Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot*

MSc
Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Campws Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Mae Awyrennau Di-beilot Bychain (SUA) y cyfeirir atynt fel arfer fel Dronau bellach yn cael eu defnyddio at ddibenion masnachol mewn sector cyffrous a ffyniannus. Rhagwelir y bydd y sector hwn yn werth mwy na £15 biliwn yn y 10 mlynedd nesaf.

 

Mae'r MSc hon mewn Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot (UAS) sydd â gogwydd ymarferol wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y byddai eu  meysydd galwedigaethol yn elwa o ddefnyddio technoleg UAS. Mae'r rhain mor amrywiol agamaethyddiaeth, logisteg, tirfesur, mwyngloddio, coedwigaeth, ecoleg, archeoleg, y gwasanaethau brys, rheoli ystadau, realiti rhithwir a gemau cyfrifiadurol. Mae'r cwrs hwn hefyd yn ddelfrydol i'r bobl hynny  sy'n awyddus i fynd i mewn i'r sector diwydiannol hwn ac sy'n dymuno datblygu dealltwriaeth drylwyr o Dechnoleg Awyrennau Di-griw.. 

 

Yn ystod y cwrs hwn byddwch yn adeiladu drôn ac yn datblygu dealltwriaeth fanwl o dechnoleg dronau a synhwyro prif lwyth. Bydd y cwrs hwn hefyd yn helpu i adeiladu eich hyder fel defnyddiwr dronau, sy'n eich galluogi i ymgymryd â theithiau dronau efelychedig a gwirioneddol yn ddiogel gan wybod eich bod chi wedi cydymffurfio â'r holl ofynion statudol perthnasol.

 

Mae UAS yn cael eu defnyddio'n aml at ddibenion casglu data ac yn ystod y cwrs hwn cewch chi'r cyfle a'r cymorth dadansoddiadol i gasglu a dadansoddi data yn rhan o draethawd hir y prosiect.  Mae'r ffurfiau arferol o gasglu data yw mapio tirwedd 3D a thirfesur gan ddefnyddio meddalwedd PIX4D.

 

Mae dyluniad strwythurol a phensaernïaeth cydrannnau dronau'n faes o dechnoleg sy'n datblygu'n gyflym. Yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam mae gennym y cyfleusterau a'r staff cynorthwyol technegol sydd eu hangen i wireddu'r syniadau cysyniadol a allai fod gennych. Mae ein cyfleuster Canolfan Cyfansoddau Uwch yn galluogi cynhyrchu a phrofi cyrff awyrennau dronau perfformiad uchel, mae cyfleusterau prototeipio cyflym a chyfleusterau peiriannu CNC 5-echel, twneli gwynt ar gyfer profi erodynamig a'n labordai adeiladu a phrofi trydanol ac electronig sydd argael i gynhyrchu a phrofi cylchedau rheoli, synhwyro a chyflenwad pŵer. 

 

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top