Newyddion

CYSYLLTWCH Â’R SWYDDFA DOCYNNAU AR 0844 888 9991 AM DOCYNNAU

EIN POLISI CWCIS

Beth yw cwcis?

Ffeiliau bychain yw cwcis sy’n helpu eich porwr gwe i we-lywio trwy wefan benodol. Yna gall y cwci gael ei ddarllen yn ôl wedyn gan y porwr gwe fel bo angen. Mae’r defnydd o gwcis yn ffordd gyfleus o alluogi’r cyfrifiadur i gofio gwybodaeth benodol am wefan yr ymwelwyd â hi. Yna gall y data cwcis yma gael ei adfer a’n galluogi i addasu ein gwe dudalennau a’n gwasanaethau yn gyfatebol.

Sut mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio cwcis?

Mae cwcis yn ein galluogi i ganfod eich dyfais, neu chi pan ydych wedi mewngofnodi. Rydym yn defnyddio cwcis sydd yn gwbl angenrheidiol i’ch galluogi i symud o amgylch y wefan neu ddarparu nodweddion sylfaenol penodol. Rydym yn defnyddio cwcis i wella ymarferoldeb y wefan trwy storio eich dewisiadau, er enghraifft. Rydym yn defnyddio cwcis hefyd i’n helpu i wella perfformiad ein gwefan er mwyn eich darparu gyda phrofiad defnyddiwr gwell. Defnyddir cwcis hefyd i gasglu ystadegau cyffredinol (nid personol) am ddefnydd gwefannau. Gallant hefyd gael eu defnyddio i gyflenwi hysbysebion ar-lein teiliwredig trwy wefannau trydydd parti gan gynnwys Facebook a’r rheiny nad ydynt yn rhan o rwydwaith arddangos Google. Gallai’r cwcis gael eu defnyddio i addasu’r hysbysebion yn seiliedig ar yr adrannau o’n gwefan yr ydych wedi ymweld â nhw. Gallwch ymeithrio o ddefnydd cwcis Google trwy fynd i’r Rheolwr Dewisiadau Hysbysebion. Ni ddefnyddir cwcis i ddal na storio gwybodaeth bersonol ar gyfer unrhyw ddiben arall.

Y mathau o gwcis a ddefnyddir

Ystyrir y rhan fwyaf o gwcis y deir ar eu traws wrth bori trwy wefannau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn rhai ‘trydydd parti’. Mae hyn yn golygu fod y wefan wedi defnyddio nodwedd a gyflenwyd gan ddarparwr allanol, fel Facebook neu Google Maps sy’n gosod y cwci. Nid yw cwcis trydydd parti yn fwy nac yn llai peryglus na chwcis parti cyntaf. Yr unig beth i’w gofio yw mai’r darparwr allanol, yn hytrach na’r brifysgol, sy’n penderfynu sut fath o wybodaeth sy’n cael ei storio a sut mae’n cael ei defnyddio. Gosodir y math mwyaf cyffredin o gwci a ddefnyddir ar ein gwefan gan Google Analytics, sy’n ein darparu gyda data ystadegol dienw i ddangos tueddiadau defnyddio a chynorthwyo i wneud penderfyniadau ynghylch pa fathau o gynnwys sydd fwyaf poblogaidd. Mae’r gwasanaeth 'Google Analytics' yn defnyddio cwcis i helpu i ddadansoddi’r modd y mae defnyddwyr yn gwe-lywio ein gwefannau. Bydd y wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci parthed ein gwefannau yn cael ei throsglwyddo i a’i storio gan Google, Inc. ar serfwyr a allai fod wedi’u lletya yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google, Inc yn defnyddio’r wybodaeth yma er mwyn gwerthuso defnydd o’n gwefan, gan gasglu adroddiadau am weithgaredd ar y wefan i weithredwyr gwefan a darparu gwasanaethau cysylltiedig eraill i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Fe allai Google, Inc. hefyd drosglwyddo’r wybodaeth yma i drydydd partïon lle mae gofyn iddynt wneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle mae trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google, Inc. Ni fydd Google, Inc. yn cysylltu eich cyfeiriad PRh gydag unrhyw ddata arall a ddelir gan Google, Inc. Fe allech wrthod y defnydd o gwcis trwy gyflunio eich porwr gwe i wneud hynny. Trwy ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn caniatáu i Google, Inc. brosesu data amdanoch yn y modd ac er y dibenion a nodwyd uchod.

Sut i reoli neu ddileu cwcis

Ni fydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth personol adnabyddadwy amdanoch. Fodd bynnag, petaech yn dewis analluogi, gwrthod neu rwystro ein cwcis, mae’n bosibl na fydd rhannau o’n gwefan yn gweithredu’n llawn. Gallwch reoli cwcis o’r wefan yma, gan gynnwys eu rhwystro neu eu dileu, trwy newid y gosodiadau yn eich porwr gwe. Fodd bynnag, noder y gallai dileu cwcis beri i rannau o’r wefan yma a’i gwasanaethau ar-lein beidio â gweithio yn ôl y disgwyl. Am fwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys diffiniad manwl, a sut i reoli ein gosodiadau cwcis a’n gosodiadau pori, ewch i All About Cookies. Gellir dod o hyd i offer defnyddiol a fydd yn eich galluogi i reoli llawer o gwcis tracio trydydd parti yn y Network Advertising Initiative.