GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Lles Myfyrwyr

Lles Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr ydym wedi ymroi i greu amgylchedd cefnogol lle y gallwch fod yn sicr y bydd cwrdd â'ch anghenion wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym yn brifysgol sy'n adnabyddus am y gofal a'r gefnogaeth ragorol a gynigiwn - dyna pam mae gennym boblogaeth myfyrwyr mor amrywiol a record wych o helpu pobl i gyrraedd eu potensial.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod eich profiad yn y brifysgol yn bleserus ac yn rhoi pob cyfle posibl i chi. Bydd ein gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd yn helpu i'ch llywio chi drwy unrhyw anhawster a gewch yn ystod eich astudiaethau ac yn rhoi'r hyder a'r gallu i ddefnyddio y cymorth yn eich bywyd yn y dyfodol.

Edrychwch ar ein blog sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth helfawr ar fywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Cwnsela

Efallai y bydd adegau yn ystod eich astudiaethau neu yn eich bywyd personol tra byddwch ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam pan fyddwch angen rhywfaint o gymorth ychwanegol neu'r opsiwn i drafod problem yn gyfrinachol. Mae ein gwasanaeth cwnsela ar gael os bydd angen o'r fath yn codi.

Mae cwnsela yn cynnig cyfle i feddwl a siarad yn gyfrinachol am broblemau sy'n eich poeni ac yn effeithio ar eich bywyd. Cynigir hyn trwy sesiynau unigol gyda chynghorydd cymwys.

Yn ogystal â'ch helpu i ddeall materion a datblygu eich sgiliau ymdopi, mae ein gwasanaeth cwnsela hefyd yn eich galluogi i gael mynediad at rwydweithiau cefnogi eraill, deunyddiau hunan-gymorth a chanllawiau gwybodaeth.

Mae llawer o bobl yn poeni nad yw eu hanawsterau yn ddigon pwysig i weld cwnselydd, ond os yw unrhyw fater yn eich poeni neu'n peri gofid i chi, yna mae'n bwysig.

Mae pob apwyntiad yn cael ei wneud yn gyfrinachol.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cwnsela a Lles drwy e-bost counselling@glyndwr.ac.uk  neu drwy ffonio 01978 294421.

Gall myfyrwyr presennol gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i’n&nbsp tudalen Porth Myuni.

Cyflwyno - Student Space

Mae Student Space yma i wneud pethau’n haws i chi ddod o hyd i gefnogaeth y mae arnoch ei hangen yn ystod pandemif y Coronafeirws.

Sut bynnag rydych chi’n teimlo, mae help a chyfarwyddyd ar gael. Edrychwch ar wybodaeth, gwasanaethau ac adnoddau dibynadwy i’ch helpu chi gyda heriau bywyd fel myfyriwr.  

Mae tair ffordd y gall Student Space eich helpu chi yn ystod y pandemig:

  1. Mynediad at wasanaethau cefnogi penodol i fyfyrwyr, dros y ffôn neu drwy neges destun
  2. Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu chi drwy heriau’r coronafeirws
  3. Eich helpu chi i ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ar gael yn eich prifysgol

Mae’r gefnogaeth sy’n cael ei darparu gan Student Space yn ddiogel, cyfrinachol ac wedi’i datblygu gyda myfyrwyr ac arbenigwyr mewn llesiant ac iechyd meddwl myfyrwyr. Byddwn yn ychwanegu gwasanaethau a gwybodaeth newydd at y platfform yn rheolaidd yn unol ag anghenion y myfyrwyr fel maent yn dod i’r amlwg, i sicrhau ei fod yn berthnasol i chi.

Gallwch gael cymorth cyfrinachol am ddim dros y ffôn gan wirfoddolwr hyfforddedig rhwng 4pm ac 11pm bob dydd: 0808 189 5260

Gallwch gael cymorth cyfrinachol am ddim dros y ffôn gan wirfoddolwr hyfforddedig rhwng 4pm ac 11pm bob dydd: Webchat

Cewch gymorth testun 24 awr gan wirfoddolwr hyfforddedig. I ddechrau sgwrs, tecstiwch ‘STUDENT’ to 85258

Am gymorth cyfrinachol am ddim drwy e-bost gan wirfoddolwr hyfforddedig. Gallwch ysgrifennu ar unrhyw adeg i students@themix.org.uk.

Lles

Gofal Iechyd

Dylai myfyrwyr sy'n byw mewn llety myfyrwyr ac sydd oddi cartref gofrestru gyda meddyg teulu lleol tra'n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae gwefan GIG Cymru yn darparu gwybodaeth am wasanaethau sydd agosaf at le y byddwch yn byw.

Ar gyfer mân anhwylderau a chyngor gallwch siarad â Fferyllydd neu fynd i wefan GIG Cymru ar gyfer gwybodaeth. Mae yna hefyd linell llinell gymorth 0845 46 47 y gallwch ei ffonio i ofyn am gyngor meddygol.

