GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Ennill Profiad

Ennill Profiad

Mae ein holl gyrsiau yn llawn dop o gyfleoedd i gael profiad ymarferol yn eich maes astudio.

Gallai hyn fod drwy ddefnyddio cyfleusterau helaeth y Brifysgol sydd wedi'u teilwra i'r cyrsiau rydym yn eu cynnig, trwy leoliadau gwaith, neu drwy gyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau neu arddangos eich gwaith mewn arddangosfeydd a pherfformiadau. Mae creu cyfleoedd a fydd yn gwella cyflogadwyedd bob amser ar flaen ein meddyliau pan fyddwn yn dylunio ein cyrsiau.

Yn ogystal, mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a'r Zôn  yn gallu eich helpu i gael gafael ar brofiad gwaith, swyddi rhan-amser a chyfleoedd gwirfoddoli er mwyn ehangu eich profiad, gwneud cysylltiadau newydd a datblygu sgiliau gwerthfawr, pob un ohonynt yn hanfodol i'ch helpu i gael eich troed yn nrws y llwybr gyrfaol graddedig o'ch dewis.

Rwyf wedi dysgu sut i addasu CV ar gyfer swyddi penodol ac i barhau â fy mhrofiad gwaith, a fydd yn fy helpu i gael mwy o gyfleoedd yn fy ngyrfa yn y dyfodol. Aimee, Celfyddyd Gain

ADOR

Trwy ein rhaglen ADOR, mae Gyrfaoedd a'r Zôn yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gweithgareddau dysgu, aynghyd â mentora un-i-un gan weithwyr cymorth prosiect.

Mae prosiectau myfyrwyr diweddar wedi cynnwys:

  • Cefnogi Mentrau ARCH i greu gardd lles cymunedol ochr yn ochr â meysydd cefn gwlad yn Sir y Fflint
  • Cynhyrchu cinio theatr Nadoligaidd i drigolion cartref nyrsio lleol
  • Dogfennu adeiladu carchar newydd yng Ngogledd Cymru mewn llyfr treftadaeth
  • Cynhyrchu gwaith creadigol i briff cleient gydag Ysbyty Maelor Wrecsam
Ceir perfformio

Rhaglen GO Wales (Cyflawni drwy Brofiad Gwaith)

Os ydych chi o dan 25 oed, yn astudio llawn amser ac yn cael trafferth i ddod o hyd i, neu adnabod profiad gwaith addas, ffoniwch 01978 293240 neu ewch Gyrfaoedd a'r Zôn yn y llyfrgell, i weld a ydych yn gymwys i gael budd o'r GO Wales Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae cymorth ar gael i helpu gyda theithio i gyfleoedd profiad gwaith, gofal plant, lleoliadau gwaith cyflogedig a chymorth un-i-un.

Mae pofiad gwaith yn hanfodol os ydych yn gobeithio dod o hyd i gyflogaeth ar ôl i chi raddio. Gallwn eich helpu i gael gwybod sut y gallwch wneud y mwyaf o'ch amser yma a chael hyd i'r cyfleoedd gorau i gynyddu eich siawns i gael gwaith graddedig.

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, a reolir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac a gyflwynir gan brifysgolion yng Nghymru.

SiopSwyddi

Bydd ein SiopSwyddi ar-lein yn eich helpu i ddod o hyd i swyddi rhan-amser, swyddi dros dro neu swyddi i raddedigion, yn ogystal â phrofiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli. Rydym hefyd yn cynnig swyddi gwag dros dro ar y campws drwy'r gwasanaeth Temps Glyndŵr.

Mae ein perthynas gref gyda busnesau a sefydliadau yn y rhanbarth a'r cyfleoedd ymarferol sydd gan ein holl gyrsiau wedi helpu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i gael y record ragorol o gyflogadwyedd sydd ganddi. Yn wir, ni yw'r orau yng Ngogledd Cymru am gefnogi myfyrwyr i gael swyddi, gyda ffigur cyflogadwyedd o 92.1% ac rydym hefyd yn uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cyflogaeth lefel graddedig, yn ôl Arolwg Cyrchfan Ymadawyr diweddaraf (DLHE) yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Nid yw ein cefnogaeth yn dod i ben pan fyddwch yn gorffen eich cwrs chwaith, gan fod ein gwasanaeth gyrfaoedd a zôn wrth law i helpu ein graddedigion waeth pryd fyddant wedi gorffen astudio gyda ni.

SiopSwyddi

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys Dyfodol Creadigol, digwyddiadau gwirfoddoli, sesiynau cymorth i raddedigion a nifer o fentrau ac nifer o fentrau cyflogwyr pwnc penodol amrywiol eraill sydd â'r nod o gyflwyno ein myfyrwyr i realedd eu dewis yrfa.

Roedd y gweithdy Gyrfaoedd wir wedi fy helpu i benderfynu pa gamau y dylwn eu cymryd nesaf at fy nodau gyrfaol a sut i'w cyflawni. Rhian, Daearyddiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd
Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top