GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

 

Sut y gallaf baratoi ar gyfer yr apwyntiad?

Bydd o gymorth i chi ac i'ch asesydd os byddwch chi'n cymryd ychydig o amser cyn i chi ddod i'r apwyntiad i feddwl am eich cwrs astudio a'r effaith debygol arnoch chi fel unigolyn ag anghenion. Gallwch baratoi ar gyfer yr asesiad drwy ddod o hyd i wybodaeth am y gweithgareddau sydd ynghlwm wrth y cwrs yr ydych/y byddwch yn cymryd rhan ynddo, er enghraifft:

 • Sut mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno (e.e. darlithoedd, seminarau, labordai)?
 • Faint o oriau addysgu sydd bob wythnos?
 • Sut yr ydych yn cael eich asesu (e.e. arholiadau, gwaith cwrs)?
 • A oes angen i chi ddefnyddio unrhyw feddalwedd penodol?
 • A oes disgwyl i fyfyrwyr ddefnyddio e-bost ac adnoddau ar-lein?
 • Faint o ddarllen fydd angen i chi ei wneud?
 • Oes angen i chi fynd ar leoliad neu'n ymgymryd â theithiau maes?
 • Sut y gallai y llwyth gwaith newid dros hyd y cwrs?

Mae'n ddefnyddiol feddwl am pa mor effeithiol oedd eich strategaethau astudio blaenorol. A gawsoch chi gymorth gan deulu, ffrindiau neu athrawon - pobl na fyddent o bosibl yn gallu eich helpu gymaint yn awr? Byddwn yn anfon ffurflen gofynion cwrs i'w chwblhau pan gaiff eich apwyntiad ei gadarnhau.  Gwnewch yn siŵr hefyd teich bod yn gwybod sut i gyrraedd Canolfan Asesu Prifysgol Glyndŵr (cliciwch ar y ddolen 'Sut i Dod o hyd i ni') a threfnwch unrhyw gymorth personol, cymorth cludiant neu gyfathrebu a allai fod ei angen arnoch yyn ystod yr ymweliad.

A gaf i ddod â rhywun gyda fi i'r asesiad?

Mae croeso i chi ddod â ffrind, aelod o'r teulu neu Eiriolwr gyda chi. Mae gan y Ganolfan Asesu dderbynfa gyfforddus lle gallant aros i chi tra bod yr asesiad yn cael ei gynnal. Mae'n well gan y rhan fwyaf o'r myfyrwyr gan asesiad un-i-un gyda'r asesydd, ond mae croeso i siarad ag aelod o staff os yw'n well gennych gael rhywun yn yr asesiad gyda chi.

A fydd gan y broses asesu unrhyw oblygiadau cost imi'n bersonol?

Na fydd, bydd cost yr asesiad yn cael ei ariannu o'ch LMA.

Yn unol â Grŵp Sicrhau Ansawdd Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA-QAG), mae Canolfan Asesu Glyndŵr yn cynnig ffi asesu cwbl gynhwysol. Mae hyn yn golygu y bydd yr holl waith fydd ei angen drwy gydol eich cwrs astudio'n cael ei wneud o dan yr un ffi hon. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Anghenion ychwanegol sy'n dod i'ch rhan
 • Unrhyw weithgareddau a gyflawnir gan yr aseswr neu'r ganolfan i adolygu eich cymorth LMA, drwy gydol eich cwrs gwreiddiol.
 • Cysylltu â chyrff cyllido, cyflenwyr offer, SAU neu randdeiliaid eraill at ddibenion adolygu'ch anghenion cymorth

Byddwn yn cysylltu â chi wrth i chi symud ymlaen drwy eich cwrs i gael adborth ar sut mae'r profiad asesu wedi bod i chi ac i weld pa mor effeithiol y mae'r strategaethau cymorth wedi bod.

Fodd bynnag, cysylltwch â ni ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich argymhellion cymorth.

Beth sy'n digwydd yn ystod yr asesiad?

Mae sesiynau asesu fel arfer yn para o awr a hanner i dair awr. Mae'r asesiad yn gyfrinachol ac mae'n cael ei gynnal mewn awyrgylch hamddenol a chefnogol gan aseswyr sydd â phrofiad arbenigol o'ch anabledd neu'ch anhawster dysgu penodol. Nid prawf yw'r asesiad yn brawf ond yn gyfle i chi drafod eich anghenion dysgu ychwanegol o fewn cyd-destun eich astudiaethau.

