GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Bwrsariaeth

Bwrsariaeth Olraddedig
Arweinyddiaeth Gwasanaeth Cyhoeddus

Rheoliadau Bwrsariaeth Ôl-Raddedig

Blwyddyn Academaidd 2018/19

MA Un Flwyddyn Llawn Amser mewn Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus

 

1. Cwmpas y Rheoliadau

1.1) Mae’r Rheoliadau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr (o dan 60 oed) sy’n hanu o Gymru a’r UE.
1.2) Cost Astudio

tabl cymraeg

2. Cymhwysedd

2.1) Mae Bwrsariaethau o dan y Rheoliadau hyn ar gael i’r grwpiau canlynol o fyfyrwyr:
Y rhai hynny sy’n astudio ar y safleoedd canlynol:
Campws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Campws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Campws Llanelwy Prifysgol Glyndŵr Wrecsam
Campws Canolfan Hyfforddiant a Datblygu Uwch Gyfansoddion
2.2) Myfyrwyr nad ydynt wedi cofrestru o’r blaen ar gyfer dyfarniad ôl-radd ac nad ydynt wedi cwblhau eu rhaglen astudio arfaethedig
2.3) Ni ellir defnyddio’r Fwrsariaeth yn ôl-weithredol i flynyddoedd academaidd blaenorol
2.4) Nid yw’r Fwrsariaeth yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n astudio mewn Sefydliadau Rhyddfraint neu Bartner
2.5) Dyfernir y Fwrsariaeth ar sail y cyntaf i’r felin i fyfyrwyr cymwys sy’n derbyn eu cynnig erbyn dydd Llun 14 Ionawr 2019.
2.6) Mae nifer cyfyngedig o Fwrsariaethau ar gael a byddant yn cael eu dyrannu’n unol â 2.5

 

3. Meini Prawf

(i) Mae’r Fwrsariaeth Myfyrwyr ond ar gael i’r MA un flwyddyn llawn amser mewn Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n dechrau ar ddydd Llun 14 Ionawr 2019
(ii) Rhaid i fyfyrwyr fod yn bresennol am y flwyddyn academaidd lawn
(iii) Mae’r Fwrsariaeth ar ffurf hepgor ffioedd fel yn ôl y tabl uchod, ni fydd unrhyw arian parod cyfwerth yn cael ei dalu
(iv) Mae’r myfyrwyr sy’n derbyn y Fwrsariaeth yn gyfrifol am dalu’r gwahaniaeth rhwng gwerth y Fwrsariaeth a’r ffioedd llawn ar gyfer y rhaglen, ynghyd ag unrhyw gostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r rhaglen, ac sy’n berthnasol i’r rhaglen MA Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus
(v) Ni ellir defnyddio’r Fwrsariaeth ar y cyd ag unrhyw ysgoloriaeth, bwrsariaeth neu becyn disgownt ffioedd arall a gynigir gan Brifysgol Glyndŵr
(vi) Bydd myfyrwyr nad ydynt yn cwblhau’r MA mewn Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cyhoeddus o fewn y flwyddyn academaidd arferol yn atebol am swm llawn unrhyw ffioedd ychwanegol sy’n gysylltiedig â pharhad eu hastudiaeth
(vii) Ni ellir gohirio’r Fwrsariaeth i flwyddyn mynediad neu raglen arall

 

4. Talu’r Ffioedd Dysgu

4.1 Mae myfyrwyr yn atebol am y ffi o £5,600.00 ar ôl cofrestru. Gall myfyrwyr dalu’r ffi mewn rhandaliadau yn y dull canlynol;
• Mae’r rhandaliad cyntaf yn un traean (£1,867.00) yn daladwy erbyn 28/02/2019
• Mae’r ail randaliad yn un traean (£1,867.00) yn daladwy erbyn 31/05/2019
• Mae’r trydydd rhandaliad yn un traean (£1,866.00) yn daladwy erbyn 31/08/2019
Cyfeiriwch at reoliadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar www.glyndwr.ac.uk
4.2 Dyled i’r Brifysgol
Gall methu â thalu eu ffioedd dysgu’n llawn erbyn y dyddiadau cau gofynnol arwain at fyfyrwyr yn cael eu tynnu oddi ar eu rhaglen, a manylion myfyrwyr yn cael eu trosglwyddo i’r asiantaeth casglu dyledion a ddefnyddir gan y Brifysgol.

 

5. Myfyrwyr sy’n tynnu’n ôl, yn cael eu hatal neu’n trosglwyddo

Os bydd myfyriwr yn tynnu’n ôl, yn cael ei atal neu’n trosglwyddo i sefydliad arall yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol, ni fydd gan y myfyriwr yr hawl i’r Fwrsariaeth a bydd yn atebol am 100% o’r ffioedd sy’n ddyledus. Y ffi 100% ddyledus fydd £9.000.00 tynnu unrhyw randaliadau sydd eisoes wedi cael eu talu i’r Brifysgol tuag at y ffioedd dysgu hyd at y dyddiad atal, tynnu’n ôl neu drosglwyddo.

 

6. Newidiadau i’r Rheoliadau Bwrsariaeth

Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i newid y Rheoliadau hyn neu ychwanegu atynt yn yr amgylchiadau canlynol:
(i) Mewn ymateb i newidiadau a wneir y tu allan i’r Brifysgol, er enghraifft y rhai hynny a wneir gan Gyngor Cyllid Addysg Uwch Cymru (CCAUC), Cyllid Myfyrwyr Cymru (CMC)
(ii) Lle, yn ôl ei disgresiwn ei hun, mae’r Brifysgol yn credu bod camgymeriad neu wall trwy esgeulustod wedi cael ei wneud yn y Rheoliadau.
Lle gwneir newidiadau i’r Rheoliadau hyn, bydd y Brifysgol yn rhoi gwybod i’r holl fyfyrwyr priodol drwy e-bost cyn i unrhyw newid ddod i rym.

 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top