GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years
Lles Myfyrwyr

Lles Myfyrwyr

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr ydym wedi ymroi i greu amgylchedd cefnogol lle y gallwch fod yn sicr y bydd cwrdd â'ch anghenion wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym yn brifysgol sy'n adnabyddus am y gofal a'r gefnogaeth ragorol a gynigiwn - dyna pam mae gennym boblogaeth myfyrwyr mor amrywiol a record wych o helpu pobl i gyrraedd eu potensial.

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod eich profiad yn y brifysgol yn bleserus ac yn rhoi pob cyfle posibl i chi. Bydd ein gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd yn helpu i'ch llywio chi drwy unrhyw anhawster a gewch yn ystod eich astudiaethau ac yn rhoi'r hyder a'r gallu i ddefnyddio y cymorth yn eich bywyd yn y dyfodol.

Edrychwch ar ein blog sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth helfawr ar fywyd ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Cwnsela

Efallai y bydd adegau yn ystod eich astudiaethau neu yn eich bywyd personol tra byddwch ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam pan fyddwch angen rhywfaint o gymorth ychwanegol neu'r opsiwn i drafod problem yn gyfrinachol. Mae ein gwasanaeth cwnsela ar gael os bydd angen o'r fath yn codi.

Mae cwnsela yn cynnig cyfle i feddwl a siarad yn gyfrinachol am broblemau sy'n eich poeni ac yn effeithio ar eich bywyd. Cynigir hyn trwy sesiynau unigol gyda chynghorydd cymwys.

Yn ogystal â'ch helpu i ddeall materion a datblygu eich sgiliau ymdopi, mae ein gwasanaeth cwnsela hefyd yn eich galluogi i gael mynediad at rwydweithiau cefnogi eraill, deunyddiau hunan-gymorth a chanllawiau gwybodaeth.

Mae llawer o bobl yn poeni nad yw eu hanawsterau yn ddigon pwysig i weld cwnselydd, ond os yw unrhyw fater yn eich poeni neu'n peri gofid i chi, yna mae'n bwysig.

Mae pob apwyntiad yn cael ei wneud yn gyfrinachol.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Cwnsela a Lles drwy e-bost counselling@glyndwr.ac.uk  neu drwy ffonio 01978 294421.

Gall myfyrwyr presennol gael rhagor o wybodaeth drwy fynd i’n&nbsp tudalen Porth Myuni.

Lles

Gofal Iechyd

Dylai myfyrwyr sy'n byw mewn llety myfyrwyr ac sydd oddi cartref gofrestru gyda meddyg teulu lleol tra'n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae gwefan GIG Cymru yn darparu gwybodaeth am wasanaethau sydd agosaf at le y byddwch yn byw.

Ar gyfer mân anhwylderau a chyngor gallwch siarad â Fferyllydd neu fynd i wefan GIG Cymru ar gyfer gwybodaeth. Mae yna hefyd linell llinell gymorth 0845 46 47 y gallwch ei ffonio i ofyn am gyngor meddygol.

Mae pobl ifanc sy'n dechrau yn y brifysgol yn cael eu hannog i gael brechiad yn erbyn llid yr ymennydd. Dywed Iechyd Cyhoeddus Lloegr y bydd y pigiad yn helpu i amddiffyn yn erbyn llid yr ymennydd W yn arbennig - math sydd weithiau yn angheuol sydd ar gynnydd. Fel myfyriwr, byddwch yn cymysgu'n agos gyda grwpiau o bobl anghyfarwydd - a gall rhai ohonynt fod yn cario'r haint yn ddiarwybod iddyng. Gellir cael rhagor o wybodaeth gan eich meddyg teulu.

Dylech hefyd fod yn ymwybodol fod gwasanaeth 999 neu D ac A mewn ysbytai ar gyfer materion meddygol/anaf sy'n peryglu bywyd megis: anhawster anadlu; amau trawiad ar y galon; colli llawer o waed; anaf difrifol; a llosgiadau difrifol. Ni ddylid ei ddefnyddio fel canolfan galw heibio i weld meddyg os ydych yn teimlo'n sâl, fe'ch rhybuddir y cewch eich asesu ac efallai y bydd rhaid ichi aros 10 awr os yw eich mater yn cael ei asesu yn un nad yw'n peryglu bywyd neu efallai y dywedir wrthych am fynd i feddygfa.