Mae pobl ifanc sy'n dechrau yn y brifysgol yn cael eu hannog i gael brechiad yn erbyn llid yr ymennydd. Dywed Iechyd Cyhoeddus Lloegr y bydd y pigiad yn helpu i amddiffyn yn erbyn llid yr ymennydd W yn arbennig - math sydd weithiau yn angheuol sydd ar gynnydd. Fel myfyriwr, byddwch yn cymysgu'n agos gyda grwpiau o bobl anghyfarwydd - a gall rhai ohonynt fod yn cario'r haint yn ddiarwybod iddyng. Gellir cael rhagor o wybodaeth gan eich meddyg teulu.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol fod gwasanaeth 999 neu D ac A mewn ysbytai ar gyfer materion meddygol/anaf sy'n peryglu bywyd megis: anhawster anadlu; amau trawiad ar y galon; colli llawer o waed; anaf difrifol; a llosgiadau difrifol. Ni ddylid ei ddefnyddio fel canolfan galw heibio i weld meddyg os ydych yn teimlo'n sâl, fe'ch rhybuddir y cewch eich asesu ac efallai y bydd rhaid ichi aros 10 awr os yw eich mater yn cael ei asesu yn un nad yw'n peryglu bywyd neu efallai y dywedir wrthych am fynd i feddygfa.

Gadawyr Gofal

Ar gyfer myfyrwyr cymwys, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig bwrsariaeth gwerth £1000, cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Caplaniaeth

Caplaniaeth

Yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, hwyrach y byddwch yn dod ar draws llawer o faterion sy’n gwneud i chi feddwl mwy am gwestiynau mawr bywyd, neu efallai y byddwch yn teimlo'r angen i gael ‘clust’ rhywun.

Mae’r gaplaniaeth yma i’ch cefnogi chi ac i'ch helpu i siarad am unrhywbeth sy'n pwyso ar eich meddwl, ac i hybu diddordeb yn ochr ysbrydol bywyd yn gyffredinol. Mae Cydlynydd y Gaplaniaeth yn gweithio i sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw faterion amrywiaeth a chydraddoldeb sy'n codi ac mae'n fodlon gweld unrhyw un sydd am godi pryderon.

Ar ben hyn, mae ein tîm o Gaplaniaid yma i gynnig y cyfle i chi gael cymorth yn ystod unrhyw adeg anodd sy'n codi yn ystod eich astudiaethau. Ar hyn o bryd mae gennym dîm o gaplaniaid gwirfoddol (Pabyddol, Uniongred, yr Eglwys yng Nghymru, Paganaidd, Islamaidd, Methodistaidd, Efengylaidd, Crynwyr, Un Ysbryd) sydd ar gael i gwrdd â phobl o unrhyw ffydd neu sydd heb ffydd. Gallwch siarad gyda chaplan ynglŷn ag unrhyw beth – ni fyddant byth yn eich barnu chi neu bregethu i chi, ac maent yn hen lawr ar gefnogi pobl mewn amrywiaeth o amgylchiadau. Yn ogystal â'n gwasanaeth ar gampws Wrecsam, mae fel arfer Gaplan ar Gampws Llaneurgain yn ardal y Ddesg Wybodaeth i Fyfyrwyr ar ddydd Mercher – galwch heibio neu gofynnwch yn y dderbynfa am fanylion.

Mae gan y gaplaniaeth Ystafell Dawel galw heibio, sydd wedi’i lleoli ar ail lawr Canolfan Edward Lloyd ar Gampws Ffordd yr Wyddgrug lle gallwch weddïo, myfyrio neu gael llonydd i feddwl.  Fe'i cynlluniwyd yn benodol i fod yn lle cyfforddus ar gyfer pobl o unrhyw ffydd neu sydd heb ffydd, ac mae ar agor i aelodau staff, myfyrwyr neu ymwelwyr i'w defnyddio. (Os ydych chi ar Gampws heblaw Ffordd yr Wyddgrug ac mae angen Ystafell Dawel, gofynnwch yn y dderbynfa a byddant yn falch o ddod o hyd i ystafell addas i chi ei defnyddio.)

Mae ein caplaniaeth hefyd yn trefnu digwyddiadau amrywiol ar y campws drwy gydol y flwyddyn o ddiwrnodau lles, dadleuon a digwyddiadau dathlu i Astudiaethau Beiblaidd a darlithoedd bach ar bynciau sy'n gysylltiedig â ffydd. Mae gennym hefyd gysylltiadau i, a manylion cyswllt ar gyfer, y rhan fwyaf o addoldai lleol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu'n teimlo bod angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni drwy anfon ebost at chaplains@glyndwr.ac.uk, galw heibio’r dawelfan ar ail lawr Canolfan Edward Llwyd (ar agor Llun-Iau, 8:30am – 4:40pm ) neu ffonio 01978 293336. 

Lawrlytho ein prosbectws

Top