GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Beth fydd ffioedd Glyndŵr?

Sut ydym wedi penderfynu ar ein ffioedd presennol?

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Fydd rhaid imi dalu'r ffioedd ymlaen llaw?

Beth y mae'n ffi hyfforddi'n talu amdano?

Beth mae fy ffioedd hyfforddi ôl-raddedig yn talu amdano?

Fydd cyllid ar gyfer myfyrwyr rhan-amser?

Sut a phryd bydda i'n ad-dalu fy menthyciad?

Sut a phryd ydw i'n talu fy ffioedd hyfforddi?

Fydd taliadau benthyciad'n effeithio ar fy ngallu i gael morgais?

Mae fy ffioedd yn cael eu talu gan fy nghyflogwyr neu sefydliad arall; pryd ydw i'n rhoi gwybod i'r swyddfa ffioedd?

Ydw i'n gymwys i nodi fy mod i'n byw yng Nghymru?

Dw i'n cael problemau wrth geisio cael Cyllid i Fyfyrwyr i gymeradwyo fy menthyciad ffioedd - oes 'na rywun a all fy helpu i?

Mae Cyllid i Fyfyrwyr wedi dweud wrtha i fod rhaid i fi gael i'r Brifysgol gadarnhau fy mhresenoldeb - pwy sydd rhaid  fi gysylltu â nhw?

 

 

 

Beth fydd ffioedd Glyndwr?

Bydd y ffioedd a delir gennych a’r cymorth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o wahanol ffactorau. Gallwch ddarganfod faint yn union sydd angen i chi ei dalu trwy fynd i’n tudalen ffioedd yma.

 

Sut ydym wedi penderfynu ar ein ffioedd presennol?

Gallwch edrych ar ein cynllun ffioedd sefydliadol i gael gweld.

 

Pa gymorth ariannol sydd ar gael?

Bydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr israddedig llawn amser y DU/UE yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol i dalu am holl gostau y ffioedd hyfforddi ac ni fydd angen i chi ad-dalu unrhyw arian nes i chi raddio a dechrau ennill mwy na £21,000 y flwyddyn.

Mae yna reolau gwahanol i fyfyrwyr ôl-raddedig a rhan-amser – cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth.

Cyllid myfyrwyr Cymru

Cyllid myfyrwyr Lloegr

Cyllid myfyrwyr yr Alban

Myfyrwyr yr UE

 

Fydd rhaid i fi dalu'r ffioedd ymlaen llaw?

Na fydd, ni fydd rhaid ichi dalu'ch ffioedd ymlaen llaw.

 

Beth y mae'n ffi hyfforddi'n talu amdano?

Istaddedig (a Addysgir)

Yr hyn y mae'ch ffioedd hyfforddi'n talu amdano

Yn achos israddedigion DU/UE llawn-amser bydd  ffi eich cwrs yn cynnwys yr holl gostau craidd hynny sy'n gysylltiedig â'ch rhaglen astudio ac sy'n hanfodol i'ch galluogi i gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Costau addysgu, am yr ymgais gyntaf ar bob modiwl ar eich rhaglen
 • Profiad gwaith neu leoliad sy'n rhan annatod o'ch cwrs ac sy'n hanfodol i'ch rhaglen astudio
 • Costau ar gyfer teithiau maes  sy'n hanfodol i'ch rhaglen astudio
 • Costau arholiadau a chostau mynychu arholiad ar gyfer yr ymgais gyntaf ym mhob asesiad. Mae'r gost o ail sefyll arholiad, ailasesiad neu ailwneud y flwyddyn, fodd bynnag, heb gael eu cynnwys, mae yna ffi am ailasesiadau ac mae Myfyrwyr sy'n Ailwneud Blwyddyn yn destun ffi flynyddol ychwanegol.
 • Mynediad i'r llyfrgell ac adnoddau dysgu y Brifysgol
 • Un copi ym mhob blwyddyn cofrestru academaidd o ddogfennau swyddogol yn ymwneud â eich statws myfyriwr - yn cynnwys eich cerdyn myfyriwr a dogfennau fel llythyrau sy'n cadarnhau eich statws fel myfyriwr cofrestredig, eich canlyniadau academaidd a, phan fo hynny'n briodol oherwydd eich cyflawniad, trawsgrifiad a/neu dystysgrif . Codir ffi am gopïau neu amnewidiadau pellach.
 • Eich seremoni graddio (os yn gymwys i'w mynychu), a dau docyn gwestai (ond nid y gost o logi gŵn academaidd , sy'n angenrheidiol, neu'r gost o ffotograffau swyddogol dewisol, neu docynnau gwesteion ychwanegol)

