Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Tystysgrifau

Mathau o dystysgrifau

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn tystysgrif rhaid bod eich canlyniadau wedi eu cadarnhau gan Fwrdd Asesu y Brifysgol ac os yw'n berthnasol wedi cael eu rhoi mewn Seremoni Raddio (neu yn eich absenoldeb os nad ydych yn mynychu Seremoni Raddio).

Yn ogystal, mae'n rhaid i chi hefyd beidio â bod ag unrhyw oblygiadau ariannol yn ddyledus i'r Brifysgol er mwyn derbyn eich tystysgrif.


Pa fath o dystysgrifau sy'n cael eu hargraffu gan brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Pa fath o dystysgrifau sy'n cael eu hargraffu gan Brifysgol Cymru?

Pryd caiff fy nhystysgrif ei dosbarthu imi?

Sut y caiff fy nhystysgrif ei dosbarthu imi?

Rwy'n credu bod fy nhystysgrif wedi cael ei dal yn ôl

Cysylltu â ni


Pa fath o dystysgrifau sy'n cael eu hargraffu gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam?

Ers 2011 mae'r Brifysgol yn argraffu tystysgrifau ar gyfer y dyfarniadau canlynol:

Graddau Israddedig (e.e. Graddau Sylfaen, BA, BSc, BEng a BN ) a ddyfernir gan Brifysgol Glyndŵr
Graddau Ôl-raddedig a Addysgir (e.e. MA, MSc, MBA, MPH ac MRes) a ddyfernir gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Ôl-raddedig a Addysgir a ddyfernir gan Brifysgol Glyndŵr
Diplomâu Ôl-raddedig a Addysgir a ddyfernir gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrif Addysg Uwch a ddyfernir gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrif Addysg Uwch a ddyfernir gan Brifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Addysg Parhaus Prifysgol Glyndŵr
Tystysgrifau Presenoldeb Prifysgol Glyndŵr
Tystysgrif Broffesiynol Prifysgol Glyndŵr
Dyfernir Diplomâu Cenedlaethol Uwch (HND) a Thystysgrifau Cenedlaethol Uwch o dan Drwydded oddi wrth Pearson (Edexcel gynt)

Cyn y dyddiad hwn cynhyrchwyd pob tystysgrif gradd gan Brifysgol Cymru.

Ers 2004, dechreuodd y Brifysgol, o dan drwydded Pearson (EdExcel gynt), gynhyrchu tystysgrifau ar gyfer Tystysgrifau Cenedlaethol Uwch a Diplomâu Cenedlaethol Uwch. Cyn 2004, cynhyrchodd y corff dyfarnu Edexcel y tystysgrifau ar gyfer pob HNC a HND.

Ers eu cyflwyno, mae'r Brifysgol wedi cynhyrchu tystysgrifau ar gyfer ei Thystysgrifau Presenoldeb, Addysg Parhaus a'i Thystysgrifau Proffesiynol.

Pa fath o dystysgrifau sy'n cael eu hargraffu gan Brifysgol Cymru?

Mae Prifysgol Cymru yn parhau i argraffu tystysgrifau ar gyfer Graddau Ymchwil ac ar gyfer y graddau israddedig hynny lle mae myfyrwyr wedi dewis derbyn dyfarniad gan Brifysgol Cymru. Mae pob tystysgrif o'r fath yn cael ei hargraffu gan Gofrestrfa Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd. Yna caiff y tystysgrifau eu hanfon ymlaen i Brifysgol Glyndŵr i gael eu dosbarthu i fyfyrwyr.

Pryd caiff fy nhystysgrif ei dosbarthu imi?

Os byddwch yn mynychu eich seremoni Raddio, byddwch yn gallu casglu eich tystysgrif ar y diwrnod, yn dilyn eich seremoni. Os nad ydych yn mynychu eich seremoni, ein nod yw anfon pob tystysgrif cyn gynted â phosibl ar ôl Graddio ond oherwydd y nifer uchel o dystysgrifau efallai na fydd hyn tan hyd at 12 wythnos ar ôl y Seremoni Raddio.

[DS: am dystysgrifau amnewid gweler yr adran ar Tystysgrifau Amnewid / Dyblygu Tysysgrifau am fanylion am amserlenni dosbarthu]

Yn achos dyfarniadau nad ydynt yn gymwys i fynychu Graddio ein nod yw anfon pob un o'r mathau hyn o dystysgrifau o fewn deuddeg wythnos o'r Bwrdd Asesu lle cafodd y dyfarnuad ei gadarnhau.

Os bydd cyflogwr neu Brifysgol arall yn gofyn am brawf o’ch cymhwyster cyn i chi dderbyn eich tystysgrif, gallwch ofyn i’r Tîm Tystysgrifau am lythyr interim.Sut caiff fy nhystysgrif ei dosbarthu imi?

Os byddwch yn mynychu eich seremoni Raddio, byddwch yn gallu i gasglu eich tystysgrif ar y diwrnod, yn dilyn eich seremoni.

Os na allwch fynychu eich seremoni Raddio, bydd tystysgrifau yn cael eu dosbarthu yn dilyn rhoddi'r dyfarniad, gan y Tîm Tystysgrifau sydd wedi'i leoli yn Uned Ansawdd Academaidd a Llywodraethiant Myfyrwyr y Gofrestrfa Academaidd.

Mae pob tystysgrif sy'n cael ei phostio yn cael ei phostio i gyfeiriad cartref y graddedigyn a gofnodwyd ddiweddaf yn ôl cofnodion System Cofnodion Myfyrwyr y Brifysgol, trwy'r post ail ddosbarth (oni bai eich bod yn rhoi gwybod i ni am gyfeiriad arall). Gellir casglu tystysgrifau hefyd yn bersonol - mae angen i chi roi gwybod i ni os byddwch chi eisiau gwneud hyn er mwyn i drefniadau gael eu gwneud. 


Rhaid i chi sicrhau bod eich cyfeiriad cartref a'ch cyfeiriad e-bost yn gywir cyn cwblhau eich rhaglen astudio. Os oes unrhyw newidiadau wedyn gofynner ichi eu diweddaru naill ai drwy Moodle Myfyrwyr, Gwasanaethau Data Myfyrwyr neu Swyddfa'r Ysgol.

Rwy'n credu bod fy nhystysgrif wedi cael ei dal yn ôl

Ni fydd y Brifysgol yn anfon tystysgrifau o unrhyw fath i unrhyw fyfyriwr sydd â ffioedd dyledus i'r Brifysgol. Os oes gennych unrhyw ffioedd dyledus sy'n atal eich tystysgrif rhag cael ei rhyddhau dylech gysylltu ag Adran Gyllid y Brifysgol ar y manylion isod ar unwaith.

E-bost: accountsreceivable@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch: 01978 293037.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio mewn Colegau Partnerol, mae'n rhaid ichi gysylltu â Thîm Cyllid y Coleg Partnerol yn uniongyrchol.

Mae tystysgrifau hefyd yn cael eu dal yn ôl tra'n aros am ganlyniad apęl academaidd/camymddwyn academaidd/disgyblu / addasrwydd  ymarfer.

Cysylltu â ni

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau am dystysgrifau cysylltwch â'r Tîm Tystysgrifau drwy anfon e-bost i: certificates@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top