Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Peirianneg (Modurol)*

MSc
Peirianneg (Modurol)*

BL Mynediad
2018
Hyd y Cwrs
1 Fl (LlA)
2.5 Fl (RhA)
Cod y Sefydliad
G53
Lleoliad
Wrecsam
Gwnewch gais

Trosolwg o'r rhaglen

 

Mae gan Brifysgol Glyndŵr hanes amlwg o lwyddiant mewn Peirianneg Fodurol a Cheir Perfformio. Mae'r cwrs yn cynnwys modiwlau sy'n cwmpasu agweddau hanfodol maes peirianneg fodurol, ac yn darparu cefndir cadarn ar gyfer gyrfa yn y sector peirianneg fodurol a moduron.

 

Mae gan ddarlithwyr a staff cynorthwyol y profiad diwydiannol gofynnol ac maent yn ymarferwyr (rasio trac, adeiladu ceir ayyb).

 

Mae gan y labordai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam offer a cherbydau arbenigol cyfoes.

 

Mae'r rhaglen yn rhoi'r cyfle i gyfuno agweddau ymarferol yn ogystal â phrosiectau efelychu. Mae'r brifysgol yn gweithredu labordy cyfrifiadurol gyda meddalwedd berthnasol i'r diwydiant, e.e. CATIA, ANSYS (Mecanyddol a Dynameg Hylifau Cyfrifadol [CFD]).

 

Mae awyrgylch agored a chyfeillgar yn gwella profiad dysgu'r myfyrwyr. Mae cysylltiadau cryf â chwmnïau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol yn sicrhau bod safon yr addysgu yn berthnasol i'r diwydiant ac maen nhw'n darparu'r man cychwyn gorau posibl i'r myfyrwyr i'w llwybrau gyrfa proffesiynol.

 

* Mae'r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. I wneud hyn mae gennym broses ac amserlen i gymeradwyo rhaglenni newydd, a diweddaru'r rhai sy'n bodoli eisoes. Mae rhai yn aros eu tro yn y cylch cymeradwyo ac fe'u dangosir fel rhai sydd 'yn amodol ar ddilysu'. Cyn gynted ag y caiff y dyfarniad ei ddilysu, bydd manylion yn cael eu newid yn awtomatig. Ar gyfer y cyrsiau hynny a restrwyd fel rhai sy'n destun dilysiad, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyniadau ar 01978 293439 i gael rhagor o wybodaeth. Unwaith y bydd rhaglen yr ydych wedi gwneud cais amdani wedi'i dilysu, bydd manylion yn cael eu dosbarthu i chi. Os nad ydych yn hapus â'r newidiadau a wneir ac yn dymuno tynnu'ch dewis yn ôl, bydd y Brifysgol yn eich cynorthwyo i ddod o hyd i raglen arall.

Noswaith Agored y BrifysgolDiwrnod Agored y Brifysgol
Top