GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Lwfansau Myfyrwyr Anabl yw grantiau i helpu i dalu am y costau cwrs ychwanegol y gall myfyrwyr eu hwynebu o ganlyniad uniongyrchol i anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol. Eu nod yw helpu myfyrwyr anabl i astudio mewn modd cyfartal â myfyrwyr eraill. 

Gall myfyrwyr llawn-amser, rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig wneud cais am Lwfansau Myfyrwyr Anabl. Nid yw'r swm a gewch yn dibynnu ar incwm eich cartref. Mae Lwfansau Myfyrwyr Anabl yn cael u talu ar ben y pecyn ariannol safonol i fyfyrwyr, ac nid oes angen dalu'r grant yn ôl. 

I beth maen nhw? 

Gall Lwfansau Myfyrwyr Anabl helpu gyda:

  • offer arbenigol sydd ei angen arnoch i astudio - er enghraifft, cyfrifiadur o feddalwedd arbenigol
  • cynorthwyydd nad yw'n gynorthwyydd meddygol, megis rhywun i gymryd nodiadau neu ddarllenydd nodiadau
  • costau teithio ychwanegol y mae rhaid i chi eu talu oherwydd eich anabledd
  • costau eraill - er enghraifft, llyfrau, llungopïo, costau papur

Cael prawf o'ch anabledd neu'ch anhawster dysgu penodol 

Bydd angen i chi fodloni eich corff cyllido bod effeithiau eich cyflwr yn golygu y bydd angen i chi dalu costau ychwanegol drwy fynychu'ch cwrs. Os ydych yn anabl, neu ag anawsterau iechyd meddwl, bydd angen i chi ddarparu prawf meddygol o'ch anabledd, megis llythyr gan eich meddyg neu'ch arbenigwr. Os oes gennych fwy nag un cyflwr meddygol, dylech ddarparu tystiolaeth ar gyfer pob un ohonynt.

Os oes gennych anhawster dysgu penodol (megis dyslecsia), bydd angen tystiolaeth o hyn ar eich corff cyllido gan rywun â chymwysterau addas (megis Seicolegydd Addysg neu athro arbenigol). Os cafodd eich asesiad ei gynnal cyn ichi droi'n 16, mae'n bosibl y bydd eich corff cyllido yn gofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf i weld beth fydd effaith debygol eich anhawster dysgu penodol ar y sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar gyfer addysg uwch.

Efallai y bydd cynghorydd anabledd eich prifysgol neu'ch coleg yn gallu eich helpu chi i drefnu asesiad diweddaru, neu un newydd. Ni all eich corff cyllido dalu costau diagnosis eich anabledd ar gyfer sefydlu a ydych yn gymwys i gael LMA.

Faint y byddwch chi'n ei dderbyn? 

Mae hyn yn seiliedig i raddau helaeth  ar eich anghenion unigol, ond mae uchafsymiau ar gyfer y gwahanol lwfansau. Pan fyddwch yn gwneud cais, bydd eich corff cyllido yn gofyn i chi gael asesiad anghenion i bennu pan gymorth sydd ei angen arnoch. Bydd hyn yn cael ei wneud gan rywun gydag asesydd arbenigol mewn canolfan asesu fel Canolfan Asesu Glyndŵr. Efallai y bydd cost yr asesiad anghenion yn cael ei ddiwallu drwy eich Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Mae lwfansau ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig llawn-amser a rhai israddedig rhan-amser yn amrywio.

Pryd y gallaf wneud cais?

Gwnewch gais cyn gynted ag y gallwch cyn i'ch cwrs ddechrau er mwyn derbyn taliadau yn brydlon. Fodd bynnag, gallwch wneud cais am LMA ar unrhyw adeg yn ystod eich cwrs.

online prospectus

Top