GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Canolfan Irlen

Canolfan Irlen

Beth y mae Canolfan Irlen ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ei wneud?

Mae Canolfan Irlen ym Mhrifysgol Glyndŵr yn darparu asesiadau diagnostig, cyngor, arweiniad a gwasanaeth arbenigol i bobl â Syndrom Irlen sy'n mynychu addysg uwch. Rydym yn rhagnodi ac yn darparu haenau/lensys arbenigol i fyfyrwyr sy'n gymwys i gael y Lwfans Myfyrwyr Anabl. Mae'r gwerthusiadau gynhelir gan y ganolfan yn arwain at ddarparu lensys arbenigol sydd ar gael i fyfyrwyr drwy gyllid LMA.

Mae gan ein tîm o sgrinwyr ardystiedig wybodaeth eang o'r broses sgrinio gan ddefnyddio dulliau sgrinio unigol maent yn defnyddio troshaenau lliw i adnabod a lleihau'r anawsterau sy'n gysylltiedig â Syndrom Irlen.

Mae gan ein tîm o ddiagnostegyddion achrededig wybodaeth, profiad ac arbenigedd yn y broses ddiagnostig er mwyn rhoi'r haenau/lensys unigol arbenigol i fyfyrwyr sy'n briodol i'w hanghenion sbectrol.

Mae gan y ganolfan gyfleusterau ardderchog ar gyfer asesu Syndrom Irlen. Mae'r rhain yn cynnwys y broses sgrinio gychwynnol sy'n nodi'r anawsterau sy'n gysylltiedig â Syndrom Irlen. Mae asesiad manwl yn cael ei wneud drwy ddefnyddio pecyn lens penodol arbenigol a ddefnyddir i adnabod yr hidlen unigol er mwyn gweddu i'r dim i'w hanghenion penodol.

Efallai y bydd cyfuniad o amrywiaeth o arlliwiau cyn i'r un cywir gael ei adnabod i leihau neu ddileu'r anawsterau gweledol-canfyddiadol a'r anawsterau sensitifrwydd golau sy'n gysylltiedig â Syndrom Irlen.

Mae asesiadau a wneir gan y ganolfan yn annibynnol ar holl weithgynhyrchwyr a chyflenwyr lensys arlliwedig lliw, ac mae'r ganolfan yn darparu argymhellion diduedd, unigol ar gyfer anghenion unigol priodol. Gall myfyrwyr wneud dewis gwybodus i ddiwallu eu hanghenion o'r ystod o wahanol haenau/lensys sydd ar gael iddynt.

 

 

Beth yw Syndrom Irlen?

Mae pobl sydd â Syndrom Irlen (Sensitifrwydd Sgotopig) yn cael problemau gyda chanfyddiad gweledol. Yr ymennydd sy'n dehongli'r wybodaeth weledol sydd wedyn yn cael ei gweld gan yr unigolyn.
Mae ymchwil yn dangos bod 12-15% o'r boblogaeth yn dioddef o Syndrom Irlen. Fydd rhai pobl ond yn profi mân broblemau, efallai y bydd pobl eraill yn ei chael yn anodd dysgu ac astudio.

Gall darllen fod yn broblem oherwydd bod y print ar y dudalen yn cael ei anffurfio po hwyaf y byddan nhw'n darllen. Maent yn profi blinder a/neu straen ar y llygaid, gall y rhain ddechrau cosi neu fynd yn ddyfrllyd; gall y problemau hyn greu cur pen neu mewn achosion difrifol gyfog. Hefyd, gall cyfrifiaduron a chyflyrau golau llachar megis fgoleuadau fflẅoroleuol fod yn anghyfforddus iddynt weithio neu astudio ynddynt.

Gall Syndrom Irlen fod yn gysylltiedig â phroblemau dysgu eraill megis dyslecsia neu ADD/HD, gall llawer o bobl  sydd â dyslecsia hefyd fod yn dioddef o Syndrom Irlen.



Beth yw'r symptomau?

Sensitifrwydd golau

Problemau gyda disgleirdeb, goleuadau fflworoleuol, golau'r haul, a/neu gyrru yn y nos. Anhawster i ganolbwyntio neu weithio o dan olau llachar.

Problemau gyfer cyferbyniad

Anhawster darllen o bapur gwyn. Efallai y bydd y dudalen yn rhy llachar neu'n anghyfforddus i edrych arni.

Problemau gyda phrint 

Mae rhai pobl yn profi afluniadau print megis pylu, symud neu ysgwyd wrth ddarllen o gefndir gwyn am gyfnod o amser.

Rhychwant Darllen Cyfyngedig

Heb fod yn gallu darllen nifer o eiriau ar yr un tro. Anawsterau gyda darllen ymlaen ac olrhain ar hyd llinell o brint gan ei gwneud yn amhosibl i sgimio ymlaen neu ddarllen yn gyflym.

Diffyg Canolbwyntio

Anawsterau canolbwyntio wrth ddarllen neu wneud gwaith cwrs. Mae cymryd seibiannau'n aml ac edrych i ffwrdd o'r dudalen yn angenrheidiol i gynorthwyo lefelau canolbwyntio. Gall fynd yn flinedig ac yn aflonydd.

Canfyddiad Dyfnder Gwael

Heb fod yn gallu barnu pellteroedd neu berthynas ofodol rhwng gwrthrychau. Gall gael problemau gyda gerdded i fyny neu i lawr y grisiau neu daro i mewn i ymylon bwrdd neu ddrysau.

