Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain

Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain

Mae Prifysgol Glyndŵr Llaneurgain yn ganolog i ddarpariaeth dirol y Brifysgol, yn cynnig cyfleusterau a chyrsiau mewn astudiaethau anifeiliaid a gwyddor ceffylau, bioleg planhigion a bywyd gwyllt, daearyddiaeth, ecoleg, bioamrywiaeth a’r amgylchedd. 

Wedi’i lleoli mewn ardal wledig sydd o fewn cyrraedd rhwydd i Wrecsam, mae ein campws yn Sir y Fflint yn lleoliad delfrydol ble gall myfyrwyr tirol roi eu hastudiaethau a’u dysg ar waith. 

Mae gan y campws gyfoeth o gyfleusterau arbenigol gan gynnwys canolfan sgiliau tirlunio, labordai gwyddoniaeth ac amgylcheddol, uned gynhyrchu fferm organig, coetir hynafol ac ardal gadwraeth, a gerddi ffurfiol ac anffurfiol. 

Mae yna hefyd lety myfyrwyr pwrpasol, neuadd chwaraeon ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau, ystafelloedd TG a busnes sy’n ymgorffori cyfleusterau hamdden a chynadledda fideo.

Mae’r safle hefyd yn gartref i gampws tirol ein partner cydweithredol Coleg Cambria, a gall ein myfyrwyr gymryd mantais o gyfleusterau tra modern megis eu Canolfan Gofal Anifeiliaid Bychain, sy’n gartref i dros 100 o anifeiliaid, ac yn cynnwys 10 gwahanol gynefin i anifeiliaid yn amrywio o fwncïod marmoset i nadroedd a sgorpionau, a’r Uned Geffylau wedi’i Chymeradwyo gan Gymdeithas Geffylau Prydain, sy’n cynnwys arena dan do gydag oriel wylio, arena awyr agored â llifoleuadau, stablau, padogau a dau gwrs traws-gwlad. Mae yna hefyd gyfleusterau marchogaeth ar y tir.

Mae’r Uned Geffylau yn cynnal ystod eang o ddigwyddiadau gydol y flwyddyn o gystadlaethau a chlinigau i sioeau a digwyddiadau hyfforddi, gan roi cyfle i fyfyrwyr fagu profiad gyda marchogion o fri a hyfforddwyr ac arbenigwyr nodedig.  

Mae campws Llaneurgain yn ganolfan ar gyfer prosiectau amgylcheddol, megis Garddwriaeth Cymru ac Ysgol Goedwig Sir y Fflint.

Rhedir Ysgol Goedwig Sir y Fflint gan Ymddiriedolaeth Plas Derw, menter gymdeithasol nad yw’n gwneud elw sy’n hyrwyddo dysgu yn yr awyr agored a byw chynaliadwy yng Ngogledd Ddwyrain Cymru. Mae’r Ysgol Goedwig yn rhoi cyfle i ysgolion a grwpiau cymunedol hybu hunan-barch, hunan-hyder a sgiliau cymdeithasol, emosiynol ac ymarferol yn sgil ymweliadau rheolaidd â choetiroedd gan gynnwys gweithgareddau megis coginio ar dân gwersyll, codi llochesi, adnabod fflora a ffawna a rheoli coetiroedd.

Mae campws Llaneurgain mewn lleoliad cyfleus oddi ar yr A55, ac yn llai na 15 milltir o Wrecsam a Chaer. Gyda’i amrywiaeth o ystafelloedd dosbarth a seminar modern, wedi’u cyfarparu’n dda, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau a hyfforddi, ac ar gael i’w hurio’n allanol.

Yn ogystal â defnydd busnes, defnyddir y safle yn rheolaidd fel lleoliad ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau o wyliau awyr agored ac encilion lles i sioeau cŵn a cheffylau.

Gallwch weld lluniau o gampws Llaneurgain yn yr oriel ar-lein, neu cliciwch yma am olygfa banoramig 360° o’n tiroedd.

Cysylltwch â Phrifysgol Glyndŵr Llaneurgain: Ffordd Treffynnon, Llaneurgain, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6AA. Rhif ffôn: 01978 293969.