Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)*

MSc
Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd)*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

Mae'r defnydd o ddeunyddiau cyfansawdd yn y diwydiant awyrofod wedi cael cryn dipyn o sylw gyda'r Airbus A350XWB a'r Boeing Dreamliner yn cyrraedd penawdau'r newyddion ond gellir ymestyn manteision defnyddio deunyddiau cyfansawdd i'r rhan fwyaf o feysydd peirianneg a disgyblaethau.

 

Mae ymddangosiad cyflym cyfansoddion fel deunydd poblogaidd wedi arwain at brinder Peirianwyr yn y maes sydd â'r wybodaeth arbenigol angenrheidiol. Mae'r MSc mewn Peirianneg Deunyddiau Cyfansawdd hon wedi cael ei datblygu gyda hyn mewn golwg. Bydd myfyrwyr yn dysgu cylch oed cyflawn cydrannau a ddylunir ac a wneir gyda deunyddiau cyfansawdd.

 

O'r egwyddorion cyntaf, bydd darpar fyfyrwyr yn dysgu'r rhannau cyfansoddol o ddeunydd cyfansawdd ac yn deall y rhesymau dros ddewis pob deunydd. O'r fan honno, deallir methodolegau gweithgynhyrchu. Dysgir dylunio drwy ddefnyddio cyfansoddion ar ôl i'r gwahanol fathau o fethiannau gael eu dangos. Yn olaf, trafodir yn fanwl atgyweirio, ailgylchu a gwaredu cyfansoddion.

 

Bydd myfyrwyr yn cael eu dysgu gan ddarlithwyr o gefndiroedd diwydiannol ac ymchwil trwy gyfuniad o ddarlithoedd, dosbarthiadau tiwtorial, sesiynau labordy a dosbarthiadau cyfrifiadurol. Dysgir meddalwedd safon diwydiant er mwyn galluogi'r myfyrwyr i raddio gyda'r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer diwydiant.

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top