GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Arolwg Hynt Graddedigion

Arolwg Hynt Graddedigion

Hynt Graddedigion

Beth yw’r Arolwg Hynt Graddedigion?

Yr Arolwg Hynt Graddedigion yw’r arolwg cenedlaethol sy’n casglu gwybodaeth am weithgareddau a safbwyntiau’r sawl sy’n gadael addysg ar ôl iddynt orffen eu cwrs. Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) sy’n gyfrifol am yr Arolwg Hynt Graddedigion. Mae HESA yn casglu, yn prosesu ac yn cyhoeddi data’n ymwneud ag addysg uwch yn y DU ar ran y Llywodraeth. Bydd eich ymatebion i’r Arolwg Hynt Graddedigion yn helpu darpar fyfyrwyr i weld eu cyrchfannau gyrfaol posibl. Mae hefyd yn helpu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i werthuso cyrsiau ac i gynllunio ar gyfer y dyfodol. Caiff y wybodaeth ei defnyddio gan lunwyr polisi ac asiantaethau eraill i ddeall y sector addysg uwch ac i wneud penderfyniadau.

Sut a phryd fyddaf yn ateb yr arolwg?

Byddwch yn derbyn gwahoddiad trwy e-bost gan glyndwruniversity@graduateoutcomes.ac.uk i gwblhau’r arolwg ar-lein ryw 15 mis ar ôl cwblhau eich cais.  Efallai cewch negeseuon testun i’ch atgoffa oddi wrth 'GradOutcome'.  Bydd y negeseuon testun hyn yn cynnwys dolen i'r arolwg ar-lein.  Os byddwch yn derbyn galwad ffôn ynglŷn â'r arolwg, IFF Research bydd yn eich ffonio.  Byddant yn cyflwyno eu hunain gan ddweud eu bod yn galw ar ran Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Sut caiff fy ymatebion eu defnyddio?

Ar ddechrau’r arolwg, bydd HESA yn amlinellu sut caiff eich ymatebion eu prosesu, pwy fydd yn gallu eu gweld ac at ba ddiben maen nhw’n bwriadu eu defnyddio. Er enghraifft, bydd HESA yn rhannu eich data gyda ni a byddwn yn ei ddefnyddio at ddibenion gwerthuso, cynllunio a gweithgareddau tebyg.

Sut ydw i’n sicrhau fy mod i’n cael gwahoddiad i gymryd rhan?

Cyn belled â bod gennym eich gwybodaeth gyswllt ddiweddaraf, nid oes angen i chi wneud dim. I ddiweddaru eich gwybodaeth gyswllt, anfonwch e-bost at graduateoutcomes@glyndwr.ac.uk. Os nad ydyn nhw’n gallu cysylltu â chi, efallai y bydd HESA yn gofyn am y wybodaeth gan enw cyswllt trydydd parti, fel aelod o’r teulu. Gallwch ddarparu gwybodaeth gyswllt arall ar gyfer Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a byddwn yn ei hanfon ymlaen at HESA.

Sut mae fy manylion yn cael eu rhannu a’u diogelu?

Mae gofyn i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam rannu’r wybodaeth gyswllt rydym yn ei chadw amdanoch ar hyn o bryd gyda HESA. Dim ond er mwyn cysylltu â chi am yr Arolwg Hynt Graddedigion y caiff eich gwybodaeth gyswllt wedi’i diweddaru ei defnyddio gan HESA. Mae hyn wedi’i amlinellu yn hysbysiad casglu data myfyrwyr HESA, a gafodd ei rannu gyda chi ar adeg cofrestru trwy ein datganiad preifatrwydd.

Ble alla’ i gael rhagor o wybodaeth?

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn: cy.graduateoutcomes.ac.uk/

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau heb eu hateb uchod, anfonwch e-bost at: graduateoutcomes@glyndwr.ac.uk

Beth os nad ydw i eisiau cymryd rhan?

Nid oes rhaid i chi gwblhau’r Arolwg Hynt Graddedigion. Byddwch yn gallu optio allan pan gewch wahoddiad i gwblhau’r arolwg. Dim ond trwy HESA y gallwch optio allan.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top