Byddwch yn cael y cyfle i siarad am eich profiadau yn y gorffennol ac unrhyw strategaethau yr ydych wedi eu datblygu i fynd i'r afael â'ch anawsterau. Bydd opsiynau cymorth gwahanol gael eu harchwilio, ac rhyngoch chi, byddwch yn dod i gasgliad am y cymhorthion astudio a'r strategaethau mwyaf priodol i'ch anghenion.

Gan ddibynnu ar eich anghenion cymorth unigol, gallai'r rhain gynnwys:

 • Rhywun i gymryd nodiadau neu ysgrifennydd
 • Offer a meddalwedd cyfrifiadurol
 • Dyfais recordio
 • Gwasanaethau dehonglwr
 • Costau llungopïo ychwanegol
 • Lwfans llyfrau
 • Estyniadau i fenthyciadau llyfrgell
 • Hyfforddiant cymorth Dyslecsia Un-i-un
 • Mentor dysgu

Tua diwedd asesiad LMA, bydd yr asesydd LMA yn adolygu'r drafodaethau y maent wedi eu cael gyda chi yn ystod yr asesiad ac yn crynhoi'r argymhellion arfaethedig a fydd yn eu hadroddiad LMA. 

Bydd yr asesydd DSA hefyd yn trafod y camau nesaf yn y broses o wneud cais LMA gyda chi. Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am yr asesiad LMA a fydd newyd ddigwydd, dyna gyfle da i chi eu gofyn. Bydd eich asesydd LMA'n gwneud eu gorau i sicrhau yr ymdrinnir â hwy.

Beth sy'n digwydd ar ôl yr asesiad?

Ar ôl yr asesiad, bydd yr asesydd yn llunio'ch adroddiad. in nod yw cynhyrchu adroddiad o fewn deg diwrnod gwaith ar ôl eich apwyntiad - er y gall gymryd ychydig mwy o amser os oes angen cael hyd i offer arbenigol iawn. Cysylltwch  â ni os oes gennych unrhyw bryderon.

Os ydych eisoes wedi dechrau ar eich cwrs, eglurwch wrth eich tcynghorydd anabledd yn eich coleg neu brifysgol eich bod wedi cael Asesiad Angen, oherwydd efallai y byddant yn gallu rhoi rhywfaint o gefnogaeth dros dro yn ei le neu roi benthyg offer ichi ei ddefnyddio. Pan fyddwn ni'n derbyn eich cymeradwyaeth o'r adroddiad byddwn ni'n ei anfon ymlaen i'ch corff cyllido. Byddant yn prosesu eich cais am gymorth a phenderfynu a ydynt yn mynd i gefnogi pob un o'r argymhellion yn eich adroddiad, neu dim ond rhai ohonynt.

Unwaith y bydd eich corff cyllido wedi dod i benderfyniad byddant yn dweud wrthych yn ysgrifenedig, ac yn fanwl, yr argymhellion y maent yn gallu eu cymeradwyo. Byddant yn dweud wrthych pa gyflenwyr offer a darparwyr cymorth y dylech eu defnyddio a'r trefniadau ar gyfer taliadau y mae'n rhaid i chi eu dilyn. Gyda'ch caniatâd, bydd copi hefyd yn cael ei anfon at staff cymorth anabledd yn eich prifysgol neu goleg er mwyn eu galluogi i roi eich cymorth ar waith.

Pryd bydda i'n derbyn fy offer?

Mae pa mor hir mae'n ei gymryd i chi dderbyn eich offer yn dibynnu ar eich corff cyllido. Ar gyfartaledd, dylech wybod a yw'r argymhellion wedi cael eu cymeradwyo tua phedair i chwe wythnos ar ôl i chi dderbyn ryr adroddiad. Efallai y bydd eich corff cyllido yn archebu eich offer yn uniongyrchol oddi wrth y cyflenwyr neu efallai y byddwch yn derbyn cyllid i'ch galluogi i brynu offer yn uniongyrchol.

