GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Os byddwch chi eisiau trefnu apwyntiad dylech chi, yn gyntaf oll, gysylltu â'ch corff cyllido am ganiatâd i gael eich asesu ac am gadarnhad y byddant yn talu am gost yr asesiad. Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth ddiweddar i'r corff cyllido o'ch anableddl. Gall hyn gynnwys tystiolaeth feddygol neu adroddiad yn manylu ar unrhyw wahaniaethau dysgu penodol a gynhyrchwyd gan Seicolegydd Addysg neu unigolyn â chymwysterau priodol. Bydd eich Ymgynghorydd Anabledd yn eich Prifysgol neu Goleg yn gallu eich helpu chi ac yn eich cynghori ar sut i gael y dystiolaeth angenrheidiol ofynnol.

I drefnu asesiad, gallwch gysylltu â Chanolfan Asesu Prifysgol Glyndŵr ar y ffôn, drwy e-bost neu yn bersonol.

Yn bersonol:

Rydyn ni ar 3ydd Llawr Adeilad Edward Llwyd. Mae ein derbynfa ar agor yn ystod yr amserau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Iau 9.30am i 4.30pm Dydd Gwener 9.30am i 1pm.

Ffôn: 01978 293594

E-bost: assessmentcentre@glyndwr.ac.uk


Efallai y gofynnir i chi pa fath o anabledd sydd gennych (yn ôl y categorïau a ddefnyddir gan UCAS) ac a oes unrhyw wybodaeth ychwanegol am eich anabledd y dylem fod yn ymwybodol ohoni. Gofynnir y cwestiwn hwn fel y gall y ganolfan asesu sicrhau bod yr asesydd LMA fydd yn eich gweld yn eich apwyntiad yw'r un fwyaf addas i gwrdd â'ch anghenion.

Pan fyddwch yn cysylltu â ni gwnewch yn siŵr bod eich dyddiadur yn barod er mwyn i chi sicrhau eich bod ar gael ar gyfer y penodiad rydym yn ei neilltuo ar eich cyfer. Pan fyddwn wedi cytuno ar ddyddiad ac amser cyfleus ar gyfer eich asesiad, byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig o'ch apwyntiad asesu,  ynghyd â map a chyfarwyddiadau ar sut i gael hyd i ni, a rhai manylion am beth i'w ddisgwyl yn ystod eich asesiad. 

Amser Aros ar gyfer Asesiad:

Mae'r amser aros presennol ar gyfer apwyntiad asesu tua 10 - 12 diwrnod. Efallai y byddwn yn gallu eich gweld yn gynt os bydd rhywun yn canslo eu hapwyntiad - cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Ein nod yw rhoi apwyntiad i chi o fewn 15 diwrnod gwaith. Os na allwn roi apwyntiad i chi o fewn y cyfnod hwn, byddwn yn rhoi manylion am ganolfannau eraill ichi a all fod yn gallu eich gweld yn gynt.

Rydym yn cynnig Asesiadau Anghenion  dydd Llun - dydd Gwener gydag amrywiaeth o amseroedd apwyntiadau. Byddwn yn ceisio bod mor hyblyg ag y gallwn i ddarparu ar gyfer eich anghenion.

online prospectus

Top