GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Ennill Profiad

Ennill Profiad

Mae ein holl gyrsiau yn llawn dop o gyfleoedd i ennill profiad ymarferol yn eich maes astudio.

Gallai hyn fod drwy ddefnyddio cyfleusterau helaeth y Brifysgol sydd wedi eu teilwra i'r cyrsiau a gynigwn, drwy leoliadau gwaith, neu drwy gyfleoedd i gystadlu neu arddangos eich gwaith mewn arddangosfeydd a pherfformiadau. Mae creu cyfleoedd a fydd yn gwella eich cyflogadwyedd bob amser ym mlaen ein meddwl wrth i ni ddylunio ein cyrsiau.

Yn ogystal, mae ein gwasanaeth Gyrfaoedd a'r Zôn yn gallu eich helpu i gael gafael ar brofiad gwaith, swyddi rhan-amser a chyfleoedd gwirfoddoli er mwyn ehangu eich profiad, gwneud cysylltiadau newydd a datblygu sgiliau gwerthfawr, pob un ohonynt yn hanfodol i'ch helpu i gael eich troed yn nrws y llwybr gyrfaol graddedig o'ch dewis.

Rwyf wedi dysgu sut i addasu CV ar gyfer swyddi penodol ac i barhau â fy mhrofiad gwaith, a fydd yn fy helpu i gael mwy o gyfleoedd yn fy ngyrfa yn y dyfodol. Aimee, Celfyddyd Gain

WGUconnect

Bydd ein porth cymorth gyrfa ar-lein WGUconnect yn eich helpu i ddod o hyd i gyflogaeth ran-amser a llawn a phan fo'r amser yn iawn, swyddi gwag i raddedigion. Rydym hefyd yn cynnig swyddi gwag dros dro ar y campws drwy'r cynllun Llysgenhadon Myfyrwyr.

Mae ein perthnasoedd cryf â busnesau a sefydliadau yn y rhanbarth a'r cyfleoedd ymarferol ar ein cyrsiau, i gyd yn helpu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i gael y record ragorol o gyflogadwyedd sydd ganddi.  Yn wir, ni yw'r orau yng ngogledd Cymru am gefnogi myfyrwyr i gael swyddi, gyda ffigwr cyflogadwyedd o 92.1% ac rydym hefyd yn uwch na chyfartaledd y sector ar gyfer cyflogaeth lefel raddedig, yn ôl Arolwg Cyrchfan Ymadawyr diweddaraf (DLHE) yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA).

Nid yw ein cefnogaeth yn dod i ben pan fyddwch yn gorffen eich cwrs chwaith, gan fod ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd wrth law i helpu ein graddedigion, waeth pryd fyddant wedi gorffen astudio gyda ni.

Rhaglen GO Wales (Cyflawni drwy Brofiad Gwaith)

Os ydych chi o dan 25 oed, yn astudio'n llawn amser ac yn cael trafferth i ddod o hyd i, neu adnabod profiad gwaith addas, ffoniwch 01978 293240 neu ewch i Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn y llyfrgell, i weld a ydych yn gymwys i gael budd o'r Rhaglen GO Wales Cyflawni drwy Brofiad Gwaith. Mae cymorth ar gael i helpu gyda theithio i gyfleoedd profiad gwaith, gofal plant, lleoliadau gwaith cyflogedig a chymorth un-i-un.

Mae profiad gwaith yn hanfodol os ydych yn gobeithio dod o hyd i gyflogaeth ar ôl i chi raddio. Gallwn eich helpu i gael gwybod sut y gallwch wneud y mwyaf o'ch amser yma a chael hyd i'r cyfleoedd gorau i gynyddu eich siawns o gael gwaith graddedig.

Mae GO Wales: Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn cael ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, yn cael ei rheoli gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a'i chyflwyno gan brifysgolion yng Nghymru.

SiopSwyddi

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â chyflogaeth drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys ein Ffair Yrfaoedd flynyddol a chynhadledd gyrfaoedd y diwydiannau creadigol Dyfodol Creadigol, digwyddiadau gwirfoddoli, sesiynau cymorth i raddedigion a nifer o fentrau cyflogwyr pwnc penodol amrywiol eraill sydd â'r nod o gyflwyno ein myfyrwyr i realedd eu gyrfa ddewisol.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top