GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Clinig Meddygaeth Dsieineaidd

Clinig Meddygaeth Dsieineaidd

Mae'r Clinig Aciwbigo a Therapïau Cyflenwol yn glinig wyth-gwely sydd ar agor i drin y cyhoedd, staff a myfyrwyr ac mae ar agor 5 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor o 0900-4 00pm.

Mae'r myfyrwyr-ymarferwyr  yn cael eu goruchwylio'n agos gan ymarferwyr cymwys a phrofiadol. Mae'r triniaethau'n cynnwys Aciwbigo, Mocsalosgi, cwpanu, Tylino Tuina, Tylino, Aromatherapi ac Adweitheg.

Gall amrywiaeth eang o gyflyrau gael eu trin yn y clinig gan gynnwys anafiadau cyhyrysgerbydol cyffredinol sy'n cynnwys poen cefn, rhoi'r gorau i ysmygu, colli pwysau, anhunedd, arthritis, cyflyrau croen, meigryn ac iselder.

Ewch i'r wefan a thudalennau'r cwrs i ddarganfod sut y gallwch ddatblygu gyrfa ym maes therapïau cyflenwol.

Aciwbigo

Mae aciwbigo yn cael ei roi i'r rhan fwyaf o gleifion sy'n dod am driniaeth Meddygaeth Dseiniaidd yng nghlinig Aciwbigo Glyndwr. Mae'n golygu gosod yn dyner nodwyddau tafladwy mân iawn sydd wedi eu sterileiddio mewn pwyntau ar y corff. TMae'r pwyntiau aciwbigo hyn yn cyfateb i sianeli ynni neu feridianau, a gall aciwbigydd ysgogi ymateb iachaol y corff ei hun a helpu i adfer ei gydbwysedd naturiol.

A yw Aciwbigo Diogel? - Ydy, mae pob myfyriwr-aciwbigydd sy'n ymarfer yng Nghlinic Prifysgol Glyndŵr wedi cael ei asesu yn unol â'r safonau cenedlaethol mewn diogelwch a chymhwysedd. Mae'r myfyrwyr-aciwbigyddion hyn yn astudio i lefel gradd ac yn aelodau o Gymdeithas Meddygaeth Draddodiadol Dseiniaidd y DU (ATCM UK). Defnyddir nodwyddau tafladwy di-haint bob amser  ac mae'r clinig yn glynu'n gaeth at godau ymarfer proffesiynol.

A yw triniaeth Acupuncture yn brifo? - Fel rheol nac ydy, fodd bynnag, efallai y byddwch yn teimlo ychydig o boen pan fydd y nodwyddau yn cael eu hysgogi. Bydd eich aciwbigydd yn defnyddio nodwyddau sydd yn denau iawn ac yn hyblyg. Fel arfer bydd y nodwyddau yn cael eu mewnosod i ddim ond ychydig o filimetrau. Os yw hyn yn bryder, gall eich aciwbigydd ddefnyddio nodwyddau sydd hyd yn oed yn fwy fân neu ddefnddio technegau di-nodwydd.

Pa mor hir mae'n ei driniaeth aciwbigo yn para? - Mae'r rhan fwyaf o driniaethau aciwbigo yn cymryd hyd at awr sy'n cynnwys ymgynghoriad. Mae'r profiad fel arfer yn ymlaciol iawn ac efallai y byddwch yn teimlo teimlad trwm yn eich coesau a'ch breichiau.

Pwy all elwa o aciwbigo? - Mae aciwbigo yn arbennig o effeithiol ar gyfer pob cyflwr cyhyrysgerbydol, anafiadau chwaraeon, symptomau poen cronig, arthritis, poen cefn a'r cryd cymalau. Mae'n cael ei ddefnyddio yn effeithiol iawn hefyd ar gyfer nifer o gyflyrau eraill.

Sut y gallaf archebu sesiwn? -  Os hoffech chi drefnu triniaeth aciwbigo yn y clinig yn Wrecsam ffoniwchl: 01978 293403. Mae'r clinig yn gweithio ar sail rhoddion yn unig felly nid oes tâl penodol ar gyfer triniaeth.

Tylinio Tui Na

Tylunio Tui Na 

Mae Tui Na yn fath o dylino sy'n eithaf gwahanol i dylino y Gorllewin. Bydd ymarferydd Tui Na yn defnyddio pwysau bys, ymestyn a throsoledd i ysgogi sianeli a pwyntiau aciwbigo.

Beth ddylwn i ei wisgo? - Gall tylino Tui Na gael ei berfformio drwy ddillad yn ogystal ag yn uniongyrchol ar y croen ag olewau. Dylech roi gwybod i'ch ymarferydd Tui Na pa un sy'n well gennych.

A yw Tylino Na Tui'n brifo? - Tylunio ysgafn yw Tui Na yn bennaf, ond mae rhai technegau y gall uwch ymarferydd Tui Na eu defnyddio a all fod yn anghyfforddus.

Pa mor hir mae'r tylino Tui Na'n para? - Gan gynnwys yr ymgynghoriad, bydd triniaeth tylino Tuina yn para tua 1 awr, er y gellir gofyn am sesiynau hirach neu fyrrach.

Pwy all elwa o dylino Tui na? - Nid yw Tylino Tui Na'n driniaeth effeithiol ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol yn unig, all hefyd fod yn effeithiol ar gyfer nifer o gyflyrau eraill, yn enwedig problemau treulio ac anhunedd.

Sut y gallaf archebu sesiwn? -  Os hoffech chi archebu triniaeth dylino Tuina yn y clinig yn Wrecsam clinic ffoniwch: 01978 293403 Mae'r clinig yn gweithio ar sail rhoddion yn unig felly nid oes tâl penodol ar gyfer triniaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top