Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Cyrsiau

Cyrsiau Ôl-raddedig

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig sawl opsiwn ar gyfer astudio ôl-raddedig; bydd dewis y llwybr cywir i chi yn dibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys lefel y radd sydd gennych ar hyn o bryd, pa bwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, yn ogystal â'ch nodau gyrfaol.

Gallwch ddewis o gwrs ôl-raddedig a addysgir (MA/MSc), neu radd ymchwil fel PhD neu MPhil. Byddwch yn cael eich arwain gan diwtoriaid arbenigol ac yn cael eich annog i archwilio a datblygu cysyniadau manwl a syniadau arloesol.

Nid yw astudio ôl-radd ond yn barhad o ddysgu israddedig, ond mae'n canolbwyntio'n fwy ar eich paratoi ar gyfer y byd gwaith a gweithredu fel buddsoddiad ar gyfer eich dyfodol.

Meysydd Pwnc: 

 • Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol 
 • Celf a Dylunio
 • Yr Amgylchedd Adeiledig
 • Busnes a Rheolaeth
 • Cyfrifiadura
 • Addysg
 • Peirianneg Drydanol
 • Gwyddorau Meddygol ac Iechyd

      

Ysgoloriaeth

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cynnig cynllun ysgoloriaeth ôl-raddedig ar gyfer astudio ôl-raddedig a addysgir ym mlwyddyn academaidd 2017/18. Mae ysgoloriaeth hepgor 50% o'r ffioedd ar gael i raddedigion Prifysgol Glyndwr Wrecsam sydd wedi sicrhau gradd dosbarth cyntaf ac ysgoloriaeth hepgor 25% ffioedd i'r graddedigion hynny sydd wedi sicrhau 2: 1 ac yn dymuno ymgymryd ag rhaglen radd ôl-raddedig a addysgir amser llawn neu rhan-amser  ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam. Y dyddiad cau yw 30 Mehefin, 2017 mae telerau ac amodau yn berthnasol.

 

Cymhwyster:  I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth, mae'n rhaid i'r darpar fyfyriwr gwrdd â'r gofynion mynediad ar gyfer y rhaglen astudio ôl-raddedig o'u dewis ac yn derbyn cynnig diamod ar gyfer mynediad i'r rhaglen honno cyn y dyddiad cau, yn ogystal ag amodau ymrestru a chofrestru.

 • Fel arfer, bydd yr ysgoloriaeth ond ar gael i fyfyrwyr sy'n eu hariannu eu hunain ac ni ellir ei defnyddio ar y cyd ag unrhyw ysgoloriaeth, bwrsari neu becyn gostyngiad ffioedd arall a gynigir gan y Brifysgol.
 • Mae'r ysgoloriaeth ar ffurf hepgoriad ffioedd sy'n cwmpasu 50% o ffi cartref y rhaglen astudio arfaethedig ar gyfer gradd dosbarth cyntaf a 25% o ffi cartref rhaglen astudio arfaethedig ar gyfer 2:1.  Ni fydd unrhyw gyfwerth arian yn cael ei dalu.
 • Mae myfyrwyr sy'n derbyn ysgoloriaeth yn gyfrifol am y gwahaniaeth yn y ffioedd rhwng gwerth yr ysgoloriaeth a ffioedd llawn y rhaglen, ynghyd ag unrhyw gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â, ac yn berthnasol i, y rhaglen y maent wedi cofrestru arni..
 • Mae'r ysgoloriaeth ar gael am hyd arferol y rhaglen astudio (fel arfer, ond nid yn unig 1 flwyddyn yn llawn-amser neu 3 blynedd yn rhan-amser). Bydd myfyrwyr nad ydynt yn cwblhau eu rhaglen o fewn hyd arferol y rhaglen yn atebol am swm llawn unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â pharhad eu hastudiaeth.
 • Ni fydd myfyrwyr sydd wedi cofrestru o'r blaen ar gyfer dyfarniad ôl-radd yn y Brifysgol, ond sydd heb gwblhau eu rhaglen astudio arfaethedig yn llwyddiannus fel arfer yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon.
 • Rhaglenni sydd wedi'u cynnwys yn yr Ysgoloriaeth: MA; MBA; MSc; Tystysgrif Ôl-raddedig; Diploma Ôl-raddedig.
 • Nid yw rhaglenni astudio nad ydynt wedi eu rhestru (yn cynnwys yr MBA Gweithredol, cyrsiau MRes/MPhil, TAR, Tystysgrif Ôl-raddedig a blwyddyn atodol) yn cael eu cwmpasu gan y cynllun ysgoloriaeth hon.
 • Mae'r Ysgoloriaeth ond ar gael i fyfyrwyr sy'n ymgymryd â'u hastudiaethau yn: Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Wrecsam; Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Llaneurgain; Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Llanelwy; a'r Ganolfan Hyfforddi a Datblygu Uwchgyfansoddion. 

 

Sut i wneud cais: Mae'n rhaid bod ymgeiswyr yn gyntaf wedi derbyn cynnig amodol neu di-amod ar gyfer lle ar raglen astudio ôl-raddedig. Os oes gennych gwestiynau am y broses wneud cais, gweler y manylion cyswllt isod.

Derbyniadau ac ymholiadau

Mae'r tîm derbyniadau ac ymholiadau yma i'ch helpu i gael gwybod am ein cyrsiau ac i'ch cefnogi drwy'r broses o wneud cais.

Ffôn: 01978 293439

E-bost: enquiries@glyndwr.ac.uk

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top