GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Eich dewis chi

Eich dewis chi

Os ydych chi'n ystyried dod i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn eich helpu i archwilio opsiynau gyrfa i lywio eich dewis o gwrs.

Nid yw llawer o bobl yn gwybod ble i ddechrau wrth ddewis llwybr gyrfaol posibl neu mae arnynt angen arweiniad i'w helpu i gyrraedd eu nod dewisol. Er na all ein tîm gyrfaoedd wneud penderfyniadau drosoch, gallant drafod eich syniadau, gan helpu i'w datblygu a'ch tywys drwy'r hyn y bydd angen i chi ei gyflawni i gyrraedd eich nod. Gallai hyn fod y cwrs sydd angen i chi ei astudio a'r opsiynau ar gyfer profiad gwaith, neu'r lleoliadau sydd ar gael i'ch helpu i sefyll allan.

Mae gan ein tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd nifer o adnoddau y gallwch eu defnyddio i'ch helpu i gynhyrchu'r syniadau hyn ac archwilio'ch hoff bethau a'ch cas bethau - o gwestiynau allweddol y dylech eu hystyried i fapio'ch sgiliau i opsiynau gyrfaol. Trefnwch apwyntiad cyfarwyddyd unigol drwy gofrestru ar WGUconnect neu drwy ffonio 01978 293240.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig ystod eang o gyrsiau o flynyddoedd sylfaen a graddau anrhydedd i raddau meistr ac ymchwil.

I'ch helpu i ystyried pa lefel sy'n iawn i chi, mae ein canllaw isod yn esbonio'r mathau o gyrsiau yr ydym yn eu cynnig.

Chelsea your choice

Blwyddyn cicdanio/blwyddyn sylfaen

Os nad ydych yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer gradd anrhydedd ond yn dal yn awyddus i ymuno â'r Brifysgol, bydd yr opsiwn hwn yn eich galluogi i ddechrau yn y Brifysgol eleni. Byddwch yn astudio'r sgiliau a'r wybodaeth a fydd yn eich helpu i symud ymlaen i radd lawn a fydd yn rhoi sylfaen gadarn ichi am dewis gwrs. Cael gwybod mwy am yr opsiynau cicdanio.

Gradd sylfaen

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi sgiliau a gwybodaeth ymarferol i chi yn eich dewis bwnc ac maent yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd anrhydedd. Maent yn cael eu hastudio dros ddwy flynedd yn llawn-amser a phedair blynedd yn rhan-amser. Gallwch ychwanegu at eich cymhwyster i lefel gradd anrhydedd drwy flwyddyn atodol. Mae'r cymhwyster a ddyfernir yn adlewyrchu natur eich dewis gwrs h.y. FdA Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau, FdSc Gradd Sylfaen Gwyddoniaeth neu FdEng Gradd Sylfaen Peirianneg.

Astudiaeth achos Rupert PG

Gradd anrhydedd

Fel arfer mae'r cyrsiau hyn yn cael eu hastudio dros dair blynedd llawn-amser a phum mlynedd yn rhan-amser. Byddwch yn ennill gwybodaeth fanwl o'ch dewis faes ac mae'r graddau hyn yn ofyniad hanfodol ar gyfer mynd ymlaen i gyrsiau ôl-raddedig neu ar gyfer cyflogaeth lefel raddedig. Mae'r cymhwyster a ddyfernir yn adlewyrchu natur y cwrs yr oeddech chi wedi ei ddewis e.e. BA Baglor yn y Celfyddydau, BSc Baglor yn y Gwyddorau, neu BEng Baglor mewn Peirianneg.

Cyrsiau proffesiynol

Mae cyrsiau proffesiynol yn datblygu eich sgiliau trwy gyrsiau sydd wedi eu halinio i gyrff proffesiynol. Mae'r rhain yn amrywio o ran cyfnodau astudio,  lefel y cymhwyster a dddyfernir a'r gofynion mynediad.  Cael gwybod mwy am ein cyrsiau proffesiynol.

Meistr Integredig

Mae ein hpsiwn llawn amser dros bedair blynedd yn eich galluogi i ymgymryd â modiwlau lefel meistr yn y bedwaredd flwyddyn a graddio gyda gradd meistr yn lle BA, BEng neu BSc. Rhywbeth i gadw mewn cof os ydych am sefyll allan. Cael gwybod mwy am ein gradd meistr integredig.

delwedd Amber Ymchwil

Gradd Meistr

Gellir astudio ein cyrsiau ôl-raddedig mewn ystod eang o feysydd a gwthio'ch gwybodaeth i'r lefel nesaf – sy'n ddelfrydol os ydych yn bwriadu symud eich gyrfa yn ei blaen. Mae'r cymhwyster yn adlewyrchu'r cwrs a ddewisir e.e. MA yw Meistr yn y Celfyddydau, MSc yw Meistr yn y Gwyddorau neu MBA yw Meistr mewn Gweinyddu Busnes.

Gradd ymchwil

Mae gradd ymchwil ôl-raddedig yn eich galluogi i ymgymryd ag astudiaethau annibynnol trylwyr mewn maes penodol. Rydym yn cynnig cymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth). Mae cyfnodau astudio yn amrywio yn dibynnu ar p'un a ydych yn dymuno cwblhau eich gradd ymchwil yn rhan-amser neu'n amser llawn. Cael gwybod am ein cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top