GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Os byddwch chi eisiau trefnu apwyntiad dylech chi, yn gyntaf oll, gysylltu â'ch corff cyllido am ganiatâd i gael eich asesu ac am gadarnhad y byddant yn talu am gost yr asesiad. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddiweddar i'r corff cyllido o'ch anableddl. Gall hyn gynnwys tystiolaeth feddygol neu adroddiad yn manylu ar unrhyw wahaniaethau dysgu penodol a gynhyrchwyd gan Seicolegydd Addysg neu unigolyn â chymwysterau priodol. Bydd eich Ymgynghorydd Anabledd yn eich Prifysgol neu Goleg yn gallu eich helpu chi ac yn eich cynghori ar sut i gael y dystiolaeth angenrheidiol ofynnol.

I drefnu asesiad, gallwch gysylltu â Chanolfan Asesu Prifysgol Glyndŵr ar y ffôn, drwy e-bost neu yn bersonol.

Yn bersonol:

Rydyn ni ar 3ydd Llawr Adeilad Edward Llwyd. Mae ein derbynfa ar agor yn ystod yr amserau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Iau 9.30am i 4.30pm Dydd Gwener 9.30am i 1pm.

Ffôn: 01978 293594

E-bost: assessmentcentre@glyndwr.ac.uk


Efallai y gofynnir i chi pa fath o anabledd sydd gennych (yn ôl y categorïau a ddefnyddir gan UCAS) ac a oes unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich anabledd y dylem fod yn ymwybodol ohoni. Gofynnir y cwestiwn hwn fel y gall y ganolfan asesu sicrhau bod yr asesydd LMA fydd yn eich gweld yn eich apwyntiad yw'r un fwyaf addas i gwrdd â'ch anghenion.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gwnewch yn siŵr bod eich dyddiadur yn barod er mwyn i chi sicrhau eich bod ar gael ar gyfer y penodiad rydym yn ei neilltuo ar eich cyfer. Pan fyddwn wedi cytuno ar ddyddiad ac amser cyfleus ar gyfer eich asesiad, byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig o'ch apwyntiad asesu,  ynghyd â map a chyfarwyddiadau ar sut i gael hyd i ni, a rhai manylion am beth i'w ddisgwyl yn ystod eich asesiad. 

Amser Aros ar gyfer Asesiad:

Mae'r amser aros presennol ar gyfer apwyntiad asesu tua 10 - 12 diwrnod. Efallai y byddwn yn gallu eich gweld yn gynt os bydd rhywun yn canslo eu hapwyntiad - cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Ein nod yw rhoi apwyntiad i chi o fewn 15 diwrnod gwaith. Os na allwn roi apwyntiad i chi o fewn y cyfnod hwn, byddwn yn rhoi manylion am ganolfannau eraill ichi a all fod yn gallu eich gweld yn gynt.

Rydym yn cynnig Asesiadau Anghenion  dydd Llun - dydd Gwener gydag amrywiaeth o amseroedd apwyntiadau. Byddwn yn ceisio bod mor hyblyg ag y gallwn i ddarparu ar gyfer eich anghenion.

online prospectus

Top