GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Fel rhan o'n rhaglen o welliant parhaus, rydym yn croesawu adborth gan y myfyrwyr am eu profiad o fynychu Asesiad Angen yn ein Canolfan. 

Mae adborth yn hynod o bwysig i ni ac isod ceir detholiad o sylwadau o'n ffurflenni adborth:

 • Er fy mod yn nerfus iawn cyn yr asesiad, roedd y staff yn gynorthwyol iawn ac yn gyfeillgar. Profiad cadarnhaol iawn! Rwy'n teimlo'n fwy hyderus am oresgyn anawsterau ac yn teimlo fel pe bawn i'n cael fy ngwerthfawrogi fel myfyriwr. Diolch.
 • Roedd yr holl staff y des i ar eu traws yn y ganolfan asesu yn hynod gyfeillgar, agos atoch, goddefgar ac yn broffesiynol, yn ddieithriad. Roeddwn yn teimlo bod yr asesydd yn wybodus iawn ac yn darparu cyngor ardderchog. Roedd o'n gwneud i'r asesiad deimlo'n anffurfiol er mwyn i mi fod yn gartrefol, ond ar yr un pryd roedd yn ymdrin â phob agwedd o'r cyfarfod gyda phroffesiynoldeb. Mae'r argymhellion a wnaeth wedi helpu i drawsnewid fy mhrofiad prifysgol yn llwyr ac wedi cael effaith fawr ar ansawdd fy mywyd o ganlyniad. Diolch!
 • Roedd yr aseswyr mor garedig a chymwynasgar, mae'r offer yr wyf wedi ei gael o ganlyniad i'r asesiad a chanolfan Irlen dilynol wedi newid fy mywyd yn llythrennol. Byddwn yn argymell unrhyw un sydd angen cymorth i wneud hyn. Am flynyddoedd dw i wedi osgoi asesu gan fy mod i'n ofni i rywun ddweud wrthyf fy mod yn dwp, ond roedd yr aseswyr yn gwneud i mi deimlo'n gartrefol ac roedd yn amlwg eu bod eisiau helpu.
 • Cafodd yr asesiad ei wneud mewn modd sensitif a thrylwyr. Roedd yn nodi'n gywir fy nghryfderau a'r meysydd y byddai cymorth a chefnogaeth o les imi. Mae'r cymorth sydd wedi cael ei roi ar waith ar ôl fy asesiad wedi rhoi hyder i mi ac yn fy helpu i fwynhau fy mywyd prifysgol. Diolch.
 • Gwasanaeth gwych - wedi fy helpu'n fawr iawn! Diolch.
 • Mae staff y Ganolfan Asesu wedi bod yn hynod gefnogol, maent wedi rhoi gwybod imi am adnoddau a allai fod o les imi o ran fy astudiaethau. Mae gen i anabledd drwy gydol fy mywyd ac nid oeddwn yn gwybod bod adnoddau o'r fath ar gael. Diolch yn fawr iawn i chi.
 • Mae'r holl gefnogaeth sydd wedi cael ei rhoi i mi wedi bod yn wych. Mae wedi rhoi mwy o hyder imi yn fy hunan ac wedi golygu bod y profiad prifysgol yn un cadarnhaol. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi fy helpu.
 • Mae staff y Ganolfan Asesu wedi bod o gymorth mawr, nid oedd yr un fater yn broblem iddynt. Rwyf wedi eu ffonio ers hynny gyda gwahanol gwestiynau a bob amser wedi cael ateb i fy mhroblemau.
 • Mae'r holl brofiad yn hawdd iawn i'w gael o'r dechrau i'r diwedd a byddwn i'n hapus i'w argymell.
 • Yn hapus iawn gyda sut aeth hi. Roedd pawb yn neis iawn.
 • Roedd y gefnogaeth a'r gwasanaeth a gefais yn ffantastig.  Ni allaf ganmol pawb oedd wedi fy helpu'n ddigon uchel. Diolch.
 • Dull proffesiynol iawn gan yr holl staff a oedd yn gwneud i mi deimlo'n gartrefol iawn; Byddwn bron yn dweud ei bod yn 2 awr bleserus. Mae bob amser yn anodd gwella gwasanaeth sydd eisoes ar frig y dosbarth. Diolch yn fawr am yr help a'r cymorth derbyniol iawn a roddwyd cyn, yn ystod ac ar ôl fy asesiad.
online prospectus

Top