GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cymorth astudio

Cymorth astudio

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn llawn o gyfleusterau a gwasanaethau cymorth i'ch helpu i lwyddo yn eich astudiaethau - o'r cyfleusterau pwnc  i fannau ar gyfer astudio tawel a'r adnoddau i ymgymryd ag ymchwil.

Cyfleusterau TG

Mae gennym gyfleusterau cyfrifiadurol rhagorol sydd wedi eu lleoli yn agos at ble rydych eu hangen. Mae yna gyfleusterau â meddalwedd cwrs pwrpasol o fewn meysydd pwnc yn ogystal â chyfleusterau mynediad agored cyffredinol yn y llyfrgell ac mewn mannau astudio o gwmpas y campws. Mae buddsoddiad diweddar wedi ehangu ein mynediad WiFi di-wifr ar draws y campws cyfan, gan gynyddu'r mannau lle gallwch astudio.

Mae gan ein cyfrifiaduron fynediad  llawn i'r rhyngrwyd ac rydym yn darparu ystod o wasanaethau ichi megis eich cyfrif e-bost eich hun, lle storio ffeiliau, cymwysiadau safonol ac arbenigol a chyfleusterau argraffu.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf i'r eithaf. Mae gennym fewnrwyd cynhwysfawr i fyfyrwyr sy'n cynnwys amrywiaeth o gyngor ac arweiniad. Mae llawer o nodiadau darlith ein cyrsiau a chynnwys rhaglenni ar gael ar-lein trwy ein Hamgylchedd Dysgu Rhithiol ac mae deunyddiau astudio megis cronfeydd data ar-lein, e-gyfnodolion a gwybodaeth catalog y llyfrgell hefyd ar gael ar-lein.

Mae ein desg gymorth TG wrth law i roi cymorth a chyngor ar bob agwedd ar gyfrifiadura gan gynnwys caledwedd, meddalwedd a mynediad i'r rhwydwaith.

Costau Argraffu

 DaG A4  un ochr 5c/y ddwy ochr 10c
 DaG A3  un ochr 10p/ y ddwy ochr 20c
 Lliw A4  un ochr 15p/ y ddwy ochr 30c
 Lliw A3  un ochr 30p/ y ddwy ochr 60c
 Rhwymo crib (heb gynnwys argraffu)  £2
 Rhwymo metel (heb gynnwys argraffu)  o £2.50 Bloc aur £25
 LamineiddioA4/A3  80c/£1.60

 

Am fwy o wybodaeth am gyfleusterau a chefnogaeth TG, cysylltwch â'r ddesg gymorth TG ar 01978 293241.

Y Llyfrgell ac Astudio

Mae llyfrgell Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau gwybodaeth i gefnogi'ch astudiaethau mewn amgylchedd dysgu cysurus a hyblyg.

Mae gennym dros 100,000 o lyfrau, DVDau ac adnoddau dysgu eraill yng Nghanolfan Edward Llwyd ar gampws Plas Coch Wrecsam.

Mae ein Darganfyddydd Adnoddau yn gwneud miloedd o e-lyfrau a chyfnodolion electronig ar gael yn rhwydd i fyfyrwyr yn ogystal ag ystod o ffynonellau gwybodaeth o ansawdd eraill ar y rhyngrwyd.

Llyfrgell

Gall ein tîm gynnig cyngor ac arweiniad i'ch helpu i ddod o hyd i'r adnoddau yr ydych yn chwilio amdanynt ar gyfer eich astudiaethau, o ddod o hyd i lenyddiaeth ar gyfer aseiniadau a thraethodau estynedig a chwilio cronfeydd data pwnc penodol i'ch cefnogi i ddefnyddio e-Lyfrau ac e-Gyfnodolion a chymorth ar sut i fireinio eich chwiliad. 

Os hoffech chi gael y newyddion diweddaraf o Lyfrgell Prifysgol Glyndŵr Wrecsam edrychwch ar ein blog.

Cysylltu â ni

Llyfrgell Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Pwynt Post 22L, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam LL11 2AW

Adnewddu benthyciad: library@glyndwr.ac.uk neu 01978 293237 (Peiriant ateb 24 awr) (gadewch eich enw a rhif cod bar y llyfrgell wrth adnewyddu eitemau)

Siopau

Mae nifer o siopau ar gampysau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam,  gyda phob un yn arbenigo mewn cynnyrch neilltuol i ddiwallu eich anghenion. Mae yna hefyd nifer o siopau ar-lein a all eich helpu i brynu popeth o docynnau i ddigwyddiad i lyfrau ail-law.

Mae Caffi a Safle Adwerthu Pennod 1 yng Nghanolfan Edward Llwyd ar Gampws Plas Coch. Mae'r siop 'hanfodion' a chaffi yn gwerthu dewis eang o nwyddau gan gynnwys coffi  a the arbenigol, diodydd oer, brechdanau, byrbrydau ysgafn a melysion. Mae yna hefyd ystod bach o eitemau bwyd ac ymolchi cyffredinol.

Mae'r Siop Gelf wedi'i lleoli yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol, ac mae'n gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch celf a dylunio sy'n cael eu cefnogi gan brisiau cystadleuol, ansawdd uchel a gwasanaeth personol cyflym. Mae'r siop hefyd yn cynnig gwasanaeth llun-gopïo a rhwymo.

