GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth neu'r driniaeth a gawsoch am unrhyw reswm, cysylltwch â'r Ganolfan Asesu yn y lle cyntaf. Byddwn yn ymchwilio i'r mater ac yn ymateb yn unol â hynny. Os ydych yn anfodlon ar yr ymateb hwn gallwch gychwyn gweithdrefn gwynion Prifysgol Glyndŵr.

Yr hyn rydym yn disgwyl oddi wrthych

Er mwyn darparu gwasanaeth effeithiol rydym yn gofyn i chi:

 • roi gwybod inni mewn da bryd os nad ydych yn gallu mynychu apwyntiad rydych chi wedi ei drefnu, efallai y byddwn yn gallu gwneud y lle hwnnw ar gael i fyfyriwr arall
 • ymateb i unrhyw ohebiaeth a anfonwn atoch mewn perthynas â'r Asesiad cyn gynted ag y bo modd, bydd hyn yn helpu i leihau unrhyw oedi yn y broses asesu
 • rhoi gwybod i ni os nad ydych yn teimlo ein bod wedi rhoi digon o wybodaeth i chi neu os oes gennych unrhyw awgrym arall am y gwasanaeth a gynigiwn
 • cwblhau'r ffurflenni gwerthuso yr ydym yn eu dosbarthu yn dilyn eich defnydd o'n gwasanaethau, fel y gallwn gwrdd â'ch anghenion yn y dyfodol rhai ein cwsmeriaid eraill yn y modd gorau posibl

Gweithdrefn cwynion asesu

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth neu'r driniaeth yr ydych wedi ei chael gan Ganolfan Asesu Glyndŵr am unrhyw reswm, rhowch wybod i ni a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys eich cwyn yn gyflym.

Nid ydym yn edrych ar gwynion fel pethau diangen. Yn wir, efallai y byddant yn ein helpu i weld ble y gallai ein gwasanaethau neu weithdrefnau gael eu gwella. Felly rhowch wybod inni lle rydych yn teimlo ein bod ni wedi gwneud camgymeriad neu wedi gwneud rhywbeth rydych chi'n ei ystried yn yn anfoddhaol neu'n annerbyniol. Hyd yn oed os nad ydych yn meddwl bod eich pryder penodol yn gyfystyr â 'chwyn' byddem yn dal i hoffi gwybod am y peth. Efallai y byddwch yn ein helpu i fynd i'r afael â rhywbeth y byddem ni fel arall yn anghofio.

Yr hyn sydd rhaid ichi ei wneud:

 1. Y cam cyntaf yw siarad ag aelod o staff y Ganolfan Asesu.  Gellir gwneud hyn yn eithaf anffurfiol, naill ai'n uniongyrchol drwy ymweld â'r ganolfan, dros y ffôn (01978 293254 neu 01978 293594) neu drwy e-bost i assessmentcentre@glyndwr.ac.uk.
  Fel arfer, yr aelod staff gorau i siarad â nhw fydd yr un oedd delio â'r mater yr ydych yn poeni amdano, gan y byddant yn y safle orau i'ch helpu yn gyflym ac i unioni pethau. Os nad ydynt ar gael, neu pe byddai'n well gennych siarad â rhywun arall, gofynnwch.

 2. Esboniwch eich cwyn a gofyn am ddatrysiad penodol iddo.

 3. Rydym yn gobeithio y byddwch ond yn teimlo'r angen i wneud cwyn ffurfiol fel dewis olaf ac y byddwch yn cwyno wrth yr unigolyn sy'n elio â'r mater yn gyntaf i roi cyfle iddyn nhwunioni pethau. Fodd bynnag, os ydych dal yn anfodlon, y cam nesaf yw ysgrifennu eich cwyn i reolwr y Ganolfan Asesu (Sarah Roberts) yn nodi'r manylion, gan egluro beth aeth o'i le yn eich barn chi a'r hyn yr ydych yn teimlo y byddai unioni pethau.

 4. Os nad ydych yn hapus am ysgrifennu llythyr gallwch gwblhau ffurflen gwyno'r Ganolfan Asesu, sydd ar gael i'w lawrlwytho drwy glicio isod neu gallwch godi ffurflen o'r Ganolfan. Fel arall, gallwch chi bob amser ofyn i aelod o staff y Ganolfan Asesu gymryd nodiadau o'ch cwyn. Dylech wneud yn siŵr eich bod yn cytuno â'r hyn y maent wedi eu cofnodi a byddant yn eich rhoi eich copi eich hun ichi er mwyn ichi gael cyfeirio ato.

 5. Unwaith y bydd rheolwr y ganolfan wedi derbyn copi o'r gŵyn, byddant yn ymchwilio yn llawn. Bydd eich cwyn yn cael ei chydnabod yn ysgrifenedig o fewn pum diwrnod gwaith ar ôl iddi gael ei derbyn a bydd yr ohebiaeth yn dweud pryd y gallwch ddisgwyl ymateb llawn. Fel arfer, dylai hyn fod o fewn tair wythnos oni bai bod y mater yn gymhleth iawn, megis lle mae angen i ni gysylltu â sefydliadau eraill. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwn yn dal i roi gwybod i chi pa gamau sy'n cael eu cymryd ac yn dweud wrthych pryd yr ydym yn disgwyl rhoi ymateb llawn ichi.

 6. Os na fyddwch yn meddwl bod yr ateb neu'r datrysiad yn foddhaol,  bydd rheolwr y ganolfan yn rhoi copi i chi o weithdrefn gwyno berthnasol Prifysgol Glyndŵr ac yn eich hysbysu o'r dulliau gweithredu, a'r ffynonellau cymorth, sydd yn agored i chi, dan y gweithdrefnau hyn.  (Mae Canolfan Asesu Glyndŵr yn atebol i i weithdrefn gwynion Prifysgol Glyndŵr y mae gennych yr hawl i alw arni ar unrhyw gam).
online prospectus

Top