Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy)*

MSc
Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy)*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Er mwyn cwrdd â thargedau lleihau carbon 2050 i reoli newid yn yr hinsawdd, mae aelod-wladwriaethau'r UE wedi llofnodi targedau cyfreithiol i newid o ffynonellau ynni tanwydd ffosil traddodiadol i egni adnewyddadwy a chynaliadwy. Mae'r rhaglen MSc hon yn cynnig cyfle i raddedigion gael mynediad at y maes cyffrous, deinamig a hynod arloesol hwn.

 

Mae'r rhaglen yn cyflwyno trosolwg cyfredol o bob un o'r prif ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn cynnwys y sgiliau peirianneg sy'n gysylltiedig â dewis, dylunio a gosod yr offer i ddal, yn ogystal â'i gadw, ei drosi a'i drosglwyddo yn ffurflenni defnyddiol.

 

Mae'r rhaglen hefyd yn edrych ar agweddau peirianegol ar ynni glân, economeg a marchnadoedd ynni. Mae cost/budd/tariff/dadansoddiad risg ynni adnewyddadwy yn cael eu cymharu â ffynonellau tanwydd ffosil traddodiadol a ffynonellau ynni niwclear. Ymdrinnir â materion cymdeithasol-economaidd, diogelwch ynni a materion gwleidyddol  yn ogystal â ffactorau amgylcheddol gwahanol ffynonellau ynni.

 

Bydd dyfodol ynni adnewyddadwy yn dibynnu ar fusnesau, gwleidyddion, peirianwyr a rheolwyr blaengar ac felly mae'r rhaglen hon hefyd yn annog creadigrwydd ac entrepreneuriaeth i gynhyrchu atebion i broblemau byd go iawn.

 

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

 

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top