 

Yr hyn nad yw'n cael eu talu gan eich ffi hyfforddi 

Bydd y costau canlynol yn ychwanegol at eich astudiaethau craidd a bydd angen ichi dalu amdanyn nhw:

 • Copïau personol o lyfrau testun craidd a deunyddiau dysgu a fydd yn eiddo i chi
 • Taliadau argraffu a llungopïo
 • Ffioedd a thaliadau'r llyfrgell ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd
 • Costau ar gyfer teithiau maes ac ymweliadau sydd yn ddewisol neu sydd wedi eu cynllunio i ychwanegu at eich astudiaethau    - cewch chi wybod am y rhain ymlaen llaw  
 • Costau sy'n gysylltiedig ag astudio neu leoliad dramor
 • Arholiadau sy'n cael eu sefyll dramor ar eich cais (gan gynnwys tâl gweinyddol)
 • Costau ar gyfer nwyddau traul ac adnoddau cyffredinol yn gysylltiedig ag astudio neu gymryd rhan yn y rhaglen astudio (megis ffioedd stiwdio neu gostau gwisgoedd/prop)
 • Costau cyfarpar ac adnoddau TG y byddwch chi'n berchen arnynt yn bersonol neu'n eu llogi megis gliniaduron a llechi
 • Costau sy'n gysylltiedig â theithio i astudio neu i leoliad
 • Llety a chostau byw o ddydd i ddydd eraill 
 • Taliadau aelodaeth corff proffesiynol lle nad yw aelodaeth yn ofyniad hanfodol ar gyfer astudio ar y cwrs
 • Gwiriadau GDG/iechyd
 • Mynychu cynadleddau neu weithdai allanol
 • Costau ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol
 • Ffioedd ar gyfer ailsefyll, ailasesiadau neu ailwneud y flwyddyn.
 • Y gost o logi gŵn academaidd ar gyfer graddio, sydd ei angen, cost  ffotograffau swyddogol dewisol, neu docynnau i westeion ychwanegol
 • Copïau dyblyg neu amnewid o'ch cerdyn myfyriwr a dogfennau fel llythyrau sy'n cadarnhau eich statws myfyriwr wedi cofrestru, eich canlyniadau academaidd a, phan fo hynny'n briodol oherwydd eich cyflawniad, drawsgrifiad a/neu dystysgrif.

 

Mae'r rhestri uchod yn fynegol ac nid yw'n cynnwys pob eitem, y bwriad yw rhoi cyfarwyddyd ar gostau rhesymol astudio. Caiff gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach eu rhoi gan eich tiwtor academaidd.

 

Beth y mae fy ffioedd hyfforddi ôl-raddedig yn talu amdano?

Ôl-raddedig (a addysgir)

Yr hyn y mae'ch ffioedd hyfforddi'n talu amdano

Yn achos israddedigion DU/UE llawn-amser bydd  ffi eich cwrs yn cynnwys yr holl gostau craidd hynny sy'n gysylltiedig â'ch rhaglen astudio ac sy'n hanfodol i'ch galluogi i gwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Costau addysgu, am yr ymgais gyntaf ar bob modiwl ar eich rhaglen
 • Profiad gwaith neu leoliad sy'n rhan annatod o'ch cwrs ac sy'n hanfodol i'ch rhaglen astudio
 • Costau ar gyfer teithiau maes  sy'n hanfodol i'ch rhaglen astudio
 • Costau arholiadau a chostau mynychu arholiad ar gyfer yr ymgais gyntaf ym mhob asesiad. Mae'r gost o ail sefyll arholiad, ailasesiad neu ailwneud y flwyddyn, fodd bynnag, heb gael eu cynnwys, mae yna ffi am ailasesiadau ac mae Myfyrwyr sy'n Ailwneud Blwyddyn yn destun ffi flynyddol ychwanegol.
 • Mynediad i'r llyfrgell ac adnoddau dysgu y Brifysgol
 • Un copi ym mhob blwyddyn cofrestru academaidd o ddogfennau swyddogol yn ymwneud â eich statws myfyriwr - yn cynnwys eich cerdyn myfyriwr a dogfennau fel llythyrau sy'n cadarnhau eich statws fel myfyriwr cofrestredig, eich canlyniadau academaidd a, phan fo hynny'n briodol oherwydd eich cyflawniad, trawsgrifiad a/neu dystysgrif . Codir ffi am gopïau neu amnewidiadau pellach.
 • Eich seremoni graddio (os yn gymwys i'w mynychu), a dau docyn gwestai (ond nid y gost o logi gŵn academaidd , sy'n angenrheidiol, neu'r gost o ffotograffau swyddogol dewisol, neu docynnau gwesteion ychwanegol)

