn wneud hynny trwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru. 

Mae gwneud cais am gyllid myfyrwyr yn syml ac fe'i gwneir yn uniongyrchol trwy wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Bydd y system ymgeisio yn fyw o 12 Mawrth - byddwn yn diweddaru'r dudalen hon unwaith y bydd y system yn fyw.


 

Gwyliwch

Gwyliwch y fideo isod gan Gyllid Myfyrwyr Cymru sy'n esbonio'r pecyn cymorth newydd - mae yna lawer o fideos eraill ar y sianel a fydd yn eich helpu gyda'ch cais hefyd.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgolonline prospectus

Top