GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Eich dewis chi

Eich dewis chi

Os ydych chi'n ystyried dod i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn eich helpu i archwilio opsiynau gyrfa i lywio eich dewis o gwrs.

Nid yw llawer o bobl yn gwybod ble i ddechrau wrth ddewis llwybr gyrfaol posibl neu mae arnynt angen arweiniad i'w helpu i gyrraedd eu nod dewisol. Er na all ein tîm gyrfaoedd wneud penderfyniadau drosoch, gallant drafod eich syniadau, gan helpu i'w datblygu a'ch tywys drwy'r hyn y bydd angen i chi ei gyflawni i gyrraedd eich nod. Gallai hyn fod y cwrs sydd angen i chi ei astudio a'r opsiynau ar gyfer profiad gwaith, neu'r lleoliadau sydd ar gael i'ch helpu i sefyll allan.

Mae gan ein tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd nifer o adnoddau y gallwch eu defnyddio i'ch helpu i gynhyrchu'r syniadau hyn ac archwilio'ch hoff bethau a'ch cas bethau - o gwestiynau allweddol y dylech eu hystyried i fapio'ch sgiliau i opsiynau gyrfaol. Trefnwch apwyntiad cyfarwyddyd unigol drwy gofrestru ar WGUconnect neu drwy ffonio 01978 293240.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig ystod eang o gyrsiau o flynyddoedd sylfaen a graddau anrhydedd i raddau meistr ac ymchwil.

I'ch helpu i ystyried pa lefel sy'n iawn i chi, mae ein canllaw isod yn esbonio'r mathau o gyrsiau yr ydym yn eu cynnig.

Chelsea your choice

Blwyddyn cicdanio/blwyddyn sylfaen

Os nad ydych yn bodloni'r gofynion mynediad ar gyfer gradd anrhydedd ond yn dal yn awyddus i ymuno â'r Brifysgol, bydd yr opsiwn hwn yn eich galluogi i ddechrau yn y Brifysgol eleni. Byddwch yn astudio'r sgiliau a'r wybodaeth a fydd yn eich helpu i symud ymlaen i radd lawn a fydd yn rhoi sylfaen gadarn ichi am dewis gwrs. Cael gwybod mwy am yr opsiynau cicdanio.

Gradd sylfaen

Mae'r cyrsiau hyn yn rhoi sgiliau a gwybodaeth ymarferol i chi yn eich dewis bwnc ac maent yn cyfateb i ddwy flynedd gyntaf gradd anrhydedd. Maent yn cael eu hastudio dros ddwy flynedd yn llawn-amser a phedair blynedd yn rhan-amser. Gallwch ychwanegu at eich cymhwyster i lefel gradd anrhydedd drwy flwyddyn atodol. Mae'r cymhwyster a ddyfernir yn adlewyrchu natur eich dewis gwrs h.y. FdA Gradd Sylfaen yn y Celfyddydau, FdSc Gradd Sylfaen Gwyddoniaeth neu FdEng Gradd Sylfaen Peirianneg.

Astudiaeth achos Rupert PG

Gradd anrhydedd

Fel arfer mae'r cyrsiau hyn yn cael eu hastudio dros dair blynedd llawn-amser a phum mlynedd yn rhan-amser. Byddwch yn ennill gwybodaeth fanwl o'ch dewis faes ac mae'r graddau hyn yn ofyniad hanfodol ar gyfer mynd ymlaen i gyrsiau ôl-raddedig neu ar gyfer cyflogaeth lefel raddedig. Mae'r cymhwyster a ddyfernir yn adlewyrchu natur y cwrs yr oeddech chi wedi ei ddewis e.e. BA Baglor yn y Celfyddydau, BSc Baglor yn y Gwyddorau, neu BEng Baglor mewn Peirianneg.

Cyrsiau proffesiynol

Mae cyrsiau proffesiynol yn datblygu eich sgiliau trwy gyrsiau sydd wedi eu halinio i gyrff proffesiynol. Mae'r rhain yn amrywio o ran cyfnodau astudio,  lefel y cymhwyster a dddyfernir a'r gofynion mynediad.  Cael gwybod mwy am ein cyrsiau proffesiynol.

Meistr Integredig

Mae ein hpsiwn llawn amser dros bedair blynedd yn eich galluogi i ymgymryd â modiwlau lefel meistr yn y bedwaredd flwyddyn a graddio gyda gradd meistr yn lle BA, BEng neu BSc. Rhywbeth i gadw mewn cof os ydych am sefyll allan. Cael gwybod mwy am ein gradd meistr integredig.

delwedd Amber Ymchwil

Gradd Meistr

Gellir astudio ein cyrsiau ôl-raddedig mewn ystod eang o feysydd a gwthio'ch gwybodaeth i'r lefel nesaf – sy'n ddelfrydol os ydych yn bwriadu symud eich gyrfa yn ei blaen. Mae'r cymhwyster yn adlewyrchu'r cwrs a ddewisir e.e. MA yw Meistr yn y Celfyddydau, MSc yw Meistr yn y Gwyddorau neu MBA yw Meistr mewn Gweinyddu Busnes.

Gradd ymchwil

Mae gradd ymchwil ôl-raddedig yn eich galluogi i ymgymryd ag astudiaethau annibynnol trylwyr mewn maes penodol. Rydym yn cynnig cymwysterau MPhil (Meistr mewn Athroniaeth) a PhD (Doethur mewn Athroniaeth). Mae cyfnodau astudio yn amrywio yn dibynnu ar p'un a ydych yn dymuno cwblhau eich gradd ymchwil yn rhan-amser neu'n amser llawn. Cael gwybod am ein cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top