GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Gwasanaethau Cynhwysiant

Gwasanaethau Cynhwysiant

Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn credu y dylai addysg uwch fod ar gael i bawb, ac rydym yn ymdrechu i ddarparu'r hygyrchedd gorau posibl i fyfyrwyr anabl. Y llynedd, roedd 25% o'n myfyrwyr yn derbyn LMA (Lwfans Myfyrwyr Anabl) felly gallwch fod yn sicr o gyrraedd eich potensial gyda'r gefnogaeth sydd ar gael yma.   

Os ydych yn gwybod eisoes y gallai fod gennych anghenion unigol yn sgil anabledd, cyflwr meddygol, neu wahaniaeth dysgu penodol, megis dyslecsia, neu os byddwch yn sylweddoli fod arnoch angen cefnogaeth pan fyddech yn dechrau astudio gyda ni – rydym yma i helpu. Mae yna ystod o wasanaethau i’ch helpu o’r adeg y byddwch yn dewis datgelu anabledd neu wahaniaeth dysgu.

Mae ein Tîm AnAbledd yn cynnig apwyntiadau os ydych yn dymuno trafod unrhyw faterion yn ymwneud â chefnogaeth dysgu neu anabledd, yn anffurfiol ac yn gyfrinachol.

Gallwn helpu i drefnu i chi:

 • Ddarganfod a oes gennych wahaniaethau dysgu, megis dyslecsia

 • Cael gafael ar gefnogaeth un-i-un gan diwtor

 • Cyfarfod â mentor iechyd meddwl

 • Wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA) os ydych yn gymwys

 • Trefnu apwyntiad yn ein Canolfan Asesu ar y safle

  Os ydych yn fyfyriwr presennol. Gweler ein safle Moodle am wybodaeth ac apwyntiadau.

Gwybodaeth i Aseswyr: 

Prifysgol Glyndwr Wrecsam- Cyfraddau Cynorthwyydd Anfeddygol 2019

Datgelu anabledd

Gallwch ddatgelu anabledd unrhyw adeg yn ystod eich astudiaethau ac fe allech fod yn gymwys i wneud cais am LMA (Lwfans Myfyrwyr Anabl).

Os byddwch yn profi anawsterau yn ystod eich astudiaethau ac yn meddwl efallai mai anabledd neu wahaniaeth dysgu megis dyslecsia yw’r rheswm am hyn, rydym yn eich annog i ddod i’n gweld ni am gyngor.   

Dyma rai o’r meysydd yr ydym yn cynnig cyngor yn eu cylch: anawsterau symud, diffygion synhwyraidd (e.e. anawsterau gweld neu glywed), anawsterau iechyd meddwl (e.e. pryder, iselder, PTSD), cyflyrau niwroamrywiol (e.e. dyslecsia, AD(H)D, ASC), a chyflyrau anweledig ac afiechydon hirdymor (e.e. epilepsi, clefyd siwgr, ffibromyalgia). Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr felly cofiwch gysylltu â ni os nad ydych yn siŵr.

 

Anabledd

Ynglŷn â'r Lwfans Myfyrwyr Anabl

Grant yw hwn sydd ar gael i fyfyrwyr y DU a allai fel arall fod wedi methu mynychu cwrs addysg uwch o ganlyniad i anabledd.

Gallwch gael y lwfans yma os:

 • ydych yn fyfyriwr yn y DU;

 • ydych yn fyfyriwr israddedig neu ôl-raddedig (gan gynnwys myfyrwyr sy’n dysgu o bell);

 • ydych yn astudio cwrs addysg uwch cyntaf;

 • yw’r cyflwr yn effeithio ar eich gallu i astudio a’ch bod yn gallu darparu tystiolaeth. Gallai hyn gynnwys un neu fwy o gyflyrau meddygol hirdymor, megis clefyd siwgr, ffibromyalgia neu epilepsi, nam ar y golwg neu’r clyw, anhawster symud, cyflwr iechyd meddwl, megis iselder, anhwylder deubegynol, PTSD neu bryder; ADHD neu Gyflyrau Sbectrwm Awtistig.  

