GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
GO Wales

GO Wales (Cyflawni drwy Brofiad Gwaith)

Beth yw'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith GO Wales ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Mae'r prosiect yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau cyflogadwyedd, magu hyder a chreu rhwydweithiau a chysylltiadau o fewn meysydd gyrfa o ddiddordeb; gan gynyddu cyfleoedd i sicrhau cyflogaeth o lefel raddedig ar ôl gadael Glyndŵr.

Gan weithio un i un gydag ymgynghorydd, rydym yn archwilio'r opsiynau gorau ar gyfer cyfleoedd profiad gwaith yn eich maes diddordeb ac astudiaeth.

Mae'r holl brofiadau gwaith wedi'u teilwra yn llwyr i gyd-fynd â chi, eich bywyd, astudiaethau ac ymrwymiadau eraill.

 

 

Pwy all gael cefnogaeth gan raglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith GO Wales?

I gael eich ystyried ar gyfer y prosiect rhaid i chi fod dan 25 oed, yn astudio cwrs llawn amser (neu 16+ awr) ac â hawl gyfreithiol i fyw yn y DU. Rhaid i chi hefyd fod yn berthnasol i un (neu fwy) o'r categorïau canlynol:

  • Anabledd - Gall anabledd fod yn nam a all fod yn gorfforol, meddyliol, synhwyraidd, gwybyddol, datblygiadol, deallusol neu gyfuniad o'r rhain.
  • Anhawster iechyd meddwl - e.e. iselder, gorbryder, anhwylder deubegwn, PTSD neu arall?
  • Anhawster dysgu - e.e. dyslecsia, awtistiaeth, dyspracsia, ADHD neu arall?
  • Cyflwr Iechyd sy'n Cyfyngu ar Eich Gallu i Weithio - e.e. cyflyrau iechyd neu salwch hirdymor; namau ac anabledd
  • Cyfrifoldebau gofalu - e.e. plant, perthnasau neu bobl yn dibynnu arnoch.
  • O gefndir gofal - Wedi cael eich gwarchod gan awdurdod lleol
  • Cefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig - Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig neu Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yw'r derminoleg a ddefnyddir yn y DU i ddisgrifio pobl o ddisgyniad heb fod yn wyn.
  • Yn dod o Ardal Lle mae'r Nifer sy'n Dilyn Addysg Uwch yn Isel - I wirio ewch i www.hefce.ac.uk/postcode  a rhowch god post eich cartref (nid cyfeiriad eich llety myfyriwr os yw hwnnw'n wahanol i gyfeiriad eich cartref). Os daw eich cod post yn ôl fel 1 neu 2 yn y 'POLAR 4 Young participation quintile' yna eich ateb i'r cwestiwn hwn yw ydw.

Ymhle yn y Brifysgol mae’r tîm Cyflawni drwy Brofiad Gwaith GO Wales?

Mae Tîm Cyflawni drwy Brofiad Gwaith GO Wales wedi'i leoli yn y tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd (ar Lawr Gwaelod Canolfan Edward Llwyd - adeilad y llyfrgell). Os hoffech ragor o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch gysylltu

e-bost: gowales@glyndwr.ac.uk

Rhif Ffôn: 01978 293240

Neu ewch i www.gowales.co.uk am ragor o wybodaeth.

 

Mae rhaglen GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac yn cael ei reoli gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top