Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Graddio 2012

Gwobr Cymdeithas Owain Glyndŵr

Yn 2010 derbyniodd Prifysgol Glyndŵr rodd o hambwrdd arian gan Gymdeithas Owain Glyndŵr, sydd i'w ddyfarnu er mwyn anrhydeddu cyn-fyfyriwr i'r brifysgol drwy gyflwyno'r hambwrdd yn y seremonïau graddio blynyddol.

Bydd y hambwrdd yn cael ei arddangos yn llyfrgell y brifysgol a bydd enw'r enillydd bob blwyddyn yn cael ei nodi ar fwrdd ochr yn ochr i'r hambwrdd. Bydd yr enillydd yn derbyn tystysgrif.

Meini Prawf Penodol y Wobr

Rydym yn falch o fod wedi enwi ein prifysgol ar ôl dyn oedd yn coleddu dysgu, yn caru ei wlad, yn cofleidio agwedd ryngwladol, ac dangos ymagwedd ysbrydoledig a mentrus i fyw yn gyson. Mae ei ysbryd yn gorwedd wrth galon Prifysgol Glyndŵr ac felly bydd y wobr yn cael ei dyfarnu i gyn-fyfyriwr cymwys sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol mewn unrhyw un o'r meysydd canlynol:

• hyrwyddo dysgu ac addysg
• hyrwyddo dysgu ac addysg trwy gyfrwng y Gymraeg
• hyrwyddo Cymru
• gwella cysylltiadau rhyngwladol
• menter ac arloesi

Gall cyn-fyfyrwyr cymwys eu henwebu eu hunain neu gallant gael eu henwebu gan unigolyn * neu sefydliad arall. Bydd yn ofynnol i unrhyw un sy'n gwneud enwebiad darparu rhesymau penodol dros ei enwebiadau ar y ffurflen enwebu. Bydd y penderfyniad terfynol ar enillydd y wobr yn cael ei wneud gan banel yn cynnwys aelod o'r Grŵp Gweithredol (Cadeirydd), Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol, Llywydd Urdd y Myfyrwyr a chynrychiolydd o'r adran farchnata.

* Nad oes angen iddynt fod yn gyn-fyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr


Gwobrau 2016 Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Sut i enwebu

I'ch enwebu eich hunan neu i enwebu cyn-fyfyriwr arall o'r Brifysgol ar gyfer y wobr hon, mae'n rhaid ichi ddarparu rhesymau eglur ar sut yr ydych/y maent yn bodloni meini prawf penodol yr wobr ar ffurflen enwebu'r wobr, ac mae'n rhaid ichi/iddyn nhw hefyd fodloni'r meini prawf a nodir yn rheoliadau gwobrau'r Brifysgol.

Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho ffurflen enwebu'r wobr. Gellir anfon ffurflenni wedi'u cwblhau drwy e-bost i graduation@glyndwr.ac.uk neu eu postio i'r cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ym mlwyddyn academaidd 2015/16 yw dechrau Medi 2016. Cysylltir â'r enillydd yn gynnar ym mis Hydref 2016. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau i graduation@glyndwr.ac.uk

Enwebwch nawr: Ffurflen enwebu Cymdeithas Owain Glyndwr

Owain Glyndwr Society Prize Regulations

Joinffurffleni Astudiaethau Achos Cyn-fyfyrwyr
Top