Ym mis Mai 2009, penodwyd Lawray gan Brifysgol Glyndŵr i ddatblygu cynigion ar gyfer yr Adeilad Diwydiannau Creadigol ar gampws Plas Coch yn Wrecsam. Yr adeilad cyweirnod yma yw’r cyntaf o ddatblygiad strategol hirdymor y Brifysgol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae’r Brifysgol wedi cydnabod y twf yn y sector Diwydiannau Creadigol fel rhan bwysig o’r datblygiad economaidd yn yr ardal hon ac yn uno’r sgiliau o fewn ei Hysgolion Celf, Cyfrifiadureg, Dyniaethau a’r Cyfryngau i greu canolfan o ragoriaeth ar eu cyfer. Bydd yr adeilad newydd yma yn darparu meysydd dysgu arbenigol yn ogystal â llefydd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol i fyfyrwyr ar wahanol gyrsiau a chyda mentrau sy’n datblygu.

Fel adeilad cyweirnod, roedd ei leoliad yn bwysig. Mae adeilad presennol y prif gampws, a godwyn yn y 1950au, ar y brif ffordd i mewn i Wrecsam. Gosodwyd yr adeilad yma o flaen yr adeilad rhestredig hwnnw fel symbol o statws newydd y Brifysgol a gyflawnwyd gan Glyndŵr yn 2008. Roedd cynllun yr adeilad newydd yma o’i gymharu â’r adeilad rhestredig yn galw am agwedd radical.

Mae’r Adeilad Diwydiannau Creadigol newydd yn tyfu o’r llethr glaswellt o flaen yr adeilad 1950au. Y mae ar ogwydd er mwyn sicrhau fod tirnod tŵr y cloc yn dal i sefyll allan. Mae’r adeilad newydd yn codi o un llawr isel i fyny i stiwdio dau lawr a hanner o uchder ar ffurf tebyg i gragen. Atgyfnerthir yr integreiddiad â’r tirlun trwy gael to ‘gwyrdd’ dros yr adeilad cyfan.

Mae’r tu allan wedi ei orchuddio â defnyddiau newydd ond gyda theils bric yn wynebu’r adeilad hŷn fel cyfeiriad at ei ymddangosiad, gyda gorchudd geometrig dros yr ochrau eraill. Mae’r talcen deheuol wedi ei wydro yn llwyr, gan agor allan ar y lawntydd 1950au aeddfed sy’n nodwedd o’r campws presennol.

Tu mewn, mae’r adeilad yn cyfuno stiwdios caeëdig ar gyfer dysgu a datblygu sgiliau ymarferol, cyfrifiadura a chyfryngau ynghyd â llwyfan dysgu cymdeithasol agored dau-lawr sydd yn ganolbwynt i’r myfyrwyr, y staff a’r cwmnïau sy’n datblygu rhyngweithio.

Yn unol â’r rhan fwyaf o adeiladau addysg uwch newydd, bydd hyn yn cyflawni Rhagoriaeth BREEAM. Soniwyd am y to gwyrdd sy’n clymu’r adeilad â’i leoliad ond mae hyn hefyd yn hybu gwerth ecolegol y safle. Defnyddir paneli ffotofoltäig fel brise-soleil er eu bod hefyd yn arddangos rhai o’r technolegau optig y mae Prifysgol Glyndŵr yn arweinydd byd-eang ynddynt. Mae’r detholiad o ddefnyddiau ac adnoddau ynni yn ychwanegu at greu adeilad ynni isel.

Datblygwyd y cynllun yma gydol 2009 a phenodwyd y contractwyr, ISG Regions, ym mis Rhagfyr, a dechreuwyd gweithio ar y safle ym mis Ionawr 2010. Disgwylir i’r adeilad fod yn gweithredu’n llawn ar gyfer yr ail semestr yn gynnar yn 2011.

