GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Dychwelyd i Nyrsio (Nyrsio Oedolion*)


Dychwelyd i Nyrsio (Nyrsio Oedolion*)

Dychwelyd

i gofrestr lawn y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC). 


Cefnogi

elfennau ymarfer academaidd a chlinigol wrth ddychwelyd i’r gweithlu nyrsio.


Gwneud cais

am Gydnabyddiaeth o Ddysgu Drwy Brofiad Blaenorol (RPEL) gyda’r potensial o leihau’r oriau o ymarfer clinigol sydd eu hangen.


BL Mynediad: 2021

Hyd y Cwrs: 6-12 mis

Cod y Sefydliad: G53

Lleoliad: Wrecsam

Mae’r modiwl hwn yn galluogi nyrsys fu gynt ar gofrestr yr NMC i ail-archwilio eu rôl a’u cyfrifoldebau proffesiynol wrth iddynt baratoi i ddychwelyd i’r gofrestr lawn. Bydd y myfyrwyr yn archwilio themâu cyfoes mewn nyrsio/gofal iechyd modern, gyda thystiolaeth berthnasol yn sail iddynt. Bydd sgiliau clinigol/ymarferol yn cael eu diweddaru mewn paratoad ar gyfer eu rôl o’r newydd yn y gweithle clinigol. Mae’r modiwl Dychwelyd i Ymarfer yn cynnig dull hyblyg a hygyrch o rymuso myfyrwyr i adnewyddu eu hyder wrth ddarparu gofal sydd yn canolbwyntio ar y claf ym maes Nyrsio Oedolion.

 

Mae’r modiwl hwn hefyd yn cynnig mynediad i leoliad clinigol ar gyfer myfyrwyr Dychwelyd i Ymarfer i’w galluogi i ddychwelyd i’r amgylchedd clinigol mewn modd sydd yn eu cefnogi a than oruchwyliaeth. Bydd ein Partneriaid Ymarfer yn trefnu’r lleoliadau a byddwn yn cynnwys y myfyriwr gyda’r trefniadau hyn er mwyn sicrhau fod ganddynt leoliad sydd yn gallu bod yn hyblyg i’w hamgylchiadau personol. Mae’r lleoliad ymarfer yn hanfodol wrth ddatblygu a chyflawni’r holl sgiliau nyrsio a chlinigol ymarferol a nodwyd sydd yn angenrheidiol i ddychwelyd i’r gofrestr.

 

† Nyrsys sydd yn gweithio ar y Gofrestr NMC Dros Dro yn ystod pandemig Covid-19 neu ymgeiswyr addas eraill.

 

*Yn amodol ar ail-dilysu Fel rhan o’i phroses barhaus o sicrhau a gwella ansawdd, mae’r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni cyfredol, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses o ail-ddilysu. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall. 

CWRDD Â'R STAFF


Noswaith Agored y Brifysgol 2021Diwrnod Agored y Brifysgol 2021
Top