Y Siop Gelf

BooksXChange - os ydych yn dymuno prynu gwerslyfrau eich cwrs, mae BooksXChange yn siop ar-lein am ddim a weithredir gan Prifysgol Glyndwr Wrecsam i helpu myfyrwyr i brynu a gwerthu llyfrau ail-law. Mae'r system ar-lein yn darparu gwasanaeth tebyg i e-bay ar gyfer llyfrau heb yr oedi, y risg a'r costau postio.

Ystafell Argraffu – Wedi'i lleoli yn Undeb y Myfyrwyr mae'r gwasanaethau argraffu'n cynnwys llungopïo, lamineiddio, rhwymo a gwneud llyfrynnau. Mae hefyd yn cynnig gwasanaeth rhwymo caled ar gyfer traethodau hir am brisiau cystadleuol iawn.

Gallwch hefyd archebu rhai nwyddau ac offer defnyddiol ar-lein.

Mae gwasanaeth  ffotocopio ac argraffu hunanwasanaeth ar gael yng Nghanolfan Edward Llwyd sy'n gweithio drwy ddefnyddio credydau llungopïo sy'n cael eu rhoi ar eich cerdyn llyfrgell trwy ddefnyddio'r peiriant ail-lenwi hunanwasanaeth.

Cymorth Academaidd

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi ymrwymo i'ch gefnogi chi i wireddu'ch potensial.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cefnogi mewn meysydd fel ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gallwch drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol o gymorth mathemateg, rheoli amser, ysgrifennu academaidd, cyfeirnodi Harvard a sgiliau TG.

Unwaith y byddwch yn cofrestru ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam, byddwch hefyd yn cael mynediad i gyfoeth o ddeunydd ar-lein a chanllawiau i'ch helpu i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl yn ystod eich amser gyda ni.

Y Ganolfan Iaith

Mae ein Ganolfan Iaith yn cynnig cyrsiau iaith Saesneg drwy gydol y flwyddyn academaidd i bob myfyriwr rhyngwladol ac Ewropeaidd i'w helpu i ddatblygu ac adeiladu ar eu sgiliau yn yr iaith Saesneg. Mae hefyd yn cynnig cyrsiau byr mewn ieithoedd eraill, a phob un o'r pedair sgil ieithyddol - gwrando, siarad, darllen ac ysgrifennu - yn cael eu cynnwys.

Mae'r Ganolfan yn cynnig rhaglen Saesneg Dwys ar gyfer myfyrwyr Rhyngwladol a myfyrwyr Ewropeaidd sydd angen sgiliau iaith Saesneg ychwanegol cyn cychwyn ar eu cwrs. Gellir cael mwy o wybodaeth yn IELC.

Mae ysgolion haf Saesneg  ysgolion haf Saesneg yn ffordd arall o ddod i adnabod y brifysgol ac i ymdoddi yn yr iaith a'r diwylliant yn ystod mis Gorffennaf a/neu fis Awst. 

Ar ben hynny, mae'r Ganolfan yn cynnal amrywiaeth gyffrous o gyrsiau iaith dramor ar lefelau o ddechreuwyr i uwch, ac mae'r cyrsiau yn agored i bob myfyriwr. Mae'r rhain yn cael eu cynnig mewn amrywiaeth gynyddol o ieithoedd megis Tsieinëeg (Mandarin), Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Siapanaeg, Rwsieg, a Sbaeneg.

Mae cyrsiau modiwlaidd yn werth 20 credyd AU y DU (10 ECTS) a dyfernir trawsgrifiad Prifysgol Glyndwr Wrecsam i bob myfyriwr llwyddiannus.

Y LLyfrgell

Y Gymraeg

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymroddedig i ehangu ei ddarpariaeth addysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Brifysgol yn falch o'i gwreiddiau Cymreig ac yn cydnabod pwysigrwydd adlewyrchu iaith a diwylliant gogledd ddwyrain Cymru.

O dan yr amodau y Cynllun Iaith Gymraeg, mae'r Brifysgol yn cynnig ei holl wasanaethau gweinyddol yn ddwyieithog. Pan fyddwch yn cofrestru, gofynnir i chi nodi ym mha iaith yr hoffech chi dderbyn gohebiaeth gan y brifysgol.

Mae'r Brifysgol hefyd yn awyddus i ehangu a datblygu ei darpariaeth Gymraeg. Mae gan fyfyrwyr ar bob cwrs yr hawl i gyflwyno gwaith sydd yn rhan o asesiad trwy gyfrwng y Gymraeg ac i sefyll arholiadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni o flaen llaw os ydych yn dymuno cyflwyno asesiadau yn y Gymraeg.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gartref hefyd i gangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Gallwch ddod yn aelod o'r gangen, sy'n gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd cyfrwng Cymraeg y Brifysgol.

Mae'r gangen yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau gwahanol drwy'r flwyddyn ac mae'n gweithio gyda'n Hundeb y Myfyrwyr i drefnu digwyddiadau Cymraeg. Mae'r gangen hefyd yn ganolbwynt gwych ichi ddod i adnabod siaradwyr Cymraeg eraill yma yn y Brifysgol.

online prospectus

Top