 

Gellir defnyddio’r lwfans i ariannu cefnogaeth tiwtor arbenigol, mentora iechyd meddwl ac offer a hyfforddiant Technoleg Gynorthwyol. Mae’r lefel o gefnogaeth yn amrywio rhwng cyrff cyllido.

Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o anabledd. Gallai hyn fod yn adroddiad gan seicolegydd addysg yn cadarnhau gwahaniaethau dysgu megis dyslecsia; neu gadarnhad gan weithiwr meddygol proffesiynol o anabledd hirdymor a fydd yn effeithio ar eich gallu i astudio trwy lenwi ffurflen o dystiolaeth feddygol.   

Cefnogaeth a mentora iechyd meddwl

Nodir problemau iechyd meddwl fel un o’r rhesymau mwyaf cyffredin dros fyfyrwyr yn tynnu’n ôl o gyrsiau prifysgol yn y DU. Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymroddedig i weithio gyda myfyrwyr a allai brofi anawsterau iechyd meddwl er mwyn eu galluogi i gyflawni eu potensial.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar y meddwl, emosiynau ac ymddygiad yn aml.

O ran cefnogaeth fe allem gynnig:

 • Mentora Iechyd Meddwl

 • Cefnogaeth un-i-un gan diwtor

 • Cymorth gan Gynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu

 • Trefniadau arholiadau unigol

 • Cyfarwyddyd wrth wneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

  Cynigir ein cefnogaeth i gyd yn fewnol ac nid ydym yn defnyddio gweithwyr asiantaeth.

   

Cynlluniau Dysgu Unigol

Weithiau gall pethau tu hwnt i’ch rheolaeth amharu ar eich astudiaethau. Gall ein tîm eich helpu i sefydlu cynllun dysgu a allai gynnwys dyddiadau cau addasedig, tiwtorialau ychwanegol neu newidiadau i drefniadau arholiadau megis amser ychwanegol, neu ddefnyddio offer.   

 

Cyfrifiadur Braille

Canolfan Asesu

Mae gennym Ganolfan Asesu ar y campws sy'n gallu darparu asesiadau anghenion astudio, cyngor a hyfforddiant i bobl anabl sy'n mynychu Sefydliadau Addysg Uwch ledled y DU.

Canolfan Irlen

Mae ein Canolfan Irlen yn darparu asesiadau diagnostig, cyngor, arweiniad a gwasanaeth arbenigol i bobl gyda Syndrom Irlen® sy’n mynychu Addysg Uwch.

Ystafell Technoleg Gynorthwyol

Mae gan ein Hystafell Technoleg Gynorthwyol fyrddau y gellir addasu eu huchder; cadeiriau orthopedig; cyfrifiaduron rhwydweithiedig (PC a Mac); meddalwedd arbenigol, argraffwyr, sganwyr, monitorau â sgriniau mawr; meddalwedd a ysgogir gan lais; a mannau goleuo uchel ac isel. Mae yna gefnogaeth ymarferol a hyfforddiant arbenigol ar gael i fyfyrwyr, gan gynnwys arlliwio.  

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth am gymorth anabledd, cysylltwch â ni:

 • Rhif ffôn: 01978 293266

 • Ebost: disability@glyndwr.ac.uk

  Os ydych yn fyfyriwr presennol, gallwch gael gafael ar ein gwasanaethau a gwneud apwyntiadau trwy Moodle.

  Ein cyfeiriad post yw:

  Tîm AnAbledd Prifysgol Glyndŵr,
  Gwasanaethau Myfyrwyr PP22S,
  Campws Plas Coch,
  Ffordd yr Wyddgrug,
  Wrecsam,
  LL11 2AW

 

online prospectus

Top