 

Yr hyn nad yw'n cael eu talu gan eich ffi hyfforddi 

Bydd y costau canlynol yn ychwanegol at eich astudiaethau craidd a bydd angen ichi dalu amdanyn nhw:

 • Copïau personol o lyfrau testun craidd a deunyddiau dysgu a fydd yn eiddo i chi
 • Taliadau argraffu a llungopïo
 • Ffioedd a thaliadau'r llyfrgell ar gyfer benthyciadau rhwng llyfrgelloedd
 • Costau ar gyfer teithiau maes ac ymweliadau sydd yn ddewisol neu sydd wedi eu cynllunio i ychwanegu at eich astudiaethau    - cewch chi wybod am y rhain ymlaen llaw  
 • Costau sy'n gysylltiedig ag astudio neu leoliad dramor
 • Arholiadau sy'n cael eu sefyll dramor ar eich cais (gan gynnwys tâl gweinyddol)
 • Costau ar gyfer nwyddau traul ac adnoddau cyffredinol yn gysylltiedig ag astudio neu gymryd rhan yn y rhaglen astudio (megis ffioedd stiwdio neu gostau gwisgoedd/prop)
 • Costau cyfarpar ac adnoddau TG y byddwch chi'n berchen arnynt yn bersonol neu'n eu llogi megis gliniaduron a llechi
 • Costau sy'n gysylltiedig â theithio i astudio neu i leoliad
 • Llety a chostau byw o ddydd i ddydd eraill 
 • Taliadau aelodaeth corff proffesiynol lle nad yw aelodaeth yn ofyniad hanfodol ar gyfer astudio ar y cwrs
 • Gwiriadau GDG/iechyd
 • Mynychu cynadleddau neu weithdai allanol
 • Costau ar gyfer Cydnabod Dysgu Blaenorol
 • Ffioedd ar gyfer ailsefyll, ailasesiadau neu ailwneud y flwyddyn.
 • Y gost o logi gŵn academaidd ar gyfer graddio, sydd ei angen, cost  ffotograffau swyddogol dewisol, neu docynnau i westeion ychwanegol
 • Copïau dyblyg neu amnewid o'ch cerdyn myfyriwr a dogfennau fel llythyrau sy'n cadarnhau eich statws myfyriwr wedi cofrestru, eich canlyniadau academaidd a, phan fo hynny'n briodol oherwydd eich cyflawniad, drawsgrifiad a/neu dystysgrif.

 

Mae'r rhestri uchod yn fynegol ac nid yw'n cynnwys pob eitem, y bwriad yw rhoi cyfarwyddyd ar gostau rhesymol astudio. Caiff gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach eu rhoi gan eich tiwtor academaidd.

 

ÔL-RADDEDIG  Dylai myfyrwyr ymchwil nodi ei bod yn bosibl, yn ychwanegol at yr uchod, mewn rhai achosion na fydd meddalwedd arbenigol iawn neu gyfleusterau eraill sydd eu hangen ar gyfer eu prosiectau ymchwil unigol eisoes yn eu lle, ac y dylid trafod darparu a chyllido hyn gyda'ch tîm goruchwylio arfaethedig cyn i chi gofrestru.

 

Fydd cyllid ar gyfer myfyrwyr rhan-amser?

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd, gallwch wneud cais am Fenthyciad Ffi Hyfforddi gan y llywodraeth i dalu am gost hyfforddi. Fel yn achos myfyrwyr llawn amser, dim ond ar ôl tair blynedd a phan fyddwch yn ennill dros £21,00 y byddwch yn dechrau ad-dalu hyn. Ceir mwy o wybodaeth yma.

 

Sut a phryd bydda i'n ad-dalu fy menthyciad?

Byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad y mis Ebrill ar ôl i chi raddio. Er enghraifft, os byddwch yn cychwyn ar gwrs tair blynedd yn 2015/16, byddwch yn graddio ym mis Gorffennaf 2018 ac yn dechrau gwneud ad-daliadau ym mis Ebrill 2019 ar yr amod eich bod yn ennill dros  r £21,000.

Fodd bynnag, os byddwch yn gorffen neu’n gadael eich cwrs yn gynharach, ni fydd y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr tan Ebrill 2016. Bydd yr ad-daliadau ond yn dechrau ar neu ar ôl y dyddiadau uchod yn dibynnu ar eich cyflog.

Mae ad-dalu bob amser yn gysylltiedig â chyflog, nid faint yr ydych wedi ei fenthyca. Dim ond pan fydd eich incwm blynyddol yn £21,000 neu fwy y byddwch yn dechrau ad-dalu. Bydd y swm y byddwch yn ei ad-dalu yn 9% o’ch incwm dros £21,000 y flwyddyn.

 

Sut a phryd ydw i'n talu fy ffioedd hyfforddi?

  

Fydd taliadau benthyciad'n effeithio ar fy ngallu i gael morgais?

Mae'r Cyngor Benthycwyr Morgeisi wedi cynghori y bydd benthyciad myfyriwr yn 'annhebygol iawn' o gael effaith sylweddol ar allu unigolyn i gael morgais. Efallai y bydd swm y morgais fydd ar gael yn dibynnu ar incwm net.

 

Mae fy ffioedd yn cael eu talu gan fy nghyflogwyr neu sefydliad arall; pryd ydw i'n rhoi gwybod i'r swyddfa ffioedd?


Mae'n rhaid ichi ddarparu llythyr noddwr o'ch cyflogwr cyn cofrestru ar-lein er mwyn cofrestru gyda'r Brifysgol. Os bydd eich noddwr ond yn talu rhan o'ch ffioedd mae rhaid i chi dalu'r gweddill yn llawn neu lofnodi i cynllun rhandaliadau pan fyddwch yn cofrestru. 

 

Ydw i'n gymwys i nodi fy mod i'n byw yng Nghymru?

Mae pobl a chanddynt statws preswylydd sefydlog yn y DU ac sydd wedi bod yn byw yn y DU am dair blynedd cyn diwrnod cyntaf blwyddyn academaidd gyntaf y cwrs ac sydd fel arfer yn byw yng Nghymru ar flwyddyn academaidd gyntaf y cwrs yn cael eu hystyried yn bobl sy'n byw yng Nghymru at ddibenion cymorth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Mae myfyrwyr o'r DU sy'n symud i Gymru er mwyn astudio yn cael eu hystyried fel pobl sy'n preswylio fel arfer yn y lle (yn y DU) y symudon ni oddi wrtho, ni fyddai gan y myfyrwyr hyn yr hawl i gael cymorth gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

 

Dw i'n cael problemau wrth geisio cael Cyllid i Fyfyrwyr i gymeradwyo fy menthyciad ffioedd - oes 'na rywun a all fy helpu i?

Gallwch ymweld â'r tîm Cyllid a Lles Myfyrwyr os bydd gennych unrhyw ymholiadau am gyllid a ffioedd lle gall ein staff eich helpu i edrych ar eich cymhwysedd a'ch helpu i gyfathrebu â Chyllid i Fyfyrwyr.

 

Mae Cyllid i Fyfyrwyr wedi dweud wrtha i fod rhaid i fi gael i'r Brifysgol gadarnhau fy mhresenoldeb - pwy sydd rhaid  fi gysylltu â nhw?

Mae dau fath o ‘cadarnhau presenoldeb’: mae angen un ar ddechrau'r flwyddyn ac ar ôl i Cyllid i Fyfyrwyr dderbyn y cadarnhad hwn byddant yn gallu rhyddhau taliadau o fenthyciadau a grantiau cynnal i'r cyfrif banc a nodwyd gennych. 

Os mai am y rheswm hwn mae angen i'ch presenoldeb gael ei ailgadarnhau gallwch gysylltu â'r Canolfan Myfyrwyr a Rhaglenni e-bost spc@glyndwr.ac.uk

Y math arall o gadarnhad yw pan fydd rhaid i'r Brifysgol gadarnhau eich bod yn mynychu'r Brifysgol bob tymor, ar ôl i Cyllid i Fyfyrwyr dderbyn y cadarnhad hwn byddant yn rhyddhau'r rhandaliad perthnasol o'r ffi hyfforddi.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020online prospectus

Top