Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Tystysgrifau

Tystysgrifau amnewid

Sut ydw i'n archebu tystysgrif amnewid?

Archebu tystysgrif Dyfarniad Prifysgol Glyndŵr amnewid

Archebu tystysgrif Tystysgrif/Diploma Uwch Cenedlaethol amnewid

Archebu tystysgrif Dyfarniad Prifysgol Cymru amnewid

Cysylltu â ni


Sut ydw i'n archebu tystysgrif amnewid?

Mae tystysgrif yn ddogfen gyfreithiol bwysig a dylid ei thrin felly. Ni fydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn rhyddhau tystysgrifau amnewid/dyblyg i unrhyw ymgeisydd a chanddynt dystysgrif wreiddiol nad yw wedi'i difrodi. Mae tystysgrifau Amnewid/Dyblyg, er eu bod o'r un un statws â'r rhai rhai gwreiddiol y maent yn eu hamnewid, yn cael eu cynhyrchu yn y cynllun a ddefnyddir ar y pryd, ac felly mae'n bosibl y byddant yn wahanol o ran eu diwyg i'r rhai gwreiddiol.

Mae nifer o amgylchiadau lle efallai y byddwch yn dymuno prynu tystysgrif amnewid/dyblyg. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y math perthnasol wrth osod eich archeb. Dim ond un copi o'ch tystysgrif weiddiol y gallwch ei archebu, ni chaiff archebion lluosog eu prosesu.

Mae pob tystysgrif amnewid yn cael ei hanfon drwy'r post ail ddosbarth safonol, fodd bynnag mae opsiwn am gludiant 'Llofnodwyd Ar Gyfer' a chludiant wedi'i olrhain ar gael hefyd. Ein nod yw anfon tystysgrifau amnewid o fewn 6 wythnos ar ôl derbyn eich archeb (yn achos amnewid tystysgrif wreiddiol a ddifrodwyd bydd hyn yn 6 wythnos ar ôl inni dderbyn y dystysgrif wreiddiol a ddifrodwyd). Noder os byddwch chi wedi prynu postio cyflym, mae hyn ond yn effeithiol  o ran y dull postio; nid yw'n bosibl cyflymu'r broses argraffu tystysgrifau.

Ni waeth pa fath o dystysgrif amnewid sydd ei hangen arnoch, mae rhaid i chi hefyd gwblhau'r holiadur er mwyn cwblhau eich archeb.

Noder na fydd y Brifysgol yn anfon tystysgrif i gyfeiriad lle nad yw tystysgrif wedi cael ei derbyn o'r blaen heb ddefnyddio dull postio Llofnodwyd ar gyfer neu ddull cludiad sy'n olrhain (ar gost ychwanegol i'r myfyriwr). Fel arall, gellir rhoi cyfeiriad diogel gwahanol ar gyfer anfon y tystysgrif.

Archebu tystysgrif Dyfarniad Prifysgol Glyndŵr amnewid

Os byddwch chi wedi derbyn un o'r mathau o ddyfarniad a restrir isod gan Brifysgol Glyndŵr, gellir prynu tysysgrif amnewid gan siop ar-lein y Brifysgol drwy'r ddolen hon.


Graddau Israddedig (e.e. Graddau Sylfaen, BA, BSc, BEng a BN ) a ddyfarnwyd gan Brifysgol Glyndŵr
Graddau Ôl-raddedig a Addysgir (e.e. MA, MSc, MBA, MPH ac MRes) a ddyfarnwyd gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Ôl-raddedig a Addysgir a ddyfarnwyd gan Brifysgol Glyndŵr
Diplomâu Ôl-raddedig a Addysgir a ddyfarnwyd gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrif Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan Brifysgol Glyndŵr
Diploma Addysg Uwch a ddyfarnwyd gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Addysg Barhaus Prifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Presenoldeb Prifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Proffesiynol Prifysgol Glyndŵr


Wrth osod eich archeb dewisiwch UN o'r cynnyrch 1-4. Mae crynodeb o'r opsiynau o ran cynnyrch yn cael eu rhestru isod. Bydd angen i chi ddarllen y disgrifiad manwl o bob cynnyrch er mwyn gwneud dewis eich cynnyrch.

Cynnyrch 1               Tystysgrif Amnewid o Dystysgrif Wreiddiol a Gollwyd neu a Dygwyd
Cynnyrch 2 Tystysgrif Amnewid o Dystysgrif Wreiddiol a Ddifrodwyd
Cynnyrch 3 Tystysgrif Amnewid lle na dderbyniwyd erioed mo'r dystysgrif wreiddiol yn y post a lle rhoddwyd gwybod i'r Brifysgol o fewn 6 mis i ddyddiad postio y dystysgrif wreiddiol
Cynnyrch 4 Tystysgrif Amnewid lle na dderbyniwyd byth mo'r dystysgrif wreiddiol yn y post a lle rhoddwyd gwybod i'r Brifysgol mwy na 6 mis ar ôl dyddiad postio'r dystysgrif wreiddiol


Archebu tystysgrif Tystysgrif/Diploma Uwch Cenedlaethol amnewid

Mae sut y byddwch yn archebu tystysgrif HNC/HND amnewid yn dibynnu ar pryd y derbyniasoch eich cymhwyster:

Cyn 2005 cynhyrchwyd tystysgrifau gan Edexcel a bydd angen ichi gysylltu ag Edexcel (Pearson bellach) yn uniongyrchol er mwyn archebu tystysgrif amnewid.


Ar gyfer myfyrwyr oedd wedi derbyn eu cymwysterau o 2005 ymlaen, mae'r dystysgrif yn cael ei chynhyrchu gan y Brifysgol. Ewch i siop ar-lein y Brifysgol drwy'r ddolen hon. Wrth osod eich archeb dewisiwch Un o'r cynnyrch 1-4. Rhestrir crynodeb o'r opsiynau cynnyrch isod. Bydd angen ichi ddarllen y disgrifiad manwl o bob cynnyrch er mwyn gwneud eich dewis.
 

Product 1    Tystysgrif Ddyblyg o Un Wreiddiol a Gollwyd neu a Ddygwyd
Product 2 Tystysgrif Amnewid o Un Wreiddiola Ddifrodwyd
Product 3 Tystysgrif Amnewid lle nad yw'r dystysgrif wreiddiol erioed wedi cael ei derbyn trwy'r post a lle rhoddwyd gwybod i'r Brifysgol o fewn 6 mis o ddyddiad postio'r dystysgrif wreiddiol
Product 4 Tystysgrif Amnewid lle nad yw'r dystysgrif wreiddiol erioed wedi cael ei derbyn drwy'r post a lle rhoddwyd gwybod i'r Brifysgol mwy na 6 mis ar ôl dyddiad postio'r dystysgrif wreiddiol

 

Archebu tystysgrif Dyfarniad Prifysgol Cymru amnewid

Os oedd eich tystysgrif ar gyfer dyfarniad Prifysgol Cymru bydd angen ichi wneud cais am dystysgrif amnewid yn uniongyrchol i University of Wales Registry

Cysylltu â ni

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch tystysgrif cysylltwch â'r Tîm Tystysgrifau drwy anfon e-bost i: certificates@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top