Mae cynllun adeilad newydd arfaethedig y Diwydiannau Creadigol yn meddu ar y nodweddion cynllunio amgylcheddol-gynaliadwy canlynol:

  • Defnyddir pympiau gwres o’r awyr i ddarparu’r galw am wres a gyflenwir trwy wres o dan y llawr
  • Cyflenwir y toiledau i gyd gan ddŵr glaw wedi’i ailgylchu a gesglir o’r to
  • Bydd arwynebedd bychan o baneli ffotofoltäig yn cael ei gynnwys ar y to er mwyn cynhyrchu rhywfaint o drydan
  • Bydd fflagiau allanol yn dilyn cynllun SUDS (Systemau Draenio Cynaliadwy)
  • Yn unol â pholisi presennol, bydd llawer o’r mannau tu mewn i’r adeilad yn cael eu goleuo a’u hawyru yn naturiol
  • Bydd gan yr adeilad do gwyrdd er mwyn darparu màs thermol uchel sy’n lleihau’r galw am ynni ymateb cyflym

Mae safle’r cais wedi’i leoli ar gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr. Mae’r safle felly o fewn y diffiniad o dir a ddatblygwyd yn flaenorol fel y nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru (2002).

Mae’r safle wedi’i leoli yn gynaliadwy ar lwybr bws ac yn agos at orsaf drên. Mae’r safle mewn lleoliad da o ran y campws presennol a gall y myfyrwyr o’r bedair gyfadran sy’n defnyddio’r adeilad yma ar gyfer gweithgareddau dysgu arbenigol gerdded i’r safle. 

Mae’r adeilad arfaethedig wedi’i gynllunio i fod yn gynaliadwy, yn fesuradwy o dan safonau presennol, ond hefyd fel ethos. Prif nodwedd o fewn yr adeiladau newydd yw’r arddangosfeydd rhyngweithiol sy’n hysbysu defnyddwyr o’r mesurau cynllunio cynaliadwy yma. 

Gwybodaeth Adeiladu

Cyfradd Breeam: Rhagorol

Cyfanswm Arwynebedd y Safle: 0.637 hectar
Arwynebedd Llawr Crynswth: 1319m2

Cyfanswm cost: £2,412 / m2 – hollgwynhwysol
Costau adeiladu sylfaenol: £1,471 / m2 – dim gwasanaethau / allanolion / ffioedd / symiau p ayb
Costau gwasanaethau: £677 / m2
Costau allanol: £117 / m2

Treuliant Trydan Rhagweledig: 44 kWh/m²
Treuliant Tanwydd Ffosiledig Rhagweledig: 14 kWh/m²
Cynhyrchu Ynni Adnewyddadwy Rhagweledig: 2 kWh/m² (aräe PV yn unig)
Defnydd Dŵr Rhagweledig: 160 m³/blwyddyn
% o ddefnydd dŵr rhagweledig i’w ddarparu gan ddŵr glaw: 40%

Manylion yr Adeilad

Cyf Disgrifiad(m²)
01  Stiwdio Ddylunio Hyblyg 80 
02 Gweithdy Modelu 3d 90 
03  Gweithdy TG 120 
04  Stiwdio Aml-Bwrpas (Teledu) 100 
05  Hyfforddiant Cyfryngau (Apple) 70 
06  Pad Lansio Arloesedd 30 
07 Ystafell Ôl-Gynhyrchu 30 
08 Llwyfan Dysgu Cymdeithasol 60 
09 Ystafell Gyfarfod 20 
10 Ystafell Tiwtoriaid 25 
12 Ystafell Waith Staff Technegol 50 
13 Ystafell Reoli 15 
14 Ystafell Beiriannau
15 Ystafell Serfwyr 10 
16 Storfa Props 15 
17 Storfa Staff
18 Storfa Hyfforddiant Cyfryngau 10 
19 Storfa Modelu 3d 10 
20 Storfa Stiwdio Hyblyg 10 
21 Ystafell Newid 10 
22 Toiledau Merched 20 
23 Toiledau Dynion 20 
24 Toiled Anabl (D)
25 Toiled Anabl (M)
26 Ystafell Glanhawyr (S)
27 Ystafelloedd Planhigion 120 
28 Cylchrediad 160
   CYFANSWM 1103