Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Bwrsariaeth Meistr Llywodraeth Cymru

Bwrsariaeth Meistr Ôl-raddedig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod nifer cyfyngedig o fwrsariaethau pecyn cymorth ôl-raddedig ar gael i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru a'r UE, sy'n cychwyn naill ai gradd meistr lawn amser neu ran-amser ym Medi 2018.

Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, rydyn ni nawr yn cynnig nifer gyfyngedig o ostyngiadau ffi ar ffurf Bwrsariaeth Gymorth o £3,400 i bob myfyriwr cymwys, i'ch helpu i gyrraedd eich nodau gyrfaol.

Dim ond ar gyfer cyrsiau MA, MSc ac MEng sy'n cychwyn ym mis Medi 2018 y gellir defnyddio'r gostyngiad ffi hwn ac fe'i cynigir ar sail y cyntaf i'r felin, felly os ydych chi'n meddwl am astudiaeth ôl-raddedig, gweithredwch yn gyflym. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Gorffennaf 30, 2018.

Os ydych chi'n gyn-fyfyriwr i Brifysgol Glyndwr Wrecsam, gallech hefyd fod yn gymwys i'n Hysgoloriaeth Ôl-raddedig y gellir ei ddefnyddio gyda gostyngiad ffi i leihau eich ffioedd dysgu hyd yn oed yn fwy.

Darganfyddwch faint y gallech chi ei arbed ar eich MA ac MSc gyda'n hofferyn rhyngweithiol

Ble rydych chi'n byw?

Meini Prawf Cymhwyster

  • Mae'n rhaid i chi fod yn byw yng Nghymru neu wlad yr UE y tu allan i'r DU ers y tair blynedd diwethaf
  • Rhaid i chi fod o dan 60 oed pan gychwynnodd y cwrs
  • Rhaid i chi beidio â meddu ar gymhwyster ôl-raddedig cyfatebol
  • Rhaid i chi wneud cais a derbyn eich lle ar gwrs MA, MSc neu MEng Medi 2018 cyn Gorffennaf 30, 2018
  • Gall cyrsiau fod yn llawn-amser neu'n rhan-amser, ond rhaid iddynt ddechrau ym Medi 2018 a chael eu cwblhau'n llawn, heb gael eu hatal neu dynnu'n ôl

 

Gall derbynwyr bwrsariaethau wneud cais am unrhyw ddyfarniadau ôl-raddedig eraill nas cyllidir gan lywodraeth (cyn belled â'ch bod yn bodloni'r holl feini prawf cymhwyster), gan gynnwys Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr. 

Am fwy o wybodaeth, gweler Telerau ac Amodau'r Llywodraeth.

 

Cyllid

Mae pob bwrsariaeth yn werth £3,400 ac nid oes angen ei dalu'n ôl.

Gweler Ysgoloriaethau Ôl-raddedig i Gyn-fyfyrwyr a rheoliadau Pecyn Cymorth Llywodraeth Cymru 18/19 am fwy o wybodaeth.

 regulations 

 

Sut i wneud cais

Bydd ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf hepgor ffioedd ac sydd wedi derbyn cynnig lle ar raglen neu astudiaeth ôl-raddedig yn cael yr hepgoriad ffioedd yn awtomatig yn dilyn cofrestru. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses, gweler y manylion cyswllt isod.

Gan fod y bwrsariaethau'n cael eu dyfarnu ar sail 'y cyntaf i'r felin', rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais am y cwrs o'ch dewis cyn gynted ag y bo modd.

Y dyddiad cai am wneud cais yw Gorffennaf 30, 2018.

 

Derbyniadau ac ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i ddod i wybod am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi trwy'r broses ymgeisio.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top