Mae'n bwysig nad ydych yn prynu unrhyw eitemau nes bod eich corff cyllido wedi cadarnhau y dylech wneud hynny. Byddwn yn hapus i weithredu ar eich rhan i drefnu i gyflenwr gludo'ch technoleg arbenigol i'ch cyfeiriad. Os oes gennych unrhyw anawsterau ar unrhyw gam o'r broses, byddem yn hapus i helpu, felly cysylltwch â ni.

A fyddaf yn cael yr holl gyfarpar sydd ei angen arnaf?

Mae llawer o fyfyrwyr yn teimlo y byddai technoleg gyfrifiadurol yn ddefnyddiol iddynt. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau penodol sy'n berthnasol i'r hyn ac mae'n rhaid i Ganolfan Asesu Glyndŵr a'ch corff cyllido ddilyn canllawiau llym gan y llywodraeth (Yr Adran Addysg a Sgiliau) sy'n nodi'r amgylchiadau lle y gellir eu hargymell.

Mae'n rhaid i bob argymhellion a wnaed fod yn uniongyrchol gysylltiedig ag anhawster sydd gennych o ganlyniad i'ch anabledd. Mewn rhai achosion, mae hyn yn golygu na allwn ni argymell yr  holl adnoddau ydych yn teimlo y byddai'n ddefnydiol. Fodd bynnag, os dyna'r achos, bydd llawer o gyrff ariannu yn caniatáu i chi ychwanegu eich arian eich hun i'r arian y maent yn gallu ei ryddhau i'ch galluogi i brynu offer ychwanegol neu wahanol.

Pa mor hir cyn imi gael unrhyw offer/cymorth a argymhellwyd?

Mae hyd y cyfnod rhwng asesiad LMA a derbyn unrhyw offer/cymorth a argymhellir yn gallu amrywio. Mae'n aml yn dibynnu ar yr adeg o'r flwyddyn. Mae cymorth anfeddygol (cymorth dyslecsia, cymorth corfforol, ac ati) yn aml yn cael ei drefnu ar unwaith, gan y gall hyn gael ei roi ar waith gan eich sefydliad cyn gynted ag y bydd yr adroddiad yn cyrraedd.

A oes gwahaniaeth os na fydda i wedi cael fy asesiad anghenion cyn imi ddechrau fy nghwrs?

Mae yn dibynnu i raddau helaeth ar natur a difrifoldeb eich anabledd. Os oes nam ar eich golwg, nam ar eich clyw neu mae gennych anawsterau symud difrifol yna argymhellir eich bod yn cael eich asesiad wedi'i wneud cyn i'ch cwrs ddechrau. Mae'r argymhellion yn debygol o fod yn bwysig o'r diwrnod cyntaf. Ar gyfer rhai anableddau eraill mae llai o frys. Efallai na fydd y cyfarpar yn hanfodol i sesiynau addysgu cychwynnol.

Peidiwch ag oedi pethau'n hirach nag sydd rhaid i chi. Fodd bynnag, gall weithiau helpu'r aseswr i wneud argymhellion os gydd gennych eisoes rywfaint o brofiad o'ch cwrs.

A gaf i dderbyn cyfarpar cyn i'm cwrs ddechrau?

O bosibl. Unwaith y bydd eich corff cyllido wedi sefydlu eich bod yn gymwys i gael Lwfans Myfyrwyr Anabl gall dalu am eitemau o offer arbennig a argymhellwyd yn eich adroddiad asesu LMA yn fuan cyn i'ch cwrs ddechrau er mwyn i chi eu defnyddio o gychwyn cyntaf eich astudiaethau. Fodd bynnag, bydd eich corff cyllido yn gofyn am dystiolaeth eich bod wedi cael eich derbyn ar eich cwrs cyn y byddant yn ystyried gwneud hynny.

Beth sy'n digwydd i'r cyfarpar pan fydd y cwrs yn gorffen?

Mae'r holl offer a brynwyd gyda LMA yn eiddo, ac yn aros yn eiddo, ichi. Efallai y byddwch yn penderfynu cynnig yr offer naill ai i'ch prifysgol neu'ch coleg neu'ch corff cyllido i fyfyrwyr eraill gael ei ddefnyddio. Neu gallwch gadw'r offer os ydych yn bwriadu mynd ymlaen i gwrs astudio pellach (er enghraifft, cwrs ôl-raddedig).

online prospectus

Top