Hunan-brawf Irlen

Defnyddiwch ein ffurflen hunan-brawf ar-lein i gael gweld a oes gennych broblemau y cysylltir â Syndrom Irlen®: 

Ffurflen Hunan-brawf

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i'n cael fy asesu ar gyfer Syndrom Irlen?

Mae'r ganolfan Irlen ym Mhrifysgol Glyndŵr ond yn darparu gwerthusiadau i fyfyrwyr mewn Addysg Uwch sydd yn derbyn Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Gall unigolion nad ydynt yn gymwys i gael arian LMA gael eu cyfeirio at y Ganolfan Irlen yn yr Wyddgrug, Sir y Fflint. Cysylltwch â'r prif ddiagnostegydd Irlen am y manylion cyswllt.

Pa mor hir fydd yr asesiad?

Mae'r apwyntiad yn debygol o gymryd rhwng 2 a 2.5 awr.

Oes rhaid i mi baratoi ar gyfer yr asesiad?

Bydd yn ddefnyddiol os, cyn yr apwyntiad asesu, rydych yn meddwl yn ofalus am yr anawsterau penodol yr ydych yn eu cael, er enghraifft;

  • cur pen, straen llygaid neu anawsterau gyda darllen neu sgrîn y cyfrifiadur
  • llacharedd o uwchdaflunydd, Powerpoint neu'r dudalen argraffedig

Beth sy'n digwydd yn yr asesiad?

Bydd pecyn lens arbenigol yn cael ei ddefnyddio er mwyn adnabod yr haenen gywir, a byddai pob lens a ddewisir i'r unigolyn yn unig, ac ni ellir ei ddefnyddio gan unrhyw un arall. Efallai bod amryw o lensys yn cael eu nodi er mwyn gweddu i anghenion penodol yr unigolyn.

A allaf gael fy mhofi ar gyfer Syndrom Irlen yn yr optegydd?

Na allwch, dim ond Diagnostegyddion Irlen® sydd wedi eu hyfforddi sy'n gallu darparu haenau arbenigol ar gyfer Syndrom Irlen. Er bod optegwyr yn gallu darparu lensys arlliwiedig, ni fyddant yn haenau Irlen.

A fydd yr arlliw yr un fath â lliw'r troshaen?

Na fydd, mae'r troshaen yn asetad y gellir ei osod dros y dudalen i leihau'r problemau gyda'r dudalen argraffedig. Mae haenau wedi'i arlliwo'n fanwl yn cael eu gwisgo fel sbectol ac yn cael eu nodi dim ond ar ôl yr asesiad diagnostig.

A oes rhaid i mi dalu am yr asesiad?

Nac oes, bydd yr asesiad a'r lensys yn cael eu hariannu drwy eich lwfans LMA. Bydd hyn yn cael ei drefnu drwy'r Ganolfan Irlen ym Mhrifysgol Glyndŵr.

A oes rhaid i mi ddarparu fframiau neu sbectol?

Os ydych yn gwisgo sbectol:

  • mae angen y bresgripsiwn ddiweddaraf
  • byddai eich sbectol yn cael ei anfon i ffwrdd i gael ei liwio

Os nad ydych yn gwisgo sbectol:

  • bydd angen prawf llygaid diweddar
  • Bydd lensys arlliwiedig yn cael eu darparu

Gellir mynd â'r lensys wedyn i optegydd i gael eu ffitio mewn fframau. Bydd angen ichi dalu am y fframau.

Pa mor hir fydd yn rhaid i mi aros am fy sbectol/lensys?


Fel arfer tua thair i bedair wythnos.

Cysylltu â Ni

Mae Canolfan Irlen yn cynnwys tîm o dri diagnostegydd achrededig a nifer o sgrinwyr ardystiedig. Mae'r tîm cyfan yn gallu cynnal sgrinio cychwynnol ar gyfer Syndrom Irlen ac mae'r tri diagnostegydd yn rhoi gwerthusiad a fydd yn arwain at ddarparu haenau sbectrol unigol.

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â Pat Howell - Y Prif Ddiagnostegydd Irlen gydag unrhyw ymholiadau.
Ffôn: 01978 294456
E-bost: p.howell@glyndwr.ac.uk

Fel arall, gallwch gysylltu â'r tîm drwy unrhyw un o'r dulliau canlynol:

Yn bersonol

Rydym wedi ein lleoli ar 3ydd llawr (lifft ar gael) Adeilad Edward Llwyd ar gampws Plas Coch, prif gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae ein derbynfa ar agor yn ystod yr amseroedd canlynol:

Dydd Llun i Dydd Iau  - 9.30am i 4.30pm

Dydd Gwener - 9.30am i 1pm

Cael hyd i ni 24 Map o'r campws 

Dros y Ffôn

Y tu allan i oriau agor, mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael. Ein rhif ffôn yw 01978 294456 ac fel arfer bydd y negeseuon yn cael eu hateb o fewn un diwrnod gwaith.

Drwy e-bost

Ein cyfeiriad e-bost yw Irlencentre@glyndwr.ac.uk

Drwy'r Post


Ein cyfeiriad post yw:

Canolfan Irlen Prifysgol Glyndŵr,
Gwasanaethau Myfyrwyr PP22s
Campws Plas Coch,
Ffordd yr Wyddgrug,
Wrecsam,
LL11 2AW

online prospectus

Top