GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Trosolwg o'r broses LMA 

Bydd eich Corff Cyllido yn gofyn i chi gael Asesiad Anghenion LMA fel y gellir cymharu eich anghenion penodol â rhai eich cwrs arfaethedig er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth y bydd ei angen arnoch.

Bydd yr asesiad LMA yn nodi'r mathau o gyfarpar a chymorth arall y bydd ei angen arnoch, faint y bydd yn ei gostio ac o ble y gallwch eu cael. Bydd hefyd yn nodi unrhyw hyfforddiant y gallai fod angen arnoch er mwyn i wneud y defnydd gorau o'r offer a argymhellir, ac yn manylu ar unrhyw drefniadau arholi arbennig. Bydd cost eich asesiad LMA yn cael ei dalu o'r Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Ni ddylech drefnu asesiad LMA heb gadarnhau yn gyntaf gyda eich corff cyllido eu bod yn cytuno i chi wneud hynny. 

Canllaw Cam wrth Gam:

Gwneud Cais

Cwblhewch ffurflen gais LMA a'i hanfon i'ch corff cyllido gyda chopi o dystiolaeth feddygol/ddiagnostig o'ch anabledd.

Byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch corff cyllido i gysylltu a Chanolfan Asesu i drefnu Asesiad Angen.

Trefnu Apwyntiad
Cysylltwch â Chanolfan Asesu Glyndŵr i drefnu apwyntiad ar gyfer eich Asesiad Angen.

Ein nod yw rhoi apwyntiad ichi o fewn 15 diwrnod gwaith.

Anfonwch y ddogfennaeth angenrheidiol i'r Ganolfan Asesu cyn yr apwyntiad.

Mynychwch apwyntiad yr asesiad 

Adroddiad Asesiad Anghenion

Derbyniwch adroddiad Asesiad Anghenion. Ein nod yw darparu hyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd y Ganolfan Asesu'n anfon copi o'r adroddiad i'ch corff cyllido a'r Cynghorydd Anabledd yn eich prifysgol neu'ch coleg (os byddwch yn gofyn inni ei wneud)

Bydd eich corff cyllido'n ystyried yr argymhellion yn yr adroddiad a byddant yn rhoi gwybod ichi am y canlyniad

Darparu'r Cyfarpar

Derbyniwch unrhyw gyfarpar y cytunwyd arno megis meddalwedd a chaledwedd cynorthwyol a gwnewch unrhyw hyfforddiant a argymhellir

Siaradwch â'ch cynghorydd anabledd yn eich prifysgol/coleg i sicrhau bod yr holl gymorth a argymhellwyd i chi wedi cael ei drefnu.

 

Guide pic
Lawrlytho ein prosbectws

Top