Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Cyllid

Cyllid

Gallwch fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i'ch helpu i dalu'ch ffioedd hyfforddi a'ch costau byw.

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

  • Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cynnig ysgoloriaethau ol-raddedig i'n cyn-fyfyrwyr.
  • Mae'n bosibl y bydd myfyrwyr is-raddedig rhan-amser yn gymwys i gael bwrsariaeth Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. 
  • Mae'n bosibl y bydd cyllid ôl-raddedig hefyd ar gael gan elusennau, ymddiriedolaethau a chynghorau ymchwil. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau a Grantiau

Myfyrwyr o Gymru

Bydd pob myfyriwr o Gymru sy'n astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gymwys i gael hyd at £9,000 mewn cymorth ariannol a ddarperir trwy gymysgedd o grantiau a benthyciadau.  Bydd pob myfyriwr cymwys yn gallu hawlio grant am o leiaf £1,000 gan y llywodraeth.  Cewch wybod mwy yma.

Myfyrwyr o Loegr

Myfyrwyr o'r Alban

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon

 

Myfyrwyr sydd â Dibynyddion

Yn dibynnu ar amgylchiadau personol, mae'n bosibl y bydd myfyrwyr a chanddynt ddibynyddion yn gymwys i gael y grantiau cymorth canlynol:

Grant Oedolion Dibynnol

Myfyrwyr o Gymru

Myfyrwyr o Loegr

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon 

Lwfans Dysgu i Rieni

Myfyrwyr o Gymru

Myfyrwyr o Loegr

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon 

Grant Gofal Plant

Myfyrwyr o Gymru 

Myfyrwyr o Loegr 

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon

Mae grantiau cymorth i fyfyrwyr o'r Alban yn wahanol, gweler yma am wybodaeth.

Cyngor wedi'i Deilwra i Chi

Mae gan ein tîm Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Ariannol cyfeillgar a chefnogol flynyddoedd o brofiad mewn deall pryderon myfyrwyr ac mae ganddynt yr wybodaeth ddiweddaraf. Gall y tim dweud wrthych am gyllid posibl ar gyfer astudiaethau llawn-amser neu ran-amser ac maent hefyd yn cynnig ymchwiliadau iechyd ariannol i sicrhau eich bod chi'n derbyn popeth y mae gennych hawl i'w dderbyn yn ystod eich astudiaethau.

Mae'r tîm hefyd yn cynnig cyngor rheoli arian i fyfyrwyr; o awgrymiadau i arbed arian i gyfarfodydd trafod arian un-i-un, mae ein hymgynghorwyr yma i'ch helpu. Mae pob ymholiad drwy'r gwasanaeth yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol felly cysylltwch â ni drwy ffonio 01978 293295 neu e-bostio funding@glyndwr.ac.uk heddiw.

Datganiad Cydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg

Cyhoeddir yr holl ddogfennau sy'n ymwneud ag ymgeisio am grant, bwrsariaeth neu gymorth ariannol i ymgeiswyr unigol (myfyrwyr neu aelodau unigol o staff academaidd) yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg ac nid ydynt yn cael eu trin yn llai ffafriol na'r ceisiadau a gyflwynir yn Saesneg

Os bydd rhaid cyfweld ymgeiswyr unigol am grantiau neu gymorth ariannol, cynhelir cyfweliadau yn y Gymraeg ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi gwneud cais yn y Gymraeg gan ddefnyddio cyfieithu ar y pryd os oes angen.

Os cyflwynir cais am grant neu gymorth ariannol yn y Gymraeg, rydyn ni'n hysbysu'r ymgeisydd am ganlyniad ein penderfyniad yn y Gymraeg.

Wrth wneud penderfyniad mewn perthynas â dyfarnu grant neu gymorth ariannol, rydym yn ystyried yr effeithiau y byddai dyfarniad neu gymorth o'r fath yn eu cael ar y cyfleoedd i'r ymgeiswyr a phobl eraill ddefnyddio'r Gymraeg ac rydym yn sicrhau na fyddai ein penderfyniad ni'n lleihau cyfleoedd i bobl ddefnyddio'r iaith nac yn achosi effeithiau andwyol.

Live Chat Software by Click4Assistance UK
online prospectus

Top