Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

MSc
Peirianneg (Trydanol ac Electronig)

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae peirianneg Drydanol ac Electronig bellach yn rhan bwysig o lawer o ddiwydiannau blaenllaw.

 

Yn y diwydiant modurol, er enghraifft, mae'n ofynnol i beirianwyr trydanol ac electronig ddylunio unedau rheoli peiriant, dangosyddion paneli blaen, systemau aerdymheru, diogelwch, brecio a systemau infotainment.

 

Mae peirianwyr trydanol ac electronig hefyd yn gysylltiedig â systemau signalau a rheoli rheilffyrdd uwch, yn ogystal â thelathrebu, ar gyfer cymwysiadau ffonau symudol. Mae yna hefyd lawer o rolau iddyn nhw yn y diwydiannau ynni, er enghraifft dylunio a rhedeg systemau rheoli cymhleth megis y rhai sydd eu hangen er mwyn rhedeg y Grid Cenedlaethol neu i reoli atomfa niwclear.

 

Mae hefyd angen graddedigion Peirianneg Drydanol ac Electronig ar gyfer y diwydiant nwyddau traul cyflym e.e. datblygu'r sgriniau call diweddaraf a'r defnydd o drawsgludwyr deallus yn yr amgylchedd awtomeiddio diwydiannol a chartref.

 

Er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer y swyddi hyn mae'r cwrs yn cwmpasu dylunio, modelu a phrofi algorithmau ar gyfer cydosodiadau cymhleth. Mae dadansoddi dyluniad cylchedau ar gyfer amleddau isel ac uchel hefyd yn elfen bwysig o gynnwys y cwrs.

 

Mae datblygu meddalwedd yn rhan annatod o rôl peirianwyr electronig heddiw ac i gefnogi hyn byddwch yn defnyddio offer meddalwedd megis VEE, MULTISIM a MATLAB yn helaeth yn ystod y cwrs. Rhoddir sylw i gynaliadwyedd, cydymffurio â chyfarwyddebau RoHS a datrysiadau darfodiad.

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top