Gadawyr Gofal

Ar gyfer myfyrwyr cymwys, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig bwrsariaeth gwerth £1000, cysylltwch â ni i drafod hyn ymhellach.

Caplaniaeth

Caplaniaeth

Yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, hwyrach y byddwch yn dod ar draws llawer o faterion sy’n gwneud i chi feddwl mwy am gwestiynau mawr bywyd, neu efallai y byddwch yn teimlo'r angen i gael ‘clust’ rhywun.

Mae’r gaplaniaeth yma i’ch cefnogi chi ac i'ch helpu i siarad am unrhywbeth sy'n pwyso ar eich meddwl, ac i hybu diddordeb yn ochr ysbrydol bywyd yn gyffredinol. Mae Cydlynydd y Gaplaniaeth yn gweithio i sicrhau yr ymdrinnir ag unrhyw faterion amrywiaeth a chydraddoldeb sy'n codi ac mae'n fodlon gweld unrhyw un sydd am godi pryderon.

Ar ben hyn, mae ein tîm o Gaplaniaid yma i gynnig y cyfle i chi gael cymorth yn ystod unrhyw adeg anodd sy'n codi yn ystod eich astudiaethau. Ar hyn o bryd mae gennym dîm o gaplaniaid gwirfoddol (Pabyddol, Uniongred, yr Eglwys yng Nghymru, Paganaidd, Islamaidd, Methodistaidd, Efengylaidd, Crynwyr, Un Ysbryd) sydd ar gael i gwrdd â phobl o unrhyw ffydd neu sydd heb ffydd. Gallwch siarad gyda chaplan ynglŷn ag unrhyw beth – ni fyddant byth yn eich barnu chi neu bregethu i chi, ac maent yn hen lawr ar gefnogi pobl mewn amrywiaeth o amgylchiadau. Yn ogystal â'n gwasanaeth ar gampws Wrecsam, mae fel arfer Gaplan ar Gampws Llaneurgain yn ardal y Ddesg Wybodaeth i Fyfyrwyr ar ddydd Mercher – galwch heibio neu gofynnwch yn y dderbynfa am fanylion.

Mae gan y gaplaniaeth Ystafell Dawel galw heibio, sydd wedi’i lleoli ar ail lawr Canolfan Edward Lloyd ar Gampws Ffordd yr Wyddgrug lle gallwch weddïo, myfyrio neu gael llonydd i feddwl.  Fe'i cynlluniwyd yn benodol i fod yn lle cyfforddus ar gyfer pobl o unrhyw ffydd neu sydd heb ffydd, ac mae ar agor i aelodau staff, myfyrwyr neu ymwelwyr i'w defnyddio. (Os ydych chi ar Gampws heblaw Ffordd yr Wyddgrug ac mae angen Ystafell Dawel, gofynnwch yn y dderbynfa a byddant yn falch o ddod o hyd i ystafell addas i chi ei defnyddio.)

Mae ein caplaniaeth hefyd yn trefnu digwyddiadau amrywiol ar y campws drwy gydol y flwyddyn o ddiwrnodau lles, dadleuon a digwyddiadau dathlu i Astudiaethau Beiblaidd a darlithoedd bach ar bynciau sy'n gysylltiedig â ffydd. Mae gennym hefyd gysylltiadau i, a manylion cyswllt ar gyfer, y rhan fwyaf o addoldai lleol.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, neu'n teimlo bod angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni drwy anfon ebost at chaplains@glyndwr.ac.uk, galw heibio’r dawelfan ar ail lawr Canolfan Edward Llwyd (ar agor Llun-Iau, 8:30am – 4:40pm ) neu ffonio 01978 293336. 

online prospectus

Top