GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Clinig Meddygaeth Dsieineaidd

Clinig Meddygaeth Dsieineaidd

Mae'r Clinig Aciwbigo a Therapïau Cyflenwol yn glinig wyth-gwely sydd ar agor i drin y cyhoedd, staff a myfyrwyr ac mae ar agor 5 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor o 0900-4 00pm.

Mae'r myfyrwyr-ymarferwyr  yn cael eu goruchwylio'n agos gan ymarferwyr cymwys a phrofiadol. Mae'r triniaethau'n cynnwys Aciwbigo, Mocsalosgi, cwpanu, Tylino Tuina, Tylino, Aromatherapi ac Adweitheg.

Gall amrywiaeth eang o gyflyrau gael eu trin yn y clinig gan gynnwys anafiadau cyhyrysgerbydol cyffredinol sy'n cynnwys poen cefn, rhoi'r gorau i ysmygu, colli pwysau, anhunedd, arthritis, cyflyrau croen, meigryn ac iselder.

Ewch i'r wefan a thudalennau'r cwrs i ddarganfod sut y gallwch ddatblygu gyrfa ym maes therapïau cyflenwol.

Aciwbigo

Mae aciwbigo yn cael ei roi i'r rhan fwyaf o gleifion sy'n dod am driniaeth Meddygaeth Dseiniaidd yng nghlinig Aciwbigo Glyndwr. Mae'n golygu gosod yn dyner nodwyddau tafladwy mân iawn sydd wedi eu sterileiddio mewn pwyntau ar y corff. TMae'r pwyntiau aciwbigo hyn yn cyfateb i sianeli ynni neu feridianau, a gall aciwbigydd ysgogi ymateb iachaol y corff ei hun a helpu i adfer ei gydbwysedd naturiol.

A yw Aciwbigo Diogel? - Ydy, mae pob myfyriwr-aciwbigydd sy'n ymarfer yng Nghlinic Prifysgol Glyndŵr wedi cael ei asesu yn unol â'r safonau cenedlaethol mewn diogelwch a chymhwysedd. Mae'r myfyrwyr-aciwbigyddion hyn yn astudio i lefel gradd ac yn aelodau o Gymdeithas Meddygaeth Draddodiadol Dseiniaidd y DU (ATCM UK). Defnyddir nodwyddau tafladwy di-haint bob amser  ac mae'r clinig yn glynu'n gaeth at godau ymarfer proffesiynol.

A yw triniaeth Acupuncture yn brifo? - Fel rheol nac ydy, fodd bynnag, efallai y byddwch yn teimlo ychydig o boen pan fydd y nodwyddau yn cael eu hysgogi. Bydd eich aciwbigydd yn defnyddio nodwyddau sydd yn denau iawn ac yn hyblyg. Fel arfer bydd y nodwyddau yn cael eu mewnosod i ddim ond ychydig o filimetrau. Os yw hyn yn bryder, gall eich aciwbigydd ddefnyddio nodwyddau sydd hyd yn oed yn fwy fân neu ddefnddio technegau di-nodwydd.

Pa mor hir mae'n ei driniaeth aciwbigo yn para? - Mae'r rhan fwyaf o driniaethau aciwbigo yn cymryd hyd at awr sy'n cynnwys ymgynghoriad. Mae'r profiad fel arfer yn ymlaciol iawn ac efallai y byddwch yn teimlo teimlad trwm yn eich coesau a'ch breichiau.

Pwy all elwa o aciwbigo? - Mae aciwbigo yn arbennig o effeithiol ar gyfer pob cyflwr cyhyrysgerbydol, anafiadau chwaraeon, symptomau poen cronig, arthritis, poen cefn a'r cryd cymalau. Mae'n cael ei ddefnyddio yn effeithiol iawn hefyd ar gyfer nifer o gyflyrau eraill.

Sut y gallaf archebu sesiwn? -  Os hoffech chi drefnu triniaeth aciwbigo yn y clinig yn Wrecsam ffoniwchl: 01978 293403. Mae'r clinig yn gweithio ar sail rhoddion yn unig felly nid oes tâl penodol ar gyfer triniaeth.

Tylinio Tui Na

Tylunio Tui Na 

Mae Tui Na yn fath o dylino sy'n eithaf gwahanol i dylino y Gorllewin. Bydd ymarferydd Tui Na yn defnyddio pwysau bys, ymestyn a throsoledd i ysgogi sianeli a pwyntiau aciwbigo.

Beth ddylwn i ei wisgo? - Gall tylino Tui Na gael ei berfformio drwy ddillad yn ogystal ag yn uniongyrchol ar y croen ag olewau. Dylech roi gwybod i'ch ymarferydd Tui Na pa un sy'n well gennych.

A yw Tylino Na Tui'n brifo? - Tylunio ysgafn yw Tui Na yn bennaf, ond mae rhai technegau y gall uwch ymarferydd Tui Na eu defnyddio a all fod yn anghyfforddus.

Pa mor hir mae'r tylino Tui Na'n para? - Gan gynnwys yr ymgynghoriad, bydd triniaeth tylino Tuina yn para tua 1 awr, er y gellir gofyn am sesiynau hirach neu fyrrach.

Pwy all elwa o dylino Tui na? - Nid yw Tylino Tui Na'n driniaeth effeithiol ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol yn unig, all hefyd fod yn effeithiol ar gyfer nifer o gyflyrau eraill, yn enwedig problemau treulio ac anhunedd.

Sut y gallaf archebu sesiwn? -  Os hoffech chi archebu triniaeth dylino Tuina yn y clinig yn Wrecsam clinic ffoniwch: 01978 293403 Mae'r clinig yn gweithio ar sail rhoddion yn unig felly nid oes tâl penodol ar gyfer triniaeth.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol 2020
Top