GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Iechyd

Iechyd

Mae'ch iechyd yn bwysig i ni a thra eu bod nhw ym Mhrifysgol Glyndŵr, mae myfyrwyr yn cael eu hannog i gofrestru gyda meddyg lleol (os nad ydych eisoes yn byw yn lleol).

Mae Student Safety, Health and Environment booklet yn darparu gwybodaeth amrywiol A-Z a all fod ei hangen arnoch pan fyddwch yn astudio gyda ni ym Mhrifysgol Glyndwr. Gweler y ddogfen ganlynol ar gyfer Clinigau Iechyd Lleol a Manylion Cyswllt

Mae gan y brifysgol ddwy feddygfa ar y safle, y ddwy'n cynnig mynediad at feddygon gwrywaidd a benywaidd ac yn darparu gwasanaeth cyfrinachol.

Gall myfyrwyr gofrestru gyda'r naill neu'r llall o'r ddwy feddygfa hon neu gydag un o'r amrywiaeth o feddygfeydd eraill yn Wrecsam.

Oherwydd y prinder cenedlaethol o ddeintyddion, cynghorir myfyrwyr weld eu deintydd cartref cyn iddynt ddod i'r brifysgol ac i gadw eu deintydd eu hunain trwy gydol eu cyfnod yma. Fodd bynnag, mae gwasanaethau deintyddol brys ar gael yn Wrecsam petai'r angen yn codi.

Mae'r adran diogelwch, iechyd a'r amgylchedd ac undeb y myfyrwyr yn cynnal digwyddiadau hybu iechyd rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Nod y digwyddiadau hyn yw darparu digon o gyngor ar fyw'n iach, yn enwedig ar gyfer y myfyrwyr hynny sy'n byw oddi cartref am y tro cyntaf. Mae hefyd yn darparu cysylltiadau â grwpiau cefnogi iechyd eraill.

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau iechyd, anfonwch e-bost i healthandsafety@glyndwr.ac.uk

Hefyd ar gampws Prifysgol Glyndŵr Plas Coch, ceir Clinig Aciwbigo a Therapïau Cyflenwol  - clinig wyth gwely sydd ar agor i drin y cyhoedd, staff a myfyrwyr.

Mae'r ymarferwyr-fyfyrwyr yn cael eu goruchwylio'n agos gan ymarferwyr cymwys a phrofiadol. Mae'r triniaethau'n cynnwys Aciwbigo, Mocsalosgi, cwpanu, Tylino Tuina, Tylino, Aromatherapi ac